Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4855
Title: Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη ανάμεσα στους γονείς που έχουν παιδί με αυτιστική διαταραχή
Authors: Νικολάου, Γαβριέλα 
Keywords: Κοινωνική στήριξη;Αυτισμός;Αυτιστικά παιδιά;Οικογενειακή στήριξη;Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Advisor: Νικολάου, Χριστιάνα
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Ο αυτισμός είναι μια χρόνια αναπτυξιακή διαταραχή, χαρακτηρίζεται από ποιοτικά διαταραγμένη ανάπτυξη στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς. Πρόκειται για μια νευροψυχιατρική διαταραχή με βιολογική βάση, εκδηλώνεται νωρίς, διαρκεί σε ολόκληρη τη ζωή του ατόμου και επηρεάζει πρώτα τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, μαθαίνει, συμπεριφέρεται και προσαρμόζεται μέσα σε αυτό. Τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ταυτόχρονα κάποιου βαθμού νοητική καθυστέρηση και πολλά εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα μια συγκεκριμένη οργανική αιτιολογία, ωστόσο συνυπάρχουν με τον αυτισμό διαφορετικές οργανικές καταστάσεις. Επίσης, η κοινωνική στήριξη των οικογενειών που έχουν παιδί με αυτισμό έχει διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσο αφορά τη ψυχοκοινωνική ευεξία και το άγχος. Ωστόσο, στο παρελθόν το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών εξέταζε την κοινωνική υποστήριξη που δέχονται τόσο οι γονείς καθώς και τα παιδιά που νοσούν με ASD και επικεντρωνόταν στις οικογένειες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη φύση ανάμεσα στις σχέσεις τις οικογένειες και του ρόλου που διαδραματίζει η κοινωνία αργότερα στη ζωή. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να διερευνηθεί η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη σε οικογένειες με παιδιά που νοσούν με αυτιστική διαταραχή. Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως PUBMED, MEDLINE, CINNAHL και GOOGLSCHOLAR. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: (social needs ή social support ή perceived social support) και (autism disorder ή parents of children with autism disorder ή parents and social needs ) και (stress in parents of children with autism disorder ή autism in children), με όλους τους πιθανούς τρόπους. Αποτελέσματα: Με βάση τα ευρήματα των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα συστηματική ανασκόπηση η κοινωνική στήριξη των οικογενειών με αυτιστικά παιδιά έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την διάθεση και την αισιοδοξία των γονέων, ειδικότερα εάν υπάρχει σωστός προγραμματισμός και ουσιαστική βοήθεια από την κοινωνία. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, χρειάζεται βελτίωση της κοινωνικής στήριξης των οικογενειών με αυτιστική διαταραχή ούτως ώστε και οι γονείς να νοιώθουν υποστηριζόμενοι από την κοινωνία και να μπορούν να αποταθούν σε κάποιο αρμόδιο για όποια βοήθεια χρειαστούν. παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ταυτόχρονα κάποιου βαθμού νοητική καθυστέρηση.
Description: Introduction: Autism is a chronic developmental disorder, which is characterized by impaired development in the quality of the reciprocal social interaction, communication and behavior. It is a neuropsychiatric disorder with a biological base, manifested early in child development life and lasts throughout a person's life, affecting firstly the way in which the individual perceives himself and others, interact with the environment, learn, behave and fit within this. Most children with autism simultaneously exhibit some degree of mental retardation and many of them exhibit seizures. There is not a specific organic etiology of this disease. Social support for families who have a child with autism has played a very important role as regards the psychosocial well-being and stress. However, in the past the majority of the research examined the social support that they receive both the parents and children who suffer from ASD and focused on the families during childhood, leaving unanswered questions about the nature the relationships between families and the role of society later in life. Purpose: The purpose of this systematic review is to investigate the perceived social support to families with children who are ill with autistic disorder. Material and Method: The method used was the search of relevant Greek and international literature in electronic databases such as PUBMED, MEDLINE, CINNAHL and GOOGLSCHOLAR. The keywords used are: (social needs or social support or perceived social support) and (autism disorder or parents of children with autism disorder or parents and social needs) and (stress in parents of children with autism disorder or autism in children) with all possible ways. Results: Based on the findings of the studies used in this systematic review of the social support of families with autistic children has a very important role in mood and optimism of parents , especially if there is proper planning and effective help from society . Conclusions: In conclusion, we need to improve social support for families with autistic disorder so parents can feel supported by the community and may apply to any competent for any assistance needed. Children with autism have some degree of both mental retardation.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4855
http://hdl.handle.net/10488/4855
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Νικολάου Γαβριέλα.pdf254.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

122
Last Week
2
Last month
3
checked on Aug 20, 2019

Download(s) 20

50
checked on Aug 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.