Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3164
Title: Διερεύνηση της ποιότητας του νερού στη λεκάνη απορροής του ποταμού Γαρύλλη περιφερειακά του σκουπιδότοπου ‘Βατί’ της επαρχίας Λεμεσού
Authors: Ελευθερίου, Ελευθερία Γ. 
Keywords: Waste;Pollution;Garyllis river;Surface waters
Advisor: Σάββα, Πέτρος
Issue Date: 2013
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος , Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Garyllis river basin is located south of Troodos mountain, adjacent to the wasteland at the area of Vati and is charged for nearly three decades with the disposal of solid and liquid waste. Thus, the changes on the environment have a direct connection with human activities. Various techniques have been developed to monitor the magnitude of the pollution, with the collection and analysis of samples from specific locations playing an important part. In this thesis, the geology, hydrologic characteristics and the pollution of Garyllis river basin from Vati wasteland area until Polemidia dam is studied. The surface waters and the pollutants are carried to the dam and as a result the aquifers are polluted too. In total, 24 water samples were collected from five defined sampling locations through the watershed. On-site measurements and laboratory chemical analyses were used for ten physicochemical parameters to determine the pollution level of the area of interest. The results were collected and analyzed with the appropriate diagrams to draw conclusions as to the quality of the surface waters and for the state of the pollution that expands around the landfill of Vati. Based on the grading limits for surface waters established by the Republic of Cyprus, the majority of the parameters analyzed exceed the acceptable limits and in general the physicochemical condition of the surface waters in this basin is considered “bad”. The degradation of water quality is intense and it is connected directly to the wasteland in Vati and its leachate, proven by the elevated recorded concentrations of ammonia, nitrate, nitrite and phosphate ions, high conductivity, chemical and biochemical oxygen demands in the positions downstream of the disposal site of sewage and garbage. According to the Water Framework Directive 2000/60/EC, Cyprus should implement a series of monitoring and management programs to achieve at least “good” surface water status by 2015. A complete study and protection of the Geo-environment includes monitoring evaluation and restoration, for maintaining a good quality of soil, water, flora, fauna and man-made environment from any kind of pollution and restore the balance between the physical chain of lifecycles.
Description: Η λεκάνη απορροής του ποταμού Γαρύλλη βρίσκεται νότια του ορεινού όγκου του Τροόδους, γειτνιάζει με τον σκουπιδότοπο στην περιοχή Βατί και επιβαρύνεται από αυτόν σχεδόν για τρεις δεκαετίες από τη διάθεση στερεών και υγρών απόβλητων. Πλέον οι αλλαγές που υπόκειται το περιβάλλον έχουν άμεση σύνδεση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Έχουν αναπτυχθεί ποικίλες τεχνικές για την παρακολούθηση διάφορων παραμέτρων για την καταγραφή της ρύπανσης, με σημαντικό να είναι η συλλογή και η ανάλυση δειγμάτων από αντιπροσωπευτικά σημεία. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε η γεωλογία, τα υδρολογικά χαρακτηριστικά και η ρύπανση της λεκάνης απορροής του ποταμού Γαρύλλη, από την περιοχή του σκουπιδότοπου Βατί μέχρι και το φράγμα Πολεμιδιών, στο οποίο εισρέουν τα επιφανειακά νερά και οι ρυπογόνες ουσίες που μεταφέρονται. Συλλέχθηκαν συνολικά 24 δείγματα νερού από πέντε σταθερές θέσεις δειγματοληψίας μέσα από τις κοίτες της υδρολογικής λεκάνης. Πραγματοποιήθηκαν επί τόπου μετρήσεις πεδίου και χημικές εργαστηριακές αναλύσεις στα δείγματα νερού για δέκα φυσικοχημικές παραμέτρους. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε πίνακες και αναλύθηκαν με κατάλληλα διαγράμματα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την ποιότητα των επιφανειακών νερών, όσο και για την κατάσταση της ρύπανσης που επεκτείνεται περιφερειακά του σκουπιδότοπου Βατί. Βάση των ορίων ταξινόμησης για τα επιφανειακά ύδατα που θεσπίστηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία η πλειοψηφία των παραμέτρων που αναλύθηκαν υπερβαίνει κατά πολύ τα αποδεκτά όρια και η γενική φυσικοχημική κατάσταση των επιφανειακών νερών της συγκεκριμένης λεκάνης θεωρείται ‘κακή’. Η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών είναι έντονη και συνδέεται άμεσα με τον σκουπιδότοπο στο Βατί και τα στραγγίσματά του, καθ’ ότι καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις αμμωνιακών, νιτρικών, νιτρωδών και φωσφορικών ιόντων και υψηλά ποσοστά αγωγιμότητας, χημικά και βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, στις θέσεις κατάντη του χώρου απόρριψης λυμάτων και απορριμμάτων. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο περί υδάτων 2000/60/ΕΚ, η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να τροχοδρομήσει σειρά προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης για την επίτευξη τουλάχιστον της ‘καλής’ κατάστασης των επιφανειακών υδάτων μέχρι το 2015. Μια πλήρης μελέτη και προστασία του Γεωπεριβάλλοντος περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και αποκατάσταση, για διατήρηση της καλής ποιότητας του εδάφους, των νερών, της χλωρίδας, της πανίδας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από κάθε είδους ρύπανση και την επαναφορά της ισορροπίας μεταξύ των φυσικών αλυσίδων των κύκλων ζωής.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3164
http://hdl.handle.net/10488/3164
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Ελευθερία Ελευθερίου.pdf12.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

93
Last Week
1
Last month
3
checked on Jun 24, 2019

Download(s)

122
checked on Jun 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.