Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3589
Title: Αξιολόγηση εδαφικής αστικής ρύπανσης από βαρέα μέταλλα
Authors: Γεωργίου, Σοφία 
Keywords: Βαρέα μέταλλα;Αστικά εδάφη
Advisor: Ανδρέου, Κώστας
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος , Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Οι ανθρώπινες δραστηριότητες απελευθερώνουν καθημερινά μεγάλες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Ο κυριότερος αποδέκτης αυτών των ρύπων είναι το έδαφος. Τα βαρέα μέταλλα είναι από τους πιο σημαντικούς ρύπους στο έδαφος, ειδικά τα αστικά εδάφη που είναι αποδέκτες μεγάλων ποσοτήτων βαρέων μετάλλων. Τα στοιχεία αυτά έχουν σημαντικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου μιας και εμφανίζουν τοξική δράση ακόμα και σε μικρές συγκεντρώσεις. Συλλέχθηκαν συνολικά 8 δείγματα εδάφους από σταθερές θέσεις δειγματοληψίας από διάφορες περιοχές της Λεμεσού. Πραγματοποιήθηκαν χημικές εργαστηριακές αναλύσεις στα δείγματα εδάφους για τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους είναι πολύ σημαντικό να μελετηθούν λόγω του ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολή της ποιότητας του εδάφους. Στο πειραματικό μέρος γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των εδαφών. Επίσης, γίνεται αναφορά όσον αφορά την ανάλυση του εδάφους στο ICP-MS και περιγραφή των τριών μεθόδων χώνευσης των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε πίνακες και αναλύθηκαν με κατάλληλα διαγράμματα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την ποιότητα των εδαφών, όσο και για το βαθμό της ρύπανσης των περιοχών. Τα αστικά εδάφη που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη έχουν τύπο εδάφους αμμοαργιλοπυλώδες και χαρακτηρισμό εδάφους, με βάση την οργανική ουσία, υψηλό έως πολύ υψηλό. Η σχετική υγρασία των δειγμάτων έχει εύρος τιμών 2,20 - 15,30 % και τιμές pH 7,10 - 8,30. Τα μέταλλα που αναλύθηκαν είναι το Μολυβδαίνιο (Μο), το Κάδμιο (Cd), το Αρσενικό (As), ο Υδράργυρος (Hg), το Χρώμιο (Cr), ο Ψευδάργυρος (Zn), ο Μόλυβδος (Pb), ο Χαλκός (Cu), το Νικέλιο (Νi) και το Αντιμόνιο (Sb). Το εύρος τιμών συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων συνολικά όλων των περιοχών είναι 0,83-2,19 μg/kg, 0,57-0,82 μg/kg, 7,17-18,49 μg/kg, 237,25-836,08 μg/kg, 21,86-73,36 μg/kg, 24,48-62,64 μg/kg, 3,84-10,59 μg/kg, 10,26-29,43 μg/kg, 16,31-48,61 μg/kg και 0,25-0,52 μg/kg αντίστοιχα. Από την ανάλυση των δειγμάτων στο ICP-MS διαπιστώθηκε ότι ο υδράργυρος είχε την υψηλότερη συγκέντρωση σε σχέση με τα υπόλοιπα βαρέα μέταλλα. Βάση των ορίων ταξινόμησης βαρέων μετάλλων για τα εδάφη ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές υπερβαίνει κατά πολύ τα αποδεκτά όρια. Η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους με υδράργυρο συνδέεται άμεσα με την πιθανή ρύπανση μέσω της ατμοσφαιρικής εισροής του και μέσω της χρήσης των εδαφοβελτιωτικών. Ως εκ τούτου, η Λεμεσός δεν παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, υποδηλώνοντας την καλή ποιότητα των εδαφών της και μη επηρεάζοντας την υγεία των ανθρώπων. Από τις τρείς μεθόδους χώνευσης που χρησιμοποιήθηκαν, στη τρίτη μέθοδο ανιχνευτήκαν χαμηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων συγκριτικά με την πρώτη και δεύτερη μέθοδο. Θέτοντας, τη πρώτη και τη δεύτερη μέθοδο πιο αποτελεσματικότερες σε σχέση με τη τρίτη μέθοδο. Για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των επιτρεπτών συγκεντρώσεων των ρύπων τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στο έδαφος πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι νομοθεσίες 106(Ι)/2002, 56(Ι)/2003 και 140(Ι)/2005.
Description: Every day large amounts of air pollutants are released from human motions to the atmosphere. The main acceptor of these is the ground. Heavy metals are the most ordinarily pollutants that approach the ground, especially the urban soils. They can cause impacts at humans health, as toxicity even in a small dose. Initially, eight samples of soil were collected from stable locations of sampling in different areas of Limassol. The physicochemical properties, which are important for the mutation of soil’s quality, were evaluated by chemical analysis (assays). However at the experimental part, a detailed analysis is applied to indicate the physicochemical designation of the soils. It’s also reported the ICP-MS analysis of the soil and a description of the methods which were used. The results are summarized in tables and distributed in diagrams, so as the inferences about the soil quality and the grade of the pollution in the areas be exported. The present dissertation has studied that urban soils were indicated as and high to higher in content of organic matter. Also, the relative humidity of the samples is between 2,20-15,30% and pH 7,10-8,30. The heavy metals were evaluated; Molybdenum (Mo), Cadmium (Cd), Arsenic (As), Mercury (Hg), Chromium (Cr), Zinc (Zn), Lead (Pb), Copper (Cu), Nickel (Ni) and Antimony (Sb). The width of concentration’s values for heavy metals is totally vibrate on 0,83-2,19 μg/kg, 0,57-0,82 μg/kg, 7,17-18,49 μg/kg, 237,25-836,08 μg/kg, 21,86-73,36 μg/kg, 24,48-62,64 μg/kg, 3,84-10,59 μg/kg, 10,26-29,43 μg/kg, 16,31-48,61 μg/kg and 0,25-0,52 μg/kg respectively. The ICP-MS analysis showed mercury as the highest in concentration than the other heavy metals. According the classification values for the content of heavy metals in soils, mercury in some areas is overrun the acceptable limits. The degrade of the soil quality by the mercury is associated with the pollution of it’s atmospheric input and of the fertilizers use. Therefore, in Limassol were not reported high concentrations of heavy metals, showing the well done quality of the soils without impact humans health. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος vii The findings of the present study by the three methods which were used, the third method has detected the lowest concentrations, so the other methods defined as more effectively. Recommended the protection of the environment and keep the allowable concentrations of pollutants to the atmosphere and the ground, must observe strictly the statutes 106(Ι)/2002, 56(Ι)/2003 and 140(Ι)/2005.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3589
http://hdl.handle.net/10488/3589
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη-Σοφία Γεωργίου.pdf263.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

196
Last Week
1
Last month
10
checked on Nov 16, 2019

Download(s)

70
checked on Nov 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.