Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4815
Title: Οικογενειακή επιβάρυνση των γονέων με παιδί με κακοήθεια. Ρόλος της οικογενειακής νοσηλευτικής
Authors: Κωνσταντίνου, Λουκία 
Keywords: Παιδί με κακοήθεια;Συστηματική ανασκόπηση;Οικογένεια;Πολιτική υγείας;Νοσηλεία στο σπίτι
Advisor: Ανδρέου, Χρίστος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης των παιδιών που νοσούν, (Robinson et al, 2005). Τα παιδιά με κακοήθεια λαμβάνουν τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της φροντίδα τους κυρίως στο σπίτι και αυτό φαίνεται να αυξάνει τις απαιτήσεις της φροντίδας για τα μέλη της οικογένειας (Dix et al, 2009). Η αντικειμενική επιβάρυνση αναφέρεται στις οικονομικές επιπτώσεις, την ανάγκη για φροντίδα του σπιτιού, και τα προβλήματα στον εργασιακό τομέα. Ενώ, η υποκειμενική επιβάρυνση αναφέρεται στις ψυχολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις που βιώνουν τα μέλη της οικογένειας, (Norberg et al, 2007, Ow, 2003). Σκοπός Η διερεύνηση των διαστάσεων της επιβάρυνσης των γονέων που φροντίζουν παιδί με κακοήθεια Υλικό - Μέθοδος: Πραγματοποιηθηκε συστηματική ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε κατά την χρονική περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου 2013 και Φεβρουαρίου 2014 από στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Cohrane και Cinahl. Επίσης αναζητήθηκαν δεδομένα με χειροκίνητη σάρωση στα ελληνικά περιοδικά «Νοσηλευτική», «Νοσηλεία και Έρευνα» και «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά». Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι «family burden» OR «caregiver's burden» AND «childhood cancer» AND «family nursing» OR «community nursing». Οι λέξεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν με διάφορους συνδυασμούς και συνδέσμους. Σχετικά άρθρα αναζητήθηκαν επίσης με χειροκίνητη σάρωση και στη βιβλιογραφία (παραπομπές) των άρθρων που θα επιλεγούν κατά την πρώτη αναζήτηση. Αποτελέσματα Η αναζήτηση κατέληξε σε 65 μελέτες από τις οποίες μόνο οι 9 πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου. Από τις 9 έρευνες που συμπεριλήφθησαν τελικά στην παρούσα ανασκόπηση οι 4 ήταν ποιοτικές και οι υπόλοιπες ποσοτικές έρευνες. Μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιβάρυνσης είναι το κόστος της θεραπείας, η αδυναμία αντιμετώπισης των συναισθηματικών αντιδράσεων του παιδιού, η αδυναμία αντιμετώπισης των παρενεργειών της θεραπείας, η έλλειψη γνώσεων σχετικά με την νόσο και την θεραπεία, η κοινωνική απομόνωση και η σωματική εξάντληση. Συμπεράσματα Η αναγνώριση των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη επιβάρυνσης στους γονείς θα αναδείξει τα πεδία στα οποία η οικογένεια και το παιδί χρειάζονται βοήθεια. Αυτό θα οδηγήσει στον σχεδιασμό πολιτικής υγείας από τις υπηρεσίες υγείας για κάλυψη αυτών των αναγκών. Η νοσηλεία στο σπίτι αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής φροντίδας υγείας και προϋποθέτει σωστή οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την συνέχεια της φροντίδας από το νοσοκομείο στο σπίτι.
Description: Introduction In recent years, the life expectancy of children with malignancy has significantly increased (Robinson et al, 2005). Children with malignancy receive the biggest part of their care primarily at home and this seems to increase the demands of caring for family members (Dix et al, 2009). Objective burden refers to the economic impact, the need for home care , and problems in the workplace. Subjective burden refers to the psychological and emotional reactions experienced by family members (Norberg et al, 2007, Ow, 2003). Aim The investigation of the burden dimensions on parents caring for children with malignancy Material and Methods We performed a systematic review of the research literature between December 2013 and February 2014 from the databases Pubmed, Cohrane and Cinahl. Also sought data with manual scanning in Greek scientific magazines "Nursing", "Nursing and Research" and "Cyprus Nursing Chronicles". The keywords used are «family burden» OR «caregiver's burden» AND «childhood cancer» AND «family nursing» OR «community nursing». The keywords used in various combinations and links. Related articles were also searched manually in the references of the articles will be selected during the first search. Results The search resulted in 65 studies of which only nine met the inclusion criteria. From the 9 studies eventually included in this review, 4 were qualitative and the other quantitative surveys. Some of the factors that contribute to the development charge might be the cost of treatment, failure to address the emotional reactions of the child, the side effects of the treatment, lack of knowledge about the disease and treatment, social isolation and physical exhaustion. Conclusion The identification of factors that influence burden development on parents will highlight the areas in which the family and child need help. This will lead to the design of health policy and competent health services in order to meet those needs. Family and community nursing care is the key element of the ongoing nursing care. Nursing care requires proper organization in order to maintenance the continuity of care from hospital to home.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4815
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Κωνσταντίνου Λουκία.pdf335.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

96
Last Week
1
Last month
4
checked on Aug 20, 2019

Download(s) 20

37
checked on Aug 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.