Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/22549
Title: Περιγραφή της κουλτούρας των μαθημάτων προετοιμασίας για γονεϊκότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό μαιευτήριο στην Κύπρο. Ποιοτική μελέτη μέσω μη συμμετοχικής παρατήρησης
Authors: Φράγκου, Μαρία 
Keywords: Prenatal lessons;Parenting preparation lessons;Experiences of pregnant women;Pregnancy;Culture
Advisor: Μίτλεττον, Νίκος
Issue Date: Dec-2020
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Εισαγωγή: Η περιγραφή της κουλτούρας των μαθημάτων προετοιμασίας για γονεϊκότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό μαιευτήριο στην Κύπρο, είναι κάτι το οποίο δεν έχει διερευνηθεί στην Κύπρο. Τα μαθήματα προετοιμασίας για γονεϊκότητα είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τα ζευγάρια να πάρουν τις σωστές αποφάσεις στη φάση της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της μεταγεννητικής περιόδου, που εμπερικλείει τη φροντίδα του νεογέννητου και του εαυτού τους. Παρ όλα αυτά διαπιστώθηκαν μέσα από την βιβλιογραφία κάποιες ελλείψεις σε σχέση με την παροχή πληροφοριών στα μαθήματα προετοιμασίας για γονεϊκότητα. σχετικά με θέματα εγκυμοσύνης, τοκετού και περιποίησης του βρέφους. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η περιγραφή των μαθημάτων προετοιμασίας για γονεϊκότητα και η διερεύνηση της κουλτούρας των μαθημάτων προετοιμασίας για γονεϊκότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό μαιευτήριο στην Κύπρο. Υλικό και Μέθοδος: Εθνογραφική, μη συμμετοχική μέθοδος. Το δείγμα της παρούσας μελέτης ήταν οι έγκυες γυναίκες (62-171) και οι σύζυγοι/σύντροφοι τους (26-125) που προσέρχονταν στα μαθήματα προετοιμασίας για γονεϊκότητα, οι 19 συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις αντίστοιχες αίθουσες που γίνονταν τα μαθήματα αυτά και οι 12 τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, η συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στις αντίστοιχες αίθουσες Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, του Fetal Medicine Centre και του μή κυβερνητικού ιδιωτικού τομέα baby academy από τους εκπαιδευτές ομιλητές. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε: μη δομημένη παρατήρηση η οποία περιλάμβανε πρόχειρες σημειώσεις πεδίου, λεπτομερής ανάλυση πρόχειρων σημειώσεων πεδίου και ημερολόγιο αναστοχασμού. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με βάση ένα ημι-δομημένο οδηγό συνέντευξης στη βάση της βιβλιογραφίας. Αποτελέσματα: Η κουλτούρα των μαθημάτων προετοιμασίας για γονεϊκότητα αναλύεται σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες: 1) Απόψεις για τα μαθήματα. 2) Σημαντικά θέματα, 3) Χρησιμότητα και λόγοι παρακολούθησης των μαθημάτων και 4) Το ταξίδι της πληροφόρησης. Μέσα από την παρούσα μελέτη, κυρίως βρέθηκε πως οι μεγάλες ομάδες και ο διδακτικός τρόπος διδασκαλίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Επίσης, ενώ ήταν ικανοποιημένοι οι γονείς με την ημερομηνία, την ώρα των προγεννητικών μαθημάτων' και με τις πληροφορίες για την φροντίδα της εγκυμοσύνης και του παιδιού τους, αισθάνονταν απροετοίμαστοι για τις απαιτήσεις της γονεϊκότητας. Περαιτέρω θέματα που εντοπίστηκαν ήταν: η μη ρεαλιστική προετοιμασία για προβλήματα του θηλασμού, η ανεπαρκής προετοιμασία για τη φροντίδα του μωρού, οι ανεκπλήρωτες ενημερωτικές και προσωπικές τους ανάγκες και οι αντικρουόμενες συμβουλές από τους Ε.Υ. Συμπεράσματα: Διαφάνηκε, πως ορισμένοι μέλλοντες γονείς είχαν καλές εμπειρίες από τα μαθήματα αυτά, ορισμένοι άλλοι όμως είχαν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις και προτιμήσεις για τη βελτίωση των προγεννητικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα, ανάφεραν ότι χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση και πρακτική εκπαίδευση με διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση για τη περιποίηση του νεογνού, το θηλασμό και τα είδη του τοκετού. Αυτό τεκμηριώνει πως οι πληροφορίες και η κατάλληλη εκπαίδευση στα μαθήματα προετοιμασίας για γονεϊκότητα είναι ύψιστης σημασίας και πρέπει να δίνεται πολλή προσοχή και επιμέλεια από τους Ε Υ.
Description: Introduction: The description of the culture of parenting preparation courses in public and private maternity hospitals in Cyprus is something that has not been explored. Parental preparation courses are very important because they have the potential to help couples make the right decisions during pregnancy, childbirth and the postpartum period, which includes caring for the newborn and themselves. Aim: The aim of this research is to describe the preparation courses for parenthood and to explore the culture of preparation courses for parenting in public and private maternity hospitals in Cyprus. Material and Methods: Ethnographic, non-participatory method. The sample of the present study was the pregnant women (62-171) and their spouses / partners (26-125) who attended the parenting preparation courses, the 19 sessions held in the respective rooms where these courses took place and the 12 telephone interviews by women. More specifically, the sessions were held in the respective rooms of Limassol General Hospital, Fetal Medicine Center and the non-governmental private sector baby academy by the instructors / speakers. For data collection was used: unstructured observation which included rough field notes, detailed analysis of rough field notes and reflection diary. Semi-structured interviews were also conducted based on a semi-structured interview guide based on the literature. Results: The culture of parenting preparation courses is analyzed in four main thematic units: 1) Views on the courses, 2) Important topics, 3) Usefulness and reasons for attending the courses and 4) The journey of information. Through the present study, it was mainly found that large groups and the didactic way of teaching played an important role in learning. Also, while the parents were satisfied with the date, time of the prenatal classes and the information about the care of the pregnancy and their child, they felt unprepared for the requirements of parenthood. Further issues identified were: unrealistic preparation for breastfeeding problems, insufficient preparation for baby care, unfulfilled informational and personal needs, and conflicting advice from Health Professionals. Conclusions: It turned out that some expectant parents had good experiences from these courses, but some others had some specific requirements and preferences for improving prenatal courses. Specifically, that they need more information and practical training with a different pedagogical approach is needed for neonatal care, breastfeeding and delivery items. This argues that information and appropriate training in parenting preparation courses are of the utmost importance and a lot of attention and diligence must be given by the Health Professionals.
URI: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/22549
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Type: MSc Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis

Files in This Item:
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s)

52
Last Week
0
Last month
9
checked on Sep 24, 2021

Download(s)

18
checked on Sep 24, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons