Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3908
Title: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του μελιού στην αντιμετώπιση της ξηροστομίας και της στοματοβλεννόγοντπδας σε πάσχοντες με κακοήθεια κεφαλης και τράχηλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία
Authors: Χαραλάμπους, Μέλανη 
Keywords: Head and Neck Malignancy;Malignancy;Oral Mucositis
Advisor: Χαραλάμπους, Ανδρέας
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Background: The head and neck malignancy is one of the most serious forms of malignancy with multidimensional effects on all aspects of the quality of life of patients, with a focus on the physical effects such as dry mouth and oral mucositis. Combination therapy between conventional and alternative medicine like honey shows encouraging results since so far there is no effective treatment for these side effects. However, the efficacy of adjunctive therapy through the existing literature is inconsistent. Aim: To evaluate the effectiveness of thymus honey on radiation induced-oral mucositis and xerostomia. The specific objectives of the research are to evaluate: 1) the quality of life of patients with head and neck malignancy before and after the intervention 2) the effectiveness of the use of honey to maintain the ideal weight of patients, 3) the possible reduction of the degree of xerostomia and oral mucositis and 4) the pain in the mouth after the intervention. Μethods: This is a randomized control trial. The survey was conducted in Cyprus Oncology Centre and the participants included in the study were 72 patients with any form of malignant head and neck cancer undergoing radiotherapy in the oral cavity during the period January 2012 - January 2014. Group A / experimental group except of medication followed for the prevention and treatment of xerostomia and oral mucositis followed the research protocol included mouthwashes with honey. In group B / group control patients used the usual prescription medication that is used for dry mouth and oral mucositis in combination with oral rinses with saline. All patients completed 3 questionnaires at three time periods before the start of the intervention, after the completion of radiotherapy, and 6 months after radiotherapy (total 3 times). Two scales of the objective evaluation of xerostomia and oral mucositis were used weekly throughout the intervention, and in addition, been undertaken weekly weighing of patients for monitoring the change in weight. Results: Through analysis of variance with repeated measures (Repeated measures ANOVA) revealed a statistically significant effect of the intervention involved the objective assessment of oral mucositis (F = 11,064 p <0,0001) and xerostomia (F = 9,06 p <0,0001 ). Also, there was a statistically significant effect of the intervention both, the objective assessment of body weight of the patients (F = 36,09, p <0,0001) and the subjective assessment of pain (F = 7.24 p = 0.001). After the start of the intervention showed significantly affecting the improvement in most aspects of general quality of life of participants in the intervention Conclusions: The results of this study provide strong evidence that the use of honey in the form of mouthwash, can contribute positively to the stabilization and improvement of oral mucositis and xerostomia that confront head and neck cancer patients during and after the completion of their treatment. Moreover, it seems that it can help reduce oral pain, stabilize the weight of patients and improve the overall quality of life.
Description: Εισαγωγή: Η κακοήθεια κεφαλής και τραχήλου αποτελεί μια αττό τις σοβαρότερες μορφές κακοήθειας, με πολυδιάστατες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ποιότητας ζωής των πασχόντων, με επίκεντρο τις φυσικές επιπτώσεις όπως είναι η ξηροστομία και η στοματοβλεννογονίτιδα. Η συνδυαστική θεραπεία μεταξύ συμβατικής και εναλλακτικής ιατρικής καταδεικνύει ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε αποτελεσματική θεραπεία για τις συγκεκριμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της συμπληρωματικής θεραπείας μέσα από την υφιστάμενη βιβλιογραφία είναι αντικρουόμενη. Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του μελιού στην αντιμετώπιση της ξηροστομίας και της στόματοβλεννογονίτιδας σε πάσχοντες με κακοήθεια κεφαλής και τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η αξιολόγηση: 1) της ποιότητας ζωής των πασχόντων με κακοήθεια κεφαλής και τραχήλου πριν και μετά την παρέμβαση. 2) της αποτελεσματικότητας της χρήσης του μελιού στη διατήρηση του ιδανικού βάρους των πασχόντων. 3) της πιθανής μείωσης του βαθμού ξηροστομίας και στοματοβλεννογονίτιδας και 4) του πόνου στο στόμα μετά την παρέμβαση. Δείγμα και μέθοδος: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης και διαχρονικής παρακολούθησης. Η έρευνα διεξήχθη σε Ογκολογικό Κέντρο της Κύπρου και οι συμμετέχοντες που συμπεριλήφθησαν στην έρευνα ήταν 72 πάσχοντες με οποιαδήποτε μορφή κακοήθειας κεφαλής και τραχήλου που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στη στοματική κοιλότητα, κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2012 - Ιανουάριος 2014. Η ομάδα Α πειραματική ομάδα εκτός από τη συμβατική θεραπεία, ακολούθησε το ερευνητικό πρωτόκολλο που περιελάμβανε στοματικές πλύσεις με θυμαρίσιο μέλι υπό μορφή στοματικού διαλύματος. Στην ομάδα Β/ομάδα ελέγχου οι πάσχοντες χρησιμοποίησαν- τη συνήθη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με στοματικές πλύσεις με φυσιολογικό ορρό. Όλοι οι πάσχοντες συμπλήρωσαν' 4 ερωτηματολόγια σε τρεις χρονικές περιόδους πριν την έναρξη της παρέμβασης, μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας, καθώς και 6 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία. Δύο κλίμακες αντικειμενικής αξιολόγησης της ξηροστομίας και της στοματοβλεννογονίτιδας χρησιμοποιούνταν εβδομαδιαία καθ Όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, παράλληλα με εβδομαδιαίο ζύγισμα των πασχόντων για παρακολούθηση της αυξομείωσης του βάρους τους. Αποτελέσματα: Μέσα από ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (Repeated measures ANOVA) διαφάνηκε η στατιστικά σημαντική επίδραση της παρέμβασης που αφορούσε στην αντικειμενική αξιολόγηση της στοματοβλεννσγονίτιδας (F= 11.064 ρ<0.0001) και της ξηροστομίας (F=9.06 ρ<0.0001). Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της παρέμβασης τόσο στην αντικειμενική αξιολόγηση του σωματικού βάρους των ασθενών (F=36.09. ρ<0.0001) όσο και στην υποκειμενική αξιολόγηση του πόνου (F=7.24 ρ=0.001). Μετά από την έναρξη της παρέμβασης, διαφάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά η βελτίωση στις περισσότερες διαστάσεις της γενική ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων της ομάδας παρέμβασης. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η χρήση του μελιού υπό μορφή στοματικού διαλύματος, μπορεί να συμβάλει θετικά στη σταθεροποίηση και τη βελτίωση της στοματοβλεννογονίτιδας και της ξηροστομίας που αναπτύσσουν οι πάσχοντες κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Επιπλέον, φαίνεται ότι μπορεί να βοηθά στη μείωση του στοματικού πόνου, τη σταθεροποίηση του βάρους των πασχόντων κα κατ επέκταση στη γενική ποιότητα ζωής τους.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3908
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: PhD Thesis
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές/ PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Melanie Charalambous - περίληψη.pdf388.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 10

90
Last Week
1
Last month
2
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 10

51
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.