Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4786
Title: Διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν σε πρόωρους τοκετούς
Authors: Βρακάς, Χρίστος 
Keywords: Αιτίες πρόωρων τοκετών;Αλκοόλ και προωρότητα;Παράγοντες προωρότητας;Παράγοντες που επηρεάζουν την κύηση
Advisor: Δημητρίου, Μαρία
Issue Date: 2014
Department: Department of Nursing
Abstract: Εισαγωγή: Ο πρόωρος τοκετός εξακολουθεί και σήμερα, στην ειδικότητα της Μαιευτικής να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Θεωρείται σημαντικός παράγοντας που επιδρά τόσο στην ποιότητα της μετέπειτα ζωής του νεογνού όσο και στη νεογνική θνησιμότητα και νοσηρότητα. Παρόλο που πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια οι παθοφυσιολογικοί και παθογενετικοί μηχανισμοί του πρόωρου τοκετού δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τους πρόωρους τοκετούς. Οι στόχοι της ανασκόπησης είναι (1) η περιγραφή των χαρακτηριστικών των πρόωρων νεογνών, (2) η διερεύνηση των παραγόντων που συνδέονται με τις επιπλοκές της κύησης. Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη συστηματικής ανασκόπησης. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων -Science Direct, ,Google Scholar -Southern Medical Journal, General Hospital Psychiatry Journals, Medline, Cinahl, Pubmed με λέξεις κλειδιά: «Αιτίες πρόωρων τοκετών», «Αλκοόλ και προωρότητα», «Παράγοντες προωρότητας», «Παράγοντες που επηρεάζουν την κύηση». Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε από τον Νοέμβριο 2013 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014. Αποτελέσματα:. Η αναζήτηση οδήγησε στην ανεύρεση 256 άρθρων μέσω του Google Scholar σαν αρχική μηχανή αναζήτησης σε συνοδεία με τις ανάλογες λέξεις κλειδιά . Από αυτά επιλέχτηκαν 30 με βάση τους τίτλους εκ των οποίων όμως απορρίφτηκαν τα 13 μετά από ανάγνωση της περίληψης. Από το σύνολο των 17 άρθρων που παρέμειναν για αξιολόγηση εντοπίστηκε ακόμη ένα (1) σχετικό άρθρο, παρόλα αυτά μετά από πλήρη ανάλυση και των 18 άρθρων αφαιρέθηκαν 6 λόγο ασυνέπειας με τον κεντρικό σκοπό υπό μελέτη . Επιπλέον ανευρέθηκαν 3 άρθρα από τις βιβλιογραφίες παραθέσεις των ήδη υπάρχοντων άρθρων υπό μελέτη . Αφήνοντας έτσι τον τελικό αριθμό άρθρων υπό μελέτη στα 15. Συμπεράσματα: Η πιο συχνή διάγνωση στις ενδεικνυόμενους πρόωρους τοκετούς είναι η προεκλαμψία (40%), εμβρυικό stress (25%), IUGR (10%), αποκόλληση πλακούντα (7%) και εμβρυικός θάνατος (7%).
Description: Introduction: Preterm labour continues today, in the specialty of Obstetrics be a serious problem. It is considered an important factor that has an impact on both the quality of later life of the new-born and neonatal mortality and morbidity. Although many researchers have investigated in recent years pathophysiological and pathogenic mechanisms of preterm labour but they are not fully understood. Aim: The aim of this study is to engage into a critical review of the relevant literature with the sole aim to identify the causes of pre-term labour. Material and Method: The current project was accomplished by one individual by searching databases such as : - Science Direct, Google Scholar -Southern Medical Journal, General Hospital Psychiatry Journals, Medline, Cinahl, Pubmed by using these mesh terms: “Causes of preterm birth, "" Alcohol and prematurity, "" Factors of prematurity ", "Factors affecting pregnancy" The research took place between November 2013 to February 2014. Results: The search lead to the finding of 4,450 articles through Google Scholar as the base search engine, in combination with the key-words provided, 30 were selected based on their titles. 7 were rejected after reviewing the abstract leaving 23 articles. One more relative research was discovered. After the full analysis of the 24 articles at hand, 6 more were discarded due to inconsistency with the main research purpose, though 3 more articles were found from bibliographies on the remainder ones, marking the final number of researches used at 21. Conclusion: The most common diagnosis in pre-term labour is preeclampsia (40%), embryotic stress (25%), IUGR (10%), placental abruption (7%) and embryotic death and embryotic death (7%).
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4786
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Πτυχιακη - Χρίστος Βρακάς.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 20

293
Last Week
2
Last month
2
checked on Aug 4, 2021

Download(s) 20

963
checked on Aug 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.