Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3861
Title: Smart Shopper
Authors: Θεοδοσίου, Αντωνία 
Keywords: Smart Shopper;Information and Communication Technologies;Waterfall Model
Advisor: Λαμπρινός, Λάμπρος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
Abstract: This thesis entitled «Smart Shopper» prepared by Antonia Theodosiou, 8th semester student of the Department of Communication and Internet Studies, Cyprus University of Technology under the supervision of Lecturer Prof. Lambros Lambrinos and was completed in May 2014. Despite the economic crisis that prevails today, media tablets and smartphones are becoming more and more prevalent devices among consumers and the internet is part of their everyday life. Thus, the study will use the Internet and Information and Communication Technologies (ICT) to create a user-friendlyand free software, which encourages the participation of all consumers regardless of age and gender in information efforts when they come to evaluate in terms of price during their decision making process. The aim of the study is to convert software into an "objective media tool " for all consumer products in order to serve the needs and desires of each individual consumer (eg making purchases with the lowest possible cost, saving valuable time , comparing prices ,creating a personalized shopping list, etc.) . The word 'objective' indicates that consumers are looking for what they are really need, so data medium meet real-time needs. It also provides users with multiple options (e.g. see the store located on the map) and rewards program (e.g. acquisition of vouchers). As the thesis is experimental, quantitative methodology used in the waterfall model for system analysis , which serves to understand in an extend consumers’ needs and design the entire system following these needs. Proper system design from the beginning , it is vital in order to avoid unnecessary problems. After practice system integration, software must serve all or at least most consumer needs, otherwise the system will be considered as a failure. The conclusions of the study can not be considered objective, since the implementation of the system is not fully completed due to the time frame of a bachelor degree. However, future studies could apply this system, test it and evaluate it in terms of its usability and effectiveness on customers’ decision making process.
Description: Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Smart Shopper» εκπονήθηκε από την Αντωνία Θεοδοσίου, φοιτήτρια του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την επίβλεψη του Λέκτορα Καθηγητή κ. Λάμπρου Λαμπρινού και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014. Παρόλη την οικονομική κρίση που επικρατεί σήμερα, τα tablets και τα smartphones γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένες συσκευές ανάμεσα στους καταναλωτές και το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Έτσι, η μελέτη θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό τη δημιουργία ενός χρηστικού και δωρεάν λογισμικού, το οποίο θα προτρέπει τη συμμετοχή όλων των καταναλωτών ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου στην προσπάθεια ενημέρωσής του με τα αναγκαία δεδομένα των καταναλωτικών προϊόντων. Στόχος της μελέτης είναι η μετατροπή του λογισμικού σε ένα «αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης» για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες του κάθε καταναλωτή ξεχωριστά (π.χ. πραγματοποίηση αγορών με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος, εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, δυνατότητα σύγκρισης τιμών, δημιουργία εξατομικευμένης λίστας αγορών κ.α.). Η λέξη «αντικειμενικό» θέλει να δείξει ότι οι καταναλωτές αναζητάνε αυτό που πραγματικά χρειάζονται, επομένως τα δεδομένα του μέσου καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες αφού δεν επεμβαίνουν εταιρείες. Επίσης, παρέχει στους χρήστες του πολλαπλές δυνατότητες (π.χ. να βλέπουν που βρίσκεται το κατάστημα από τον χάρτη) και πρόγραμμα επιβράβευσης (π.χ. απόκτηση κουπονιών). Καθώς η πτυχιακή εργασία είναι πειραματική και ποσοτική, στη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του καταρράκτη για την ανάλυση του συστήματος, το οποίο εξυπηρετεί στο να κατανοήσουμε όλες ή τουλάχιστο τις περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών και το σχεδιασμό ολόκληρου του συστήματος πριν από την δημιουργία του. Η σωστή σχεδίαση του συστήματος από την αρχή, είναι σημαντική για να αποφευχθούν προβλήματα. Μετά την πρακτική ολοκλήρωση του συστήματος, το λογισμικό πρέπει να εξυπηρετεί όλες ή τουλάχιστο τις περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών, αλλιώς το σύστημα θα θεωρηθεί ως αποτυχία. v Τα συμπεράσματα της μελέτης, δεν μπορούν να θεωρηθούν αντικειμενικά, αφού η υλοποίηση του συστήματος δεν ολοκληρώθηκε πλήρως στα χρονικά πλαίσια που υπήρχαν, λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος. Ωστόσο, περιλαμβάνονται μελλοντικές προτάσεις για την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση του συστήματος, καθώς και κάποιες επιπλέον προσθήκες που θα ήταν καλό να ενσωματωθούν στο εν λόγω σύστημα.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3861
http://hdl.handle.net/10488/3861
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Antonia_Theodosiou_summary.pdf227.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

76
Last Week
1
Last month
3
checked on Aug 22, 2019

Download(s)

49
checked on Aug 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.