Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3562
Title: Μοριακή ταυτοποίηση απομονώσεων μαύρων ασπέργιλλων από κυπριακούς αμπελώνες και προσδιορισμός της τοξικογόνου ικανότητας τους
Authors: Λαζαρή, Μαρία 
Keywords: Aspergillus carbonarius;Κυπριακοί αμπελώνες;Cabernet sauvignon;Μαραθεύτικο
Advisor: Παντελίδης, Ιάκωβος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Οι μύκητες του γένους Aspergillus του αθροίσματος Nigri (μαύροι ασπέργιλλοι) προκαλούν υποβάθμιση των αμπελοοινικών προϊόντων λόγω τις ικανότητας τους να παράγουν Ωχρατοξίνη Α (ΟΤΑ). Το είδος Aspergillus carbonarius έχει χαρακτηρισθεί ως το πιο τοξικογόνο μεταξύ των μαύρων ασπέργιλλων. Πολλές χώρες της Μεσογειακής λεκάνης έχουν αναφέρει την επιμόλυνση των κρασιών και άλλων αμπελοοινικών προϊόντων με ΟΤΑ και έχουν επιχειρήσει να χαρακτηρίσουν ως προς το είδος και ως προς την τοξικογόνο ικανότητα τους ασπέργιλλους που μολύνουν τα οινοποιήσιμα σταφύλια. Αναφορικά με την Κύπρο, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τους πληθυσμούς των μαύρων ασπέργιλλων που επιμολύνουν τους κυπριακούς αμπελώνες. Σε αυτή την εργασία πραγματοποιήθηκε μοριακή ταυτοποίηση του πληθυσμού των μαύρων ασπεργίλλων που απομονώθηκαν την καλλιεργητική περίοδο του 2011 από σταφύλια των ποικιλιών Cabernet sauvignon (Άγιος Αμβρόσιος) και Μαραθεύτικο (Πάχνα) και ακολούθως προσδιορισμός της τοξικογόνου ικανότητας των απομονώσεων αυτών. Για τη μοριακή ταυτοποίηση αρχικά έγινε απομόνωση γενομικού DNA από τους μύκητες, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε PCR στα δείγματα DNA με εξειδικευμένους εκκινητές που ενισχύουν το γονίδιο της καλμοδουλίνης του οποίου η αλληλουχία χρησιμοποιείται για την κατάταξη των μαύρων ασπέργιλλων σε επίπεδο είδους. Ακολούθησαν αντιδράσεις αλληλούχησης και ανάλυση των αλληλουχιών με τη χρήση του αλγόριθμου BLAST. Για το χαρακτηρισμό της τοξικογόνου ικανότητας των απομονώσεων αρχικά έγινε καλλιέργεια τους σε κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα ενώ στη συνέχεια τρεις κυλινδρικοί δίσκοι της καλλιέργειας αφαιρέθηκαν με τη χρήση διακορευτή και τοποθετήθηκαν σε μεθανόλη για την εκχύλιση της ΟΤΑ. Ακολούθησε ποσοτικοποίηση της ΟΤΑ με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας (HPLC). Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας διαπιστώθηκε ότι το κυρίαρχο είδος μαύρων ασπέργιλλων στους κυπριακούς αμπελώνες είναι ο A. tubingensis (96%) ενώ σε μικρότερο ποσοστό εντοπίστηκε και ο A. niger (4%). Επίσης δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού μεταξύ των δύο ποικιλιών που εξετάστηκαν. Όμως, η σύνθεση του πληθυσμού των μαύρων ασπέργιλλων διέφερε στους κυπριακούς αμπελώνες σε σχέση με τους αμπελώνες στις υπόλοιπες χώρες τις Μεσογειακής λεκάνης (επικρατεί ο A. carbonarius). Επίσης, τα αποτελέσματα του προσδιορισμού της τοξικογόνου ικανότητας των απομονώσεων ήταν σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, όπου αναφέρεται ότι ένα ποσοστό των ειδών A. tubingensis και A. niger έχουν τοξικογόνο ικανότητα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι ο κίνδυνος επιμόλυνσης με είδη όπως A. carbonarius είναι χαμηλός. Για να μπορέσουν να εξαχθούν πιο γενικευμένα συμπεράσματα πρέπει να πραγματοποιηθούν διευρυμένες δειγματοληψίες από όλες τις περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Κύπρου και να χαρακτηριστούν οι απομονώσεις ως προς το είδος και την παραγωγή ΟΤΑ.
Description: The black aspergilli (Aspergillus Section Nigri) are an important group of species in food mycology. Many black aspergilli species can produce Ochratoxin A (OTA). The main source of ochratoxin A (OTA) in the wine food chain is the infection of grapes by black aspergilli in the field. OTA-producing black aspergilli include principally Aspergillus carbonarius, followed by A. niger and possibly A. tubingensis. OTA was detected in wine for the first time in 1996. Thereafter, several surveys have been conducted, mainly in Europe, on the occurrence of the toxin in wine and related products, showing it as a problem mainly for Southern Europe. Many studies have been performed to characterize the OTA-producing species infecting grapes in the Mediterranean countries. On the contrary, no data is available for black aspergilli populations infecting grapes in Cyprus. In this study, molecular identification was performed for a collection of black aspergilli isolated during 2011 from grapes of the varieties Cabernet sauvignon (Agios Amvrosios, Limassol) and Maratheftiko (Pachna, Limassol) and then the isolates were analyzed for OTA production. For the molecular identification, genomic DNA was isolated from the fungi and was used in PCR reaction for the amplification of the calmodulin gene (the sequence of calmodulin is used for the classification of black aspergilli at the species level). PCR products were then labeled for sequencing analysis and used for capillary electrophoresis. The sequences obtained were analysed and compared with sequences of the GenBank database using the BLAST algorithm. For the OTA production by the isolates initially the fungi were grown on culture media and three agar plugs were taken from the culture and vortexed with methanol. The extracts were then analysed by HPLC. The results of this study showed that A. tubingensis was the dominant species of black aspergilli isolated from Cyprus vineyards (96%) whereas A. niger was detected to a lesser extend (4%). The results showed that there are no significant differences with regard to the isolation frequency of ochratoxinogenic fungi in the two grape varieties tested. On the contrary, the population composition was different in Cypriot vineyards compared to the other countries of the Mediterranean basin (A. carbonarius is the dominant species). Additionally, the results for OTA production were consistent with the literature indicating that only a proportion of A. tubingensis (21%) and A. niger (33%) isolates are able to produce the toxin. The data available so far show that the risk of contamination of grapes with the high ochratoxigenic species (such as A. carbonarius) is relatively low.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3562
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Abstract_LazariMaria.pdf161.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

93
Last Week
2
Last month
3
checked on Aug 23, 2019

Download(s)

34
checked on Aug 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.