Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3486
Title: Μελέτη του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάφου
Authors: Μιχαηλίδης, Δημήτρης 
Keywords: Δίκτυο ύδρευσης;Δημόσια υγεία;Μεθόδοι εντοπισμού διαρροών
Advisor: Χατζημιτσής, Διόφαντος Γ.
Issue Date: 2013
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο τα ποσοστά απώλειας νερού ανέρχονται σε 20 – 50 %. Η βασική αιτία απωλειών, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε διαρροές σε τμήματα του δικτύου διανομής νερού, από τις δεξαμενές μέχρι την κατάληξη των αγωγών στα κτήρια και έπειτα σε κλοπή (παράνομες συνδέσεις), λανθασμένες καταμετρήσεις και λογιστικά λάθη. Οι επιπτώσεις από τις απώλειες στα δίκτυα ύδρευσης συνοψίζονται πρώτιστα στις σημαντικές δευτερεύουσες οικονομικές απώλειες με την μορφή των ζημιών, που δημιουργούνται, τόσο στο ίδιο το δίκτυο, λόγω της τοπικής καταστροφής των αγωγών και της αυξημένης διάβρωσης, όσο και στα θεμέλια των δρόμων και των κτιρίων. Επιπροσθέτως, κάθε σημείο διαρροής δημιουργεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία, καθώς αποτελεί ένα εν δυνάμει σημείο εισόδου μολυντικών παραγόντων. Ο εντοπισμός και επισκευή διαρροών στα συστήματα νερού, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διατήρηση του νερού και την εξοικονόμηση χρημάτων. Το πρώτο βήμα είναι η διεξαγωγή ενός ελέγχου ύδατος που θα προσδιορίσει τον συνολικό όγκο και την αξία του νερού που χάνεται, μέσω της διαρροής του συστήματος διανομής. Έπειτα, εφαρμόζεται μία μέθοδος εντοπισμού των διαρροών. Οι μέθοδοι εντοπισμού διαρροών, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις Ακουστικές μεθόδους εντοπισμού και της μη-ακουστικές μεθόδους εντοπισμού, ενώ υπάρχουν και οι έμμεσες μέθοδοι εντοπισμού. Για τις ακουστικές μεθόδους γίνεται χρήση απλών ακουστικών συσκευών (ακουστικές ράβδους , υδρόφωνα (aquaphones) γεώφωνα (ground microphones) ή μικρόφωνα γείωσης), καταγραφέων ήχου και συσχετιστών θορύβου διαρροής. Για τις μη ακουστικές μεθόδους γίνεται χρήση ενδεικτικού ανιχνεύσιμου αερίου, γεωδιεισδυτικού ραντάρ και θερμογραφίας. Υπάρχουν και έμμεσες μέθοδοι εντοπισμού διαρροών που αφορούν την ανάλυση μετρήσεων ροής ζώνης (District Meter Area) και τον έλεγχο σε στάδια (step testing). vii H διαδικασία παροχής πόσιμου νερού μπορεί να εκφραστεί σε τρία στάδια: 1) παραγωγή και επεξεργασία νερού, 2) μεταφορά και αποθήκευση και 3) διανομή του νερού. Το δίκτυο διανομής νερού πέρα από τους αγωγούς, διαθέτει βαλβίδες απομόνωσης, αεροβαλβίδες, κρουνούς πυρόσβεσης, σημεία πλύσης, υδρομετρητές στις κεφαλές του δικτύου και πιεζοθραυστικές διατάξεις για να είναι δυνατή η άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του. Θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα ελέγχου στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης των αστικών περιοχών έτσι ώστε να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση των απωλειών και εξοικονόμηση νερού για ύδρευση. Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν και η περιγραφή του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάφου με τη χρήση δεδομένων από την Υπηρεσία Υδατοπρομήθειας και την επί τόπου καταγραφή των υποδομών. Επιπλέον, παρουσιάζεται η μέθοδος αποτύπωσης του δικτύου με τη χρήση Γεωραντάρ και η πειραματική προσομοίωση δικτύου ύδρευσης, με χαρακτηριστικά του δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Μουτάλλου, ενώ αποδίδεται τρισδιάστατη απεικόνιση του υπό μελέτη δικτύου. Τέλος καταγράφεται η πειραματική διαδικασία εντοπισμού των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης, επαληθεύοντας τη μέθοδο της ακουστικής καταγραφής με τη χρήση της συσκευής Zonescan ALPHA Remote Water Leak Monitoring & Pinpointing.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3486
http://hdl.handle.net/10488/3486
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Μιχαηλίδης Δ..pdf214.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

113
Last Week
2
Last month
5
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

49
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.