Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4851
Title: Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή
Authors: Μάρκου, Αφροδίτη 
Keywords: Μαστεκτομή;Νεόπλασμα;Σεξουαλικότητα;Ποιότητα ζωής;Εικόνα σώματος;Σεξουαλική λειτουργία;Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες;Καρκίνος του μαστού
Advisor: Σταυρίδης, Νίκος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας(ΠΟΥ) ορίζεται ως ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες και η χειρουργική αντιμετώπισή του ονομάζεται μαστεκτομή (η αφαίρεση του ενός ή και των δύο μαστών, εν μέρει ή πλήρως ). Οι περισσότερες γυναίκες που υποβάλλονται σε μαστεκτομή βιώνουν μια αυξημένη ή αμετάβλητη ποιότητα ζωής, κυρίως λίγους μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να εξετάσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή καθώς, και το ρόλο του νοσηλευτή. Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων (PubΜed, Medline, Iatrotec, EBSCO, Google Scholar) με λέξεις –κλειδιά psychosocial factors, sexual functions, mastectomy, quality of life, body image, breast cancer και neoplasm σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 15 μελέτες, κατά τη περίοδο 2003-2014 που πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Μετά τη αναζήτηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι, η σεξουαλικότητα και η ποιότητα ζωής των γυναικών βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά από την μαστεκτομή. Ο νοσηλευτής αναλαμβάνει το σημαντικό ρόλο της έγκαιρης αναγνώρισης των αναγκών της γυναίκας, όπως είναι οι ψυχολογικές, οι συζυγικές-σεξουαλικές, η αλλαγή στην εικόνα του σώματος /αυτοεικόνα, η κοινωνική προσαρμογή, η πληροφόρηση και ο φόβος της υποτροπής που ακολουθούν τη θεραπεία του. Συμπεράσματα: Οι γυναίκες πριν αλλά και μετά τη μαστεκτομή χρειάζονται περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη από κάθε άλλο. Προτού αποφασίσουν να κάνουν την χειρουργική επέμβαση μαστεκτομής θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όσες πληροφορίες μπορούν, σχετικά με την φύση της εγχείρησης αλλά και για την μετεγχειρητική τους κατάσταση. Η οµάδα υγείας από την άλλη οφείλει να ενημερώνει, να διδάσκει και να καθοδηγεί τις γυναίκες που έκαναν μαστεκτομή µε αλλαγμένη σωµατική εικόνα, ποιότητα ζωής και σεξουαλικότητα.
Description: Introduction: According to the World’s Health Organization breast cancer is the most widespread type of cancer that attacks women and the surgical treatment for it is called “mastectomy”. Mastectomy is the removal of one or both breasts, partially or fully. Right a few months after the surgery most women who undergo mastectomy, experience an increased or unchanged quality of life lasting a few months after the surgery. Purpose: The purpose of this systematic review is to examine the factors related to both the mental and physical health of women who underwent mastectomy as well as the role of the nurse. Sample and Methods: The method used was the online search of the given theme on existing databases (PubΜed, Medline, Iatrotec, EBSCO, Google Scholar) with key words like: psychosocial factors, sexual functions, mastectomy, quality of life, body image, breast cancer and neoplasm in a variety of combination. Outcomes: The search resulted in 15 studies during the period 2003 to 2014 that met predefined criteria. After searching the literature the domains of quality of life that seem to be affected by the psychosocial health of women after mastectomy are: their physical condition, emotionally and socially. The nurse undertakes the very important role of the early recognition of women’s needs such as the psychological factor, the sexual dimension, the change in their body image, their social adjustment, and the informative and fear-of-relapse role that follow the treatment. Conclusion: Both before and right after mastectomy, women need all the psychological support they can get. Before they reach to the decision of having the surgery of mastectomy, they should be as informed as possible regarding the nature of the surgery and the postoperative state. The health team on the other hand must inform, teach and guide women who had the mastectomy surgery throughout their altered body image, their sexuality and their overall quality of living.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4851
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Aφροδίτη Μάρκου.pdf447.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

158
Last Week
0
Last month
9
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

99
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.