Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4846
Title: Ποιότητα Ζωής παιδιών με Καρκίνο
Authors: Κώστα, Κατερίνα 
Keywords: Παιδιά-έφηβοι ασθενείς;Ποιότητα ζωής;Καρκίνος
Advisor: Μερκούρης, Αναστάσιος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η Ογκολογική Νοσηλευτική είναι ένα πεδίο που καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες και νοσηλευτικές ειδικότητες και παρέχεται σε όλα τα πλαίσια φροντίδας υγείας. Ο νοσηλευτής πρέπει να έχει τα απαραίτητα εφόδια για να στηρίξει τον ασθενή και την οικογένεια του στις φυσικές, συγκινησιακές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πνευματικές κρίσεις και ειδικότερα όταν οι ασθενείς είναι παιδιά. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να διερευνήσει την ποιότητα ζωής παιδιών με καρκίνο τόσο κατά την διάρκεια της ασθένειας και της θεραπείας τους όσο και μετά την ίαση της. Επιμέρους σκοποί είναι, η διερεύνηση συγκεκριμένων προβλημάτων στην ΠΖ (Ποιότητα Ζωής) που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος πληθυσμός καθώς και οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane, Cinahl και στο διαδίκτυο (Google – Scholar). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση είναι: παιδιά-έφηβοι ασθενείς, quality of life, pediatric oncology nursing, cancer, tumor, teenagers cancer, diagnosis, treatment, neoplasms, psychological aspects. Το εύρος ηλικίας του δείγματος ήταν παιδιά με καρκίνο από 2 -18 χρόνων. Η ανασκόπηση έγινε μελετώντας έρευνες από το 2004 – 2013. Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 7 ποσοτικές έρευνες και 1 ποιοτική έρευνα. Βάση των αποτελέσματων των ερευνών, η ΠΖ ( Ποιότητα Ζωής) σε παιδιά με καρκίνο, είναι χαμηλή στις διαστάσεις που την αποτελούν. Τα κυριότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες είναι: κόπωση, κατάθλιψη, προβλήματα ύπνου, αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών λειτουργιών,αίσθημα πόνου, ελάττωση της όρεξης, έλλειψη από καθημερινές χαρές της ζωής και το παιχνίδι, διαταραχή της εικόνας τους σώματος που αποτελεί έναν από τα βασικότερα προβλήματα των παιδιών και τέλος όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην οικογένεια του παιδιού. Οι παράγοντες που βρέθηκαν να συμβάλουν στη χαμηλή ΠΖ ( Ποιότητα Ζωής) των ατόμων αυτών είναι η ηλικία, η διάρκεια της χημειοθεραπείας και της νοσηλείας τους, το φύλο και το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, και η ύπαρξη αδελφού/αδελφής με χρόνια ασθένεια. Συμπέρασμα: Πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες που να περιέχουν δείγμα από διάφορες χώρες ώστε να αξιολογηθεί η ΠΖ ( Ποιότητα Ζωής) σε παιδιά που διαγνώστηκαν με καρκίνο στον τομέα της γνωστικής λειτουργίας ως παράμετρου της ΠΖ( Ποιότητα Ζωής) . Αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για το θέμα αυτό, βοηθώντας τους έτσι στις κατευθύνσεις που πρέπει να βάλουν στην παρεχόμενη φροντίδα που θα ασχολείται με το άτομο στην ολότητά του.
Description: Introduction: The Oncology Nursing is a field that covers all age groups and nursing specialties and it is also provided in all health care fields. A nurse must have the necessary skills to support the patient and his family on physical, emotional, social, cultural and spiritual crises and particular when patients are children. Purpose: The purpose of this review is to investigate the quality of life of children with cancer, during the illness and its treatment and after cure. Individual objectives are to investigate specific problems in QOL (Quality of Life) faced by the population and the factors that contribute to it. Material and Method: The method that was used is the research of existing literature databases PubMed, Cochrane, Cinahl and the internet (Google - Scholar). The keywords used in the research are: children - adolescents, quality of life, pediatric oncology nursing, cancer, tumor, teenager’s cancer, diagnosis, treatment, neoplasms, and psychological aspects. The width of ages of the sample was 2-18 years old. This research has included researches from 2004 - 2013. Results: there were found 7 quantitative surveys and one qualitative research. According to the survey results, the QOL(Quality of Life) in children with cancer is low in all dimensions that constitute it. The main problems which are reported by participants are: fatigue , depression , sleep problems , inability to perform daily functions , pain , decreased appetite , lack of daily joys of life and the game , impaired of their body image is one of the key problems of children and end all of these have an impact on the child's family . Factors which were found to contribute the low QOL (Quality of Life) of these individuals are: age, the duration of chemotherapy and hospitalization, sex, low family income, and the existence of brother / sister with chronic illness. Conclusion: We need more researches which must have a sample from various countries to assess QOL (Quality of Life) in children who were diagnosed with cancer in cognitive function as a parameter of QOL (Quality of Life). This will help HCPs gain a more comprehensive knowledge on this topic, thus helping them in directions that should be put in care to deal with the person in its entirety.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4846
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ.pdf493.37 kBAdobe PDFView/Open
Πίνακες ερευνών.pdf362.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

218
Last Week
1
Last month
8
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

174
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.