Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/18841
Title: Φροντίδα υγείας ταξιδιωτών που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους
Authors: Πουρή, Ραφαέλλα 
Keywords: Φροντίδα υγείας;Ταξίδι;Εργασία
Advisor: Σαράφης, Παύλος
Issue Date: 2020
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες, λόγω της φύσης του ταξιδιού, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διάφορετικούς κινδύνους για την υγεία τους από άλλους ταξιδιώτες. Η ανάγκη ενημέρωσης τους σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την υγεία τους κατα την διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης που μπορούν να λάβουν για να τους αποφύγουν είναι σημαντική. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί η διερεύνηση για ενημέρωση των επαγγελαμτιών ταξιδιωτών για την πρόληψη των λοιμώξεων κατα την διάρκεια του ταδιδιού τους. Υλικό και Μέθοδος: Η συστηματική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, CINAHL και SCOPUS για μελέτες που συμπεριλαμβάνουν ταξιδιώτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και ανταποκρίνονταν στα προκαθορισμένα κριτήρια. Αποτελέσματα: Συνολικά έξι μελέτες συμπεριλήφθησαν στην παρούσα μελέτη αποτελούμενες πέραν των 47.000 επαγγελματιών ταξιδιωτών. Σύμφωνα με αυτές, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες ταξιδιώτες είναι άντρες και η ηλικία τους κυμαίνεται στα 40 έτη. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ότι οι ημέρες πριν την αναχώρηση που οι ταξιδιώτες αναζητούν προ-ταξιωτικές συμβουλές είναι περίπου 2 βδομάδες (14 ημέρες). Παρατηρήθηκε ότι οι συχνότεροι προορισμοί είναι υποσαχάρια Αφρική και η Μέση Ανατολή. Επίσης, εντοπίστηκε ότι το ποσοστό του απαραίτητου εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλό. Σε όλες τις μελέτες, το 50% των ταξιδιωτών τους χορηγήθηκε ανθελονοσιακή αγωγή ως πιο συχνή ασθένεια να είναι η ελονοσία. Συμπεράσματα: Είναι ζωτικής σημασίας να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών ταξιδιωτών σε σχέση με τη κατανομή των κινδύνων, των μέτρων πρόληψης και των συναφών συμπτωμάτων. Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες έχουν ένα ξεχωριστό προφίλ το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί με την βοήθεια των επαγγελματιών υγείας ώστε οι προ-ταξιδιωτικές διαβουλεύσεις για γίνονται, έστω και αν προγραμματίζονται πριν το ταξίδι, ώστε να δίνεται η ευκαιρία να εντοπίζονται κενά στους εμβολιασμούς και στα επιπρόσθετα μέτρα πρόληψης, και να αυξήσουν την κάλυψη τους για να μειώσουν την πιθανότητα ασθένειας μεταξύ των ταξιδιωτών και στη εισαγωγή παθογόνων παραγόντων στη δημόσια υγεία.
Description: Introduction: Professionals who travel for business reasons are prone to face different dangers to their health from other travellers. Therefore, it is necessary for the passengers to be updated in relation to the dangers that may possibly endanger their health. In addition, it is also important that passengers be informed about precautionary measures that they can take to avoid these health dangers. Aim: The aim of this review constitutes research into the informing of professionals travels constantly about the prevention of infections during their travels. Material and Method: Systematic research was carried out by using databases such as PubMed, CINAHL and SCOPUS. These studies included professionals who travel for business reasons and fulfilled the predefined criteria. Results: In total six studies were included in this study case which resulted of more than 47.000 professionals who travel for business reasons. According to these studies, it was noted that most travellers are men and are aged around 40 years. In addition, the study showed that travellers look up pre travelling advice and information approximately two weeks (14 days) before the trip. Furthermore the sub-Saharan Africa and middle East were frequent destinations and that the compulsory vaccination was low. In all of the studies 50% of the travellers were administered with anti-malaria treatment as was malaria the most common ailment. Conclusions: It is vital that there should be an increase in the professionals who travel for business reasons in relation to the allocation of dangers, preventative measure and related symptoms. These travellers have a unique profile which is formed with the help of professionals in the health sector so that pre travelling consolations are by the trip. This way to pinpoint the gap in terms of additional preventative measures as well as the increase of their coverage so that the probability of illness between travellers is reduced and as well as the prelude to pathogens in national health.
URI: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/18841
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Ραφαέλλα Πουρή_2020_Abstract.pdfAbstract297.75 kBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 10

36
Last Week
3
Last month
4
checked on Jun 16, 2021

Download(s) 10

12
checked on Jun 16, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons