Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4862
Title: Η επιβάρυνση της οικογένειας με παιδί με βρογχικό άσθμα και ο Νοσηλευτικός ρόλος
Authors: Ττοουλά, Αγγέλα 
Keywords: Βρογχικό άσθμα;Παιδιά;Ατμοσφαιρικοί ρύποι;Ασθμογόνα ερεθίσματα;Νοσηλευτικός ρόλος
Advisor: Ανδρέου, Χρίστος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Το «βρογχικό άσθμα» είναι μια συχνή πάθηση που προσβάλει διεθνώς 2-30% του πληθυσμού . Η επίπτωση στα παιδιά είναι μεγαλύτερη από ότι στους ενήλικες. Το βρογχικό άσθμα αποτελεί από τις συχνότερες αιτίες απουσιών των παιδιών από τα σχολεία και επισκέψεων των παιδιών στα επείγοντα περιστατικά των. Υπολογίζεται ότι στην Αγγλία περίπου 15 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από άσθμα. Τόσο η συχνότητα όσο και η θνητότητα λόγω του βρογχικού άσθματος αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η συνεχής αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του περιβάλλοντος και του τρόπου διαβίωσης στις κοινωνίες δυτικού τύπου, δηλαδή στην αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και στις σύγχρονες κτηριακές κατασκευές που απομονώνουν το ενδο-οικιακό περιβάλλον, εγκλωβίζοντας τα ασθμογόνα ερεθίσματα. Σκοπός: Οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για να αναγνωρίσουν την έναρξη μιας κρίσης άσθματος και το αίτιο τις, ενώ δεν μπορούν επίσης να εκτιμήσουν ορθά την σοβαρότητα της. Πολλοί νοσηλευτές επίσης δεν αξιολογούν σωστά την βαρύτητα του συριγμού με αποτέλεσμα να υποεκτιμάται η επικινδυνότητα των ασθματικών κρίσεων. Η εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει την ύπαρξη επιβάρυνσης σε οικογένειες με παιδί με βρογχικό άσθμα, σε ποιες διαστάσεις εκδηλώνεται αυτή η πιθανή επιβάρυνση και ποια είναι η συμβολή του νοσηλευτικού ρόλου στην διαχείριση της. Υλικό και μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η μελέτη επιστημονικών άρθρων από έγκυρα συναφή με το θέμα περιοδικά καθώς και η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας ελληνικής και διεθνούς σε βάσεις δεδομένων όπως (Pubmed, Medline, GoogleScholar, Cinahl, WHOSIS, EuroStat) με λέξεις κλειδιά : «nurse», «paediatric bronchial asthma», «care», «parents», με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, από το σύνολο των υπαρχόντων δεδομένων προκύπτει ότι το παιδικό άσθμα επιβαρύνει την οικογένεια του. Ο ρόλος του νοσηλευτή θα πρέπει να είναι καθοδηγητικός, ενημερωτικός και αποτροπής συμπτωμάτων κατάθλιψης στις μητέρες, γονείς και γενικά φροντιστές του παιδικού άσθματος. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση κατέληξε σε 26 μελέτες. Με βάση τους ερευνητές καταλήγουμε στο ότι οικογένειες με παΐδι με βρογχικό άσθμα υποφέρουν από άγχος και κατάθλιψη αλλά και από οικονομικές επιβαρύνσεις.
Description: Introduction: The «bronchial asthma" is a common condition that affects 2-30 % of the world population . The incidence is higher in children than in adults. Bronchial asthma is the most common causes of absenteeism of children from schools and children's visits to emergency rooms . It is estimated that in England about 15 children die each year from asthma . Both the frequency and mortality due to asthma are growing in recent years. This continued increase is mainly due to the change of environment and lifestyle in western societies, namely the increase in atmospheric pollutants and modern Building construction separating the intra - household environment , capturing the asthmogona stimuli . Aim: Most parents do not have enough knowledge to recognize the onset of an asthma attack and the cause , and also can not properly appreciate the severity. Many nurses also did not properly assess the severity of wheezing thus underestimates the risk of asthma attack. The study aims to investigate the existence of effects and consequences to families with a child with asthma and what is the contribution of the nursing role in management of the pediatric asthma. Material and Method: The method used is the study of valid scientific articles related to the issue periodically and the search of the literature of Greek and international databases such as (Pubmed, Medline, GoogleScholar, Cinahl, WHOSIS, EuroStat) with keywords: «nurse», «paediatric bronchial asthma», «care», «parents», Conclusion: In conclusion, all the existing data indicate that childhood asthma affect the life and the quality of life of his family. The role of the nurse should be prescriptive, informational and prevention of depressive symptoms in mothers/ parents. Results: The review found 26 studies. Based on the researchers conclude that families with children with bronchial asthma suffer from anxiety and depression but also from financial burdens.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4862
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Τ.Α..pdf219.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

92
Last Week
0
Last month
3
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

29
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.