Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4813
Title: Η χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών συμπτωμάτων και η ποιότητα ζωής ασθενών που έχουν διάγνωση με νεοπλασίες
Authors: Κωνσταντίνου, Ανδρέας 
Keywords: Νεόπλασμα;Καρκίνος;Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες;Καρκίνος του μαστού;Χρήση συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών
Advisor: Χαραλάμπους, Ανδρέας
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η χρήση εναλλακτικών θεραπειών σε ασθενείς με καρκίνο είναι μια νεοεισερχόμενη μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται επίσημα από το 1987 ως ειδικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Penell and Corner 2005). Η ανακουφιστική φροντίδα είναι ένα φλέγον θέμα και αποτελεί μια πολύ σημαντική μέθοδο για την σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο, αφού το κέντρο προσοχής των προβλημάτων των ατόμων με καρκίνο βρίσκεται πλέον όχι μόνο στη σωματική ανακούφιση των ασθενών αλλά και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων τους. Στην παρούσα μελέτη θα διαπραγματευτούμε τη χρήση των Συμπληρωματικών και Εναλλακτικών Θεραπειών σε ασθενείς με καρκίνο και τη διαχείριση των συμπτωμάτων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης υπήρξε η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών, τη χρήση Συμπληρωματικών και Εναλλακτικών Θεραπειών και την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αναγκών των ασθενών με καταληκτικά νοσήματα. Υλικό και μέθοδος: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στηρίχθηκε σε σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, σε γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, όπως ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed, Medline, Science Direct, CINAHL), επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Η αναζήτηση έγινε στην βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Νεόπλασμα, καρκίνος, Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες, καρκίνος του μαστού, χρήση Συμπληρωματικών και Εναλλακτικών Θεραπειών. Είχαν βρεθεί εξήντα άρθρα σχετικά με το θέμα αλλά κατόπιν επιλογής χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα δώδεκα. Αποτελέσματα: Μέσα από την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατηρήθηκαν σχετικά θετικά αποτελέσματα ως προς την χρήση, την ποιότητα ζωής και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των διαφόρων Συμπληρωματικών και Εναλλακτικών Θεραπειών. Πολλοί ασθενείς, ακόμα και επαγγελματίες υγείας είναι αντίθετοι στη χρήση τους. Οι θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι θεραπείες ειδικής διατροφής, χρήσης φυσικών βοτάνων, της ομοιοπαθητικής, βιταμινών, βελονισμού, προσευχής, πνευματικής θεραπείας και διανοητικών μεθόδων. Η χρήση αυτών των θεραπειών χαρακτηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό ως επιτυχής επιλογή ανάμεσα σε άτομα με καρκίνο. Συμπεράσματα: Η χρήση των Συμπληρωματικών και Εναλλακτικών Θεραπειών φαίνεται να επηρεάζει θετικά το στάδιο θεραπείας και της μετέπειτα ομαλής επανένταξης των ατόμων με καρκίνο στην ζωή. Οι μέθοδοι υποστηρικτικής θεραπείας στηρίζουν την ποιότητα ζωής τους αλλά και τη ψυχική τους ευεξία. Διαφαίνεται ότι με σωστή καθοδήγηση από τους επαγγελματίες υγείας μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να αντιμετωπιστούν οι ψυχοκοινωνικές και πνευματικές τους ανάγκες στη μετέπειτα ή παρούσα φάση της ζωής τους.
Description: Introduction: The use of alternative therapies on cancer patients is an innovative method used as a specialty in the United Kingdom officially since 1987 (Penell and Corner 2005). Presently, palliative care is a significant issue but also a very important method for the treatment of cancer patients, as the centre of attention of the people suffering with cancer, is their physical comfort as well as symptoms relief. In this study, an analysis is undertaken on the use of complementary and alternative therapies on patients suffering with cancer as well as on the management of their symptoms. Purpose: The purpose of this critical literature review was to investigate the factors associated with the quality of life, the use of alternative and complementary therapies as well as the addressing of the psychosocial and spiritual needs of patients with terminal illnesses. Material and Methods: The literature review was based on relevant Greek and international literature, found in hardcopy forms and electronic media, such as electronic databases (Pubmed, Medline, Science Direct, CINAHL), scientific journals and conference proceeding. The research took place in the library of the Technological University of Cyprus. The keywords used were: neoplasm, cancer, alternative and complementary therapies, breast cancer, use of Complementary and Alternative Therapies Sixty articles were found to be related to this topic, but only twelve were selected to be used for this analysis. Results: In this literature review, relatively positive outcomes were observed in terms of the use, quality of life and the psychosocial results of various alternative and complementary therapies. Many patients and even health professionals are opposed to their use. The treatments used are special nutritional treatments, natural herbs applications, homeopathy, vitamins, acupuncture, prayer and spiritual healing and intellectual methods. The use of these treatments is defined by a large percentage of cancer patients as a rewarding decision. Conclusions: The use of alternative and complementary therapies seems to affect positively the treatment phase and the subsequent reintegration of people with cancer smoothly back into their everyday life. Supportive therapy methods assist their quality of life and mental well-being. It is clear that with the proper guidance from health professionals their quality of life can be positively improved and fulfill their psychosocial and spiritual needs of the present or subsequent phase of their lives.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4813
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη.pdf296.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

114
Last Week
2
Last month
8
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

35
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.