Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3918
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΜίτλεττον, Νίκος
dc.contributor.authorΚυριάκου, Κυριάκος
dc.date.accessioned2015-01-21T13:08:23Z
dc.date.accessioned2015-11-30T09:28:18Z-
dc.date.available2015-01-21T13:08:23Z
dc.date.available2015-11-30T09:28:18Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10488/3918-
dc.descriptionΕισαγωγή: Η βελτίωση της επιβίωσης μετά από καρδιακή ανακοπή, λόγω των σύγχρονων τεχνικών αναζωογόνησης, αύξησε τη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου των επιθανάτιων εμπειριών σε ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να επηρεάζει τη ζωή των συγκεκριμένων ασθενών. Η ανίχνευση αυτών των ατόμων θα συμβάλει σε μια καλύτερη νοσηλευτική φροντίδα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις ψυχομετρικές ιδιότητες ενός εργαλείου μέτρησης του συγκεκριμένου φαινομένου, της κλίμακας επιθανάτιας εμπειρίας, με απώτερο σκοπό την δημιουργία υποβάθρου για περεταίρω διερεύνηση του συγκεκριμένου φαινομένου στη Κύπρο . Σκοπός : της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής έκδοσης της κλίμακας επιθανάτιας εμπειρίας. Υλικό και μέθοδος: Αφού εξασφαλίστηκε η άδεια από τον κατασκευαστή το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε μέσω διπλής αντίστροφης μετάφρασης. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε σκόπιμη δειγματοληψία διαδοχικών ασθενών που ανάνηψαν μετά από καρδιακή ανακοπή . Η προσέγγιση των συγκεκριμένων ασθενών έγινε μέσω προσωπικής επικοινωνίας του ερευνητή με τους ασθενείς για ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης . Ακολούθως διερευνήθηκαν η σταθερότητα μέσω δοκιμασίας επαναδοκιμασίας ,η εσωτερική συνέπεια με το δείκτη Cronbach’s alpha και η εγκυρότητα δομής με παραγοντική ανάλυση. Επιπρόσθετα διερευνήθηκε η συσχέτιση δημογραφικών χαρακτηριστικών με την πιθανότητα επιθανάτιας εμπειρίας σε μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης. Αποτελέσματα: Η κλίμακα Επιθανάτιας εμπειρίας παρουσίασε ψηλό δείκτη εσωτερικής συνοχής τόσο στο σύνολό της (Cronbach’s a=0.91) όσο και στις 4 υποομάδες. (Γνωστική-0,82, Συναισθηματική-0,90, Παραφυσική-0,74 Υπερβατική-0,92). Επίσης, η κλίμακα παρουσίασε ψηλό δείκτη Δοκιμασίας – Επαναδοκιμασίας (r=0.91 p<0.0001). Ο έλεγχος για την εγκυρότητα δομής ανέδειξε την ομαδοποίηση των προτάσεων στις συνιστώσες της αρχικής έκδοσης της κλίμακας. Το ποσοστό της διασποράς που εξηγείται ανέρχεται στο 44,10%, 12,50%, 9,50%, 8,70% για την Υπερβατική, Παραφυσική, Συναισθηματική και Γνωστική υποομάδα αντίστοιχα. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους 4 παράγοντες κυμαίνονταν από 0,76 μέχρι 0,92. Από το σύνολο των 64 ατόμων, τα 14 (21,9%) είχαν επιθανάτια εμπειρία. Συγκεκριμένα στα 5 (7,8%) ήταν Γνωστικής φύσεως, στα 7 άτομα (10,9%) ήταν Υπερβατικής φύσεως, 1 άτομο (1,6%) Συναισθηματικής και 1 άτομο (1,6%) Παραφυσικής φύσεως. Τέλος παρατηρήθηκε συσχέτιση της επιθανάτιας εμπειρίας με το επίπεδο εκπαίδευσης (OR=0,027) και τη χρονική διάρκεια νοσηλείας (OR=1,051). Συμπεράσματα: Η ελληνική μετάφραση της κλίμακας επιθανάτιας εμπειρίας έχει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση ατόμων που βίωσαν επιθανάτιες εμπειρίες για καταγραφή της συχνότητας με απώτερο σκοπό την καλύτερη νοσηλευτική φροντίδα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.en
dc.description.abstractThe improvement in survival after cardiac arrest, because of the modern resuscitation techniques, increase the frequency of the phenomenon of near death experience in patients with cardiac arrest. This phenomenon seem to affect these patients and the detection of them will contribute to a better nursing care through a holistic approach. This study explores the psychometric properties of a measuring tool for this particular phenomenon with the view to create a background for further investigation in Cyprus. Aim: The purpose of this study is to investigate the psychometric properties of near death experience scale in Greek. Method: After retaining the authorization by the manufacturer, the questioner translated into Greek language through double reverse translation. For completing the questioner we used a sample of consecutive patient who were resuscitated from cardiac arrest. The approach of these patients was done via personal communication with the researcher for information and consent. Test retest reliability , Cronbach’s alpha for internal consistency and exploratory factor analysis was performed. Furthermore we examined the association between demographic characteristics and the probability of near death experience with a logistic regression model. Results: The near death experience scale has high internal consistency both as a whole (Cronbach’s a= 0,91) and in the four subscales(cognitive-0,82 , affective-0,90, paranormal-0,74 and transedental-0,92) . In addition to this, scale has also high test retest reliability( r = 0,91 p< 0.0001). Factor analysis reproduced exactly the same four subgroups of the original scale version. The communality explained amounts 44,10%, 12,50%, 9,50 and 8,70% for the transcendental ,paranormal, affective and cognitive subgroup respectively . The question loadings on four factors ranged from 0,76-0,92. From the total of 64 individuals 14(21,9%) had near death experience: 5(7,8%) had cognitive near death experience, 7(10,9%) had transcendental , 1(1,6%) had affective and 1(1,6%) had paranormal. Finaly association between near death experience with the level of training (OR= 0,027) and the duration of hospital treatment(OR=1,051) was detected. Conclusion: The Greek issue of near death experience scale has good psychometric properties and can be used in detecting people who experienced the specific phenomenon with the view to achieve a holistic approach for nursing patients with near death experiences.en
dc.formatpdfen
dc.language.isoelen
dc.publisherΤμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουen
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.en
dc.subjectPsychometric Propertiesen
dc.subjectScale NDEen
dc.subject.otherΨυχομετρικές Ιδιοτήτεςen
dc.subject.otherΚλίμακας Επιθανάτιας Εμπειρίαςen
dc.titleΔιερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας επιθανάτιας εμπειρύας (NDES)en
dc.typeMSc Thesisen
dc.affiliationCyprus University of Technologyen
dc.dept.handle123456789/32en
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1other-
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Κυριάκος Κυριάκου - Πλήρες Κείμενο.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s) 50

103
Last Week
1
Last month
6
checked on Jul 23, 2019

Download(s) 50

112
checked on Jul 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.