Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4861
Title: Οι παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία των εφήβων ηλικίας 12-19 ετών και ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και αντιμετώπιση της
Authors: Σαμανής, Κωνσταντίνος 
Keywords: Εφηβική παχυσαρκία;Μεταβολικό σύνδρομο;Διατροφή;Φυσική άσκηση;Πρόληψη;Ρόλος νοσηλευτών
Advisor: Παναγιώτα, Ταμανά
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η πτυχιακή αυτή εργασία συνιστά συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θέμα της εφηβικής παχυσαρκίας και του ρόλου των νοσηλευτών στην αντιμετώπιση και πρόληψη αυτού του σημαντικού προβλήματος υγείας, που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα της παχυσαρκίας μεταξύ των εφήβων αποτελεί μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό όχι μόνο για τις υπηρεσίες υγείας αλλά και το κοινό, λόγω των πολλών άλλων προβλημάτων υγείας με τα οποία συσχετίζεται, αλλά και εξαιτίας των κοινωνικών και ψυχολογικών της προεκτάσεων, στην ζωή των επηρεαζόμενων νέων. Ο ρόλος των νοσηλευτών στην αντιμετώπιση και πρόληψη αυτού του φλέγοντος προβλήματος, αν και αναδύεται, μέσα από την ανασκόπηση αυτή, σημαντικός και πολυδιάστατος, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Σκοπός: Η ανασκόπηση αυτή είχε σκοπό τηνμελέτη και περιγραφή των παραγόντων που οδηγούν στην παχυσαρκία εφήβων ηλικίας 12 μέχρι 19 ετών. Ένας δεύτερος σκοπός είναι η μελέτη και περιγραφή του ρόλο του νοσηλευτή στην αντιμετώπιση και πρόληψη της εφηβικής παχυσαρκίας. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες που αναφέρονταν στο υπό εξέταση θέμα. Η αναζήτηση έγινε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PUBMED, MEDLINE, CINAHL, EMBASE,SCOPUS, medscape, , PsycINFO, DARE καιCINAHL. Αποτελέσματα: Παράγοντες που οδηγούν στην εφηβική παχυσαρκία είναι οικογενειακή προδιάθεση, συνδυασμένη με καθιστική ζωή και μεγάλη παρακολούθηση τηλεόρασης, ανεπαρκή ύπνο και κακή διατροφή. Η υπερεκτίμηση του σωματικού βάρους, καθώς και η λήψη τροφής για ανακούφιση από το άγχος, σχετίζονται με ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και την παχυσαρκία. Ο ρόλος των νοσηλευτών της Σχολιατρικής Υπηρεσίαςστην αντιμετώπιση και πρόληψη της παχυσαρκίας συνίσταται στην απάντηση ερωτήσεων των μαθητών για διατροφή, γυμναστική, τρόπους απώλειας βάρους, μείωση του ΔΜΣ, παραπομπή σε ειδικούς παιδιών με προβλήματα και ενημέρωση των γονιών για τον ΔΜΣ των παιδιών τους. Οι νοσηλευτές γενικά έχουν μέτρια ενασχόληση με την διαχείριση του σωματικού βάρους, μια πτυχή του ρόλου τους που σχετίζεται με την αντίληψη της αυτό -αποτελεσματικότητας τους. Συμπεράσματα: Υπάρχει ανάγκη εντατικοποίησης της εφαρμογής προγραμμάτων για αντιμετώπιση και πρόληψη της εφηβικής παχυσαρκίας, εστιασμένων στην υγιεινή διατροφή, την σωματική άσκησηκαι την διδασκαλία υγειών μηχανισμών αντιμετώπισης του άγχους. Είναι σημαντική η εμπλοκή των γονέων και της κοινότητας. Οι νοσηλεύτριες στο σύνολο τους έχουν ανάγκη ενδυνάμωσης για περαιτέρω εμπλοκή στην αντιμετώπιση και πρόληψη της εφηβικής παχυσαρκίας, ενώ οι νοσηλεύτριες της Σχολικής Υγείας διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Description: Introduction: This systematic review of the literature is on the subject of teenage obesity and the role of nurses in the treatment and prevention of this important health problem, which is becoming more and more widespread. The increasing prevalence of obesity among adolescents is a major concern not only for the healthcare services, but also for the public, because of the multiple health problems that is associated with, as well as the social and psychological implications affecting the life of young people. The role of the nurses in the treatment and prevention of this urgent issue, although emerging through this review as very important and multidimensional, it has not yet been adequately studied. Purpose: This review aims to study and describe the factors that lead to obesity of the adolescents aged 12 to 19 years. A second purpose is to study and highlight the role of the nurse in the treatment and prevention of adolescent obesity. Material and Methods: Published research studies, related to the subject were used. The search was done in the electronic databases PUBMED, MEDLINE, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, medscape, PsycINFO, DARE, and CINAHL. Results: Factors that lead to teenage obesity include a family predisposition, combined with a sedentary lifestyle, excessive television watching, insufficient sleep and poor nutritional habits. Overestimation of body weight and coping with stress, are associated with unhealthy eating habits resulting in obesity. The role of school nurses in the treatment and prevention of obesityincludes answering students' questions concerning diet, exercise and ways to reduce body weight and BMI, as well as referring children with health problems to a specialist and informing parents about their children's BMI and progress. Nurses involvement in the weight management is on the whole moderate, and can be enhanced by improving their perception of self- effectiveness. Conclusions: There is a need to intensify the implementation of health programs for the treatment and prevention of adolescent obesity, focused on healthy diet, physical exercise and correct mechanisms of coping with stress. Involvement of parents and the community are also important. Nurses in general need empowering for further involvement in the prevention of adolescent obesity, whereas school nurses play a protagonist role.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4861
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.pdf169.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

130
Last Week
1
Last month
4
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 20

37
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.