Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3583
Title: Essays in the economics of banking
Authors: Michis, Antonios 
Keywords: Interest rates;Banking industry;Idustrial organization;Financial economics
Advisor: Theodossiou, Panayiotis
Θεοδοσίου, Παναγιώτης
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: This thesis examines different aspects of the determinants of interest rates in the banking industry by using techniques associated with the fields of industrial organization and financial economics. It proposes that equilibrium interest rates, as observed in the banking industry, are the complex outcome of many different market forces in the economic system that cannot be adequately explained by only one branch of financial economics. Three topics are examined in detail: (1) measurement of market power and its impact on lending interest rates, (2) the use of nonlinear pricing tactics by banks in order to improve profitability and the influence of market structure and (3) time-scale estimation of the liquidity effect in an economy, following monetary policy changes. In Chapter 1 a conjectural variations model is developed to measure market power in the banking industry. Unlike previous studies, which use complete cost function specifications in the modelling framework, this study defines marginal cost based on an opportunity cost, which is represented by the interest rate on minimum reserves offered by the monetary authorities in a country. Deposits with the monetary authorities are considered to be an alternative use of available funds that are usually allocated to loans. The estimates of market power in the banking industry in Cyprus, using the proposed model, reject the monopoly hypothesis. In Chapter 2 an econometric test is proposed to verify the existence of nonlinear pricing for loans in the European credit market. The test is based on Baumol’s model of cash demand and incorporates an industry concentration measure in order to examine the impact of market structure on the provision of quantity discounts (nonlinear pricing). The econometric results, using a panel dataset consisting of seven European countries and a fixed effects model specification, suggest that nonlinear pricing is associated with increasing monopoly power in the European banking industry. Chapter 3 examines the existence of a liquidity effect in the UK economy over different time-scales. This analysis draws from the liquidity preference framework, an approach to interest rate determination, and uses wavelet multiscale analysis in the context of a standardised regression model. The results suggest that, in short-term cycles, interest rates are influenced primarily by changes in the money supply (i.e., the liquidity effect). In medium- and long-term cycles, the liquidity effect becomes less important and interest rates are found to be more sensitive to income and price effects. The average duration of the liquidity effect is estimated to be less than 8 months.
Description: Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζονται διάφορες πτυχές που αφορούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες των επιτοκίων στον τραπεζικό τομέα, χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης που σχετίζονται με τα ερευνητικά πεδία της Βιομηχανικής Οργάνωσης και των Χρηματοοικονομικών. Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα επιτόκια ισορροπίας, όπως αυτά διαμορφώνονται στο τραπεζικό τομέα, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς πολύπλοκων οικονομικών φαινομένων και αλληλεπιδράσεων στο οικονομικό σύστημα που δεν μπορούν να επεξηγηθούν επαρκώς από μόνο ένα ερευνητικό πεδίο των οικονομικών. Συγκεκριμένα, τρία θέματα εξετάζονται διεξοδικά: (1) η μέτρηση του βαθμού μονοπωλιακής δύναμης στην τραπεζική βιομηχανία και οι επιπτώσεις αυτής στα δανειστικά επιτόκια, (2) η χρήση μη γραμμικής τιμολόγησης από τις τράπεζες και η συσχέτιση της με αλλαγές στη δομή της αγοράς και (3) εκτίμηση του αποτελέσματος ρευστότητας, όπως αυτό εκδηλώνεται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, ως αποτέλεσμα αλλαγών στη νομισματική πολιτική. Στο κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα με βάση την προσέγγιση της “εικαστικής απόκλισης” (conjectural variations) προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης σε ένα τραπεζικό σύστημα. Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, και οι οποίες υιοθετούν εκτενείς συναρτήσεις κόστους παραγωγής για τα τραπεζικά ιδρύματα, η παρούσα διατριβή ορίζει το οριακό κόστος ως κόστος ευκαιρίας. Αυτό αντιπροσωπεύεται από το επιτόκιο που προσφέρεται για τα ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves) που υποχρεωτικά διατηρούν οι τράπεζες ως καταθέσεις στις Νομισματικές Αρχές μιας οικονομίας. Όταν οι καταθέσεις αυτές υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο αποθεματικών, θεωρούνται στην παρούσα μελέτη ως μια εναλλακτική χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων των τραπεζών, τα οποία συνήθως δίδονται ως δάνεια με σκοπό την κερδοφορία. Στην εμπειρική ανάλυση του κεφαλαίου, η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιείται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Με βάση τα οικονομετρικά αποτελέσματα η υπόθεση ύπαρξης μονοπωλίου απορρίπτεται. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται ένα οικονομετρικό υπόδειγμα για στατιστικό έλεγχο της υπόθεσης ύπαρξης μονοπωλιακής, μη γραμμικής τιμολόγησης (nonlinear pricing) στην Ευρωπαϊκή αγορά δανείων. Ο στατιστικός έλεγχος αναπτύσσεται με βάση το υπόδειγμα Baumol για την ζήτηση ρευστότητας και χρησιμοποιεί ένα δείκτη βιομηχανικής vii συγκέντρωσης προκειμένου να εξετάσει, πως αλλαγές στην δομή της αγοράς, σχετίζονται με την παροχή εκπτώσεων στο επιτόκιο καθώς το ύψος του δανείου μεγαλώνει (quantity discounts). Η εμπειρική οικονομετρική ανάλυση και η διεξαγωγή του ελέγχου γίνονται χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από χρονικά επαναλαμβανόμενα, διαστρωματικά στοιχεία (panel data) και ένα οικονομετρικό υπόδειγμα σταθερών χρονικών και διαστρωματικών επιδράσεων (fixed effects model). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή μη γραμμικής τιμολόγησης από τα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετίζεται με την ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης στην Ευρωπαϊκή αγορά δανείων. Το κεφάλαιο 3 εστιάζεται στην μελέτη του αποτελέσματος ρευστότητας (liquidity effect) και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο αυτό εκδηλώνεται και μεταβάλλεται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανάλυση βασίζεται στην θεωρία προτιμήσεως ρευστότητας (liquidity preference theory) για την συμπεριφορά των επιτοκίων και χρησιμοποιεί την μεθοδολογία των κυματιδίων (wavelets) στα πλαίσια ενός σταθμισμένου υποδείγματος παλινδρόμησης. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκύπτει ότι, βραχυπρόθεσμα τα επιτόκια επηρεάζονται κυρίως από μεταβολές στην προσφορά χρήματος στην οικονομία (αποτέλεσμα ρευστότητας). Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, το αποτέλεσμα ρευστότητας εξασθενεί και τα επιτόκια παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές που υπεισέρχονται στο εισόδημα και στο επίπεδο τιμών της οικονομίας. Η μέση εκτιμώμενη διάρκεια του αποτελέσματος ρευστότητας δεν ξεπερνά τους 8 μήνες.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3583
http://hdl.handle.net/10488/3583
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: PhD Thesis
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές/ PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Final PhD thesis-Antonis Michis.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

181
Last Week
1
Last month
4
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

106
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.