Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4797
Title: Ο ρόλος των νοσηλευτών στην ψυχολογική στήριξη των υπογόνιμων ζευγαριών
Authors: Ζάττα, Ραφαέλλα 
Keywords: Υπογονιμότητα;Ψυχολογική υποστήριξη;Τεκνοποίηση
Advisor: Ταμανά, Παναγιώτα
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η υπογονιμότητα, από τα πανάρχαια κιόλας χρόνια μέχρι και την σύγχρονη εποχή, αποτελεί ολοένα και πιο συχνό “πονοκέφαλο” στην κοινωνία μας. Αφού έχει βρεθεί ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση στο πρόβλημα, αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους επαγγελματίες υγείας με σοβαρότητα , αξιοπιστία και επιμέλεια φροντίδας. Η ατεκνία πρέπει να συνοδεύεται πάντα με τη δέουσα ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς προς στο ζευγάρι και όχι αποκλειστικά και μονό στον ασθενή. Λόγω του ότι η ανάγκη για τεκνοποίηση ενός ζευγαριού και η επίτευξή της μπορεί να εκφραστεί τόσο ως ψυχολογική και βιολογική παρόρμηση όσο και ως κοινωνική αναγκαιότητα, είναι αναγκαίο οι ειδικοί να στοχεύσουν τη στήριξη και φροντίδα τους όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και στο σύνολο που ονομάζεται ζευγάρι . Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανάλυση διεθνών άρθρων, η οποία προέρχεται από στατικές έρευνες που διεξήχθηκαν σε υπογόνιμα ζευγάρια και μελέτες επαγγελματιών υγείας, και έχει ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσο η υπογονιμότητα επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση ενός ζευγαριού, αλλά και να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει ένας επαγγελματίας υγείας. Στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά σε οκτώ διαφορετικά διεθνή ερευνητικά άρθρα, τα οποία έχουν χώρα προέλευσής τους την Αγγλία, Αμερική, Νέα Ζηλανδία, Κουβέιτ, Ολλανδία και Γερμανία. Τα εν λόγω άρθρα αναλύθηκαν ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συγκεκριμένα, έγιναν έρευνες για τον προσδιορισμό σχέσεων επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Στη συνέχεια, θα παραθέσω την εισαγωγή, ακολούθως την επεξεργασία των αποτελεσμάτων που έγινε με το λογισμικό Office Excel 2010 και μετέπειτα θα επεκταθώ στη συζήτηση. Τελειώνοντας, θα καταλήξω στα συμπεράσματα.
Description: From the ancient years until modern time infertility has been an increasingly frequent ‘’headache'' in our society. Since an appropriate therapeutic approach for the above problem has been discovered, this should be treated by healthcare professionals with solemnity, reliability and diligence care. Childlessness should always be accompanied by proper psychological expert support to the couple and not only to the specific patient. Since the couple’s need for childbearing and the accomplishment of it can be expressed both as psychological and biological impulse as well as a social necessity, it is necessary for the experts to target their support and care not only to the individual level but to the whole couple as well. The main cause of the present study is the analysis of international articles that derive from statistical research conducted to infertile couples and professional healthcare studies and it aims to investigate how infertility affects the psychological state of a couple and to highlight the protagonist role a healthcare professional possess. The present study mentions eight different international research articles that originate from the following countries: England, United States of America, New Zealand, Kuwait, Holland and Germany. The aforementioned articles have been analyzed in relation to the process followed before and during the therapy. Research has been specifically made to determine the relation between the healthcare professional and the patient. Next, I will cite my introduction, followed by the processing of the results performed by the Office Excel 2010 software and subsequently I will expand to state the debate. Finally, I will mention the conclusions.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4797
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Ζάττα Ραφαέλλα.pdf204.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

126
Last Week
1
Last month
3
checked on Aug 24, 2019

Download(s)

54
checked on Aug 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.