Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3155
Title: Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης
Authors: Ιουλιανού, Μαρία 
Keywords: Bus stop;Τime;Τechnologies;Applications
Advisor: Λαμπρινός, Λάμπρος
Issue Date: 2013
Publisher: Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου,Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: This thesis entitled "Waiting for the bus. An smart-city information system" developed by Maria Ioulianou, an 8th semester student of the Department of Communication and Internet Studies at Cyprus University of Technology, under the supervision of Assistant Professor Dr. Lambros Lamprinos and was completed in April 2013. The research work focuses on the development of an application that informs the user for the arrival time of a bus at a bus stop. The aim of the system is to provide a user friendly and efficient tool for optimizing urban mobility with the use of buses. A key characteristic and an advantage is the use of real-time data of the position of the bus and the distance from the bus stop. Through the interface on the mobile, user can receive real-time information about the bus stops, such as the expected arrival time of the bus at a particular bus stop, according to the calculations of the system, in order to have better organization on his movement. The application is attractive and easy to use and as a result, it can be used by anyone regardless the experience, the capabilities and the characteristics of each user. At the same time, the application is efficient on the response time and is useful for all users due to the fact that the passengers will save time from their day and avoid discomfort, while it is useful for bus companies and bus organizations, which they will use their crew in a more efficient way. The application was developed in the working environment of Arduino, with the use of the programming languages Java, C and C++. In summary, the operation of the system is, while a bus approaches the bus stop it sends GPS data to the Xbee of the bus stop. The Xbees belongs to the same network and they will communicate and send that information to the database. Such applications may transform a city to a "smart city." This can be achieved using technologies such as "Internet of Things". These technologies involve sensors, computers and smart phones, while, at the same time, they implement new ways of local governance by making administrative procedures more transparent than ever."Internet of Things" allows people and things to be connected anywhere and anytime with any network or service.
Description: Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης» εκπονήθηκε από την Μαρία Ιουλιανού φοιτήτρια του η΄ εξαμήνου του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Δρ. Λάμπρου Λαμπρινού και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2013. Η ερευνητική εργασία εστιάζεται στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής ενημέρωσης για το χρόνο άφιξης ενός λεωφορείου σε μία στάση. Στόχος του συστήματος είναι να προσφέρει ένα εύχρηστο και αποδοτικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων στην πόλη με τη χρήση των λεωφορείων. Βασικό του χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου σχετικά με τη θέση των λεωφορείων και την απόσταση από την στάση. Μέσω της διεπαφής στο κινητό, ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο διάφορες πληροφορίες για τις στάσεις όπως την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του λεωφορείου σε μια συγκεκριμένη στάση σύμφωνα με τους υπολογισμούς του συστήματος, έτσι θα μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα τη μετακίνησή του. Η εφαρμογή είναι ελκυστική και εύχρηστη, με αποτέλεσμα να καθορίζει ότι θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί ο οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως της εμπειρίας, των δυνατοτήτων και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη. Ταυτόχρονα είναι αποδοτική στο χρόνο απόκρισης και είναι χρήσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους αφού οι επιβάτες των λεωφορείων θα κερδίζουν χρόνο από την μέρα τους, θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία και επίσης χρήσιμη για τις εταιρείες και τους οργανισμούς των λεωφορείων οι οποίες θα αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό τους. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε στο περιβάλλον εργασίας του Arduino, σε γλώσσα προγραμματισμού Java, C και C++. Συνοπτικά η λειτουργία του συστήματος είναι ότι καθώς πλησιάζει ένα λεωφορείο στη στάση στέλλει τα δεδομένα του GPS στο Xbee της στάσης. Εφ’οσον τα Xbee ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, επικοινωνούν μεταξύ τους και στέλλουν τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χαρακτηρίσουν μία πόλη ως «έξυπνη πόλη». Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες “Internet of Things”. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν αισθητήρες, υπολογιστές και έξυπνα τηλέφωνα, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν νέους τρόπους τοπικής διακυβέρνησης κάνοντας τις διοικητικές διαδικασίες πιο διαφανείς από ποτέ. Επιτρέπει στους ανθρώπους και τα πράγματα να συνδεθούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή με οποιοδήποτε δίκτυο ή υπηρεσία.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3155
http://hdl.handle.net/10488/3155
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Μαρία Ιουλιανού.pdf662.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

105
Last Week
1
Last month
2
checked on Jun 24, 2019

Download(s)

108
checked on Jun 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.