Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3586
Title: Η προοπτική εφαρμογής της καινοτόμου τεχνολογίας χρήσης H2 ως πρόσθετο καυσίμου σε λέβητα της ΑΗΚ
Authors: Αβραάμ, Αβραάμ 
Keywords: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου;Υδρογόνο;Βιομηχανικοί λέβητες;Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Advisor: Σάββα, Πέτρος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος , Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή έχει σαν κύριο σκοπό να διερευνήσει τις επιπτώσεις και κυρίως τα οικονομικά αποτελέσματα από τη χρήση του υδρογόνου ως πρόσθετο καύσιμο σε μεγάλους βιομηχανικούς λέβητες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μείωση στη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους ποιο σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία της χώρας να βγει από την ύφεση στην οποία έχει περιέλθει. Με τη μείωση στη τιμή του ηλεκτρισμού θα αναζωογονηθεί η αγορά, με παράλληλη ενίσχυση στις επενδύσεις και την βιομηχανία, για να μπορέσει ο τόπος να ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στην εισαγωγή γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την δημιουργία του H2 καθώς και για τις ενώσεις στις οποίες απαντάται στη φύση Επιπλέων αναφέρονται οι κύριες μέθοδοι παραγωγής του καθώς και η ενέργεια που προκύπτει από τη καύση του. Το πρώτο κεφάλαιο καταπιάνεται με τις χημικές και τις φυσικές ιδιότητες του υδρογόνου δίνοντας γενικά μια πλήρη περιγραφή για το τι πραγματικά είναι το καύσιμο το οποίο καίγεται χωρίς την παραγωγή καθόλου CO2, CO, NOx ή SO2 ή σωματιδίων που είναι οι κυριότεροι παράγοντες για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή για τη χρήση της ενέργειας και πώς η χρήση αυτή επηρεάζει το περιβάλλον και συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Περιγράφεται επίσης το μαζούτ ως καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το υδρογόνο στον λέβητα για να γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια περιγράφεται η χρήση του από τον άνθρωπο σαν καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικού φορτίου, μια τεχνολογία αρκετά υποσχόμενη, καθώς και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσθετο καύσιμο βελτιώνοντας την καύση και μειώνοντας τους ρύπους ως καθαρό καύσιμο. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις μηχανές εσωτερικής καύσης, πραγματοποιείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή, για την εξέλιξη των μηχανών εσωτερικής καύσης. Επιπλέον αναφέρονται οι τύποι μηχανών που υπάρχουν καθώς και η τετράχρονη λειτουργία της μηχανής εσωτερικής καύσης. Στο κεφάλαιο τέσσερα αναλύεται η χρήση του υδρογόνου σαν πρόσθετο καυσίμου και πως αυτό βοηθά στη βελτίωση της καύσης τόσο σε μηχανές εσωτερικής καύσης όσο και σε λέβητες. Στη συνέχεια αναλύονται οι τρόποι παραγωγής του υδρογόνου και πιο αναλυτικά η ηλεκτρόλυση του νερού. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εφαρμογή υδρογόνου σαν πρόσθετο καύσιμο, το οποίο προέρχεται από ηλεκτρόλυση σε μικρό λέβητα ο οποίος καίει μαζούτ. Στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζεται η λειτουργία ενός λέβητα της ΑΗΚ και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του μίγματος υδρογόνου και οξυγόνου στον λέβητα αυτό. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του παραγόμενου μίγματος από την ηλεκτρόλυση του νερού, σε μικρό λέβητα, και το κόστος παραγωγής του μίγματος. Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα από την συγκριτική χρήση των αποτελεσμάτων χρήσης του μίγματος στον λέβητα της ΑΗΚ και τα αναμενόμενα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Description: The purpose of this study is to investigate the main effects and basically the economic results by using hydrogen as a fuel additive in large industrial boilers which are used for electricity production. At a time when the cost of electricity is one of the most important factors that can help the country's economy to emerge from recession which has come revitalizing the market, boosting investment and industry to enable the site to overcome the financial problems. The introduction is a throwback to the creation of hydrogen and the complexes that it can be found, how it can be produced and the amount of energy that can be produced by its combustion. It also describes the effects of the exposure of the human body in a hydrogen atmosphere. The first chapter deals with the chemical and physical properties of hydrogen and generally gives a full description of what really is the fuel that burns out without producing any CO2, CO, NOx, SO2 or particulates. The main factors for the environmental problems facing modern society are also given. The second chapter is a throwback to the energy use and how this use affects the environment and contributes to climate change. It also describes the creation of acidification, and global warming, with incalculable consequences for life on earth and man himself. Heavy fuel oil which will be used together with hydrogen is also described in the boiler, and the results are analyzed. The use of H2 as a fuel is also described and the way to generate electric charge, a promising technology, and also the ability to use H2 as a fuel additive improving combustion and reducing pollutants as a clean fuel. The third chapter deals with internal combustion engines, their development, types of machines available and the operation of four stroke internal combustion engines. Chapter four analyzes the use of hydrogen as a fuel additive and the way that this helps to improve combustion in internal combustion engines and boilers. Production of hydrogen by the use of water electrolysis is also discussed in detail. The fifth chapter presents the application of hydrogen as a fuel additive, which is derived from electrolysis, in a small boiler which burns fuel oil. Section six shows the operation of a boiler of EAC and the manner in which the application of a mixture of hydrogen and oxygen is introduced in this boiler. The seventh chapter presents the results by using the resulting mixture from electrolysis of water, in a small boiler, and the production costs of the mixture. The last chapter presents in detail the results of using a mixture of hydrogen and oxygen in a boiler of EAC, compared to the experimental boiler results, and analyzing the expected economic and environmental benefits.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3586
http://hdl.handle.net/10488/3586
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Α.Α..pdf166.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

101
Last Week
0
Last month
1
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 5

21
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.