Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/17561
Title: Ένταξη της εικονικής πραγματικότητας στα πλαίσια της εκπαίδευσης του 21ου Αιώνα
Authors: Κωνσταντίνου, Χαρούλα 
Keywords: Εικονική Πραγματικότητα;Τεχνολογία;Εκπαίδευση;Ιστορία;Νέες Τεχνολογίες;Διδασκαλία;Μοντέρνα Διδασκαλία
Advisor: Λανίτης Ανδρέας
Issue Date: 31-May-2019
Department: Department of Multimedia and Graphic Arts
Faculty: Faculty of Fine and Applied Arts
Abstract: Αρκετές φορές, είναι δύσκολο για τους μαθητές της Δημοτικής – και γενικότερα της ευρύτερης εκπαίδευσης να μπορέσουν αντιληφθούν ορθά τις διάφορες έννοιες και ορολογίες ενός θεωρητικού μαθήματος, όπως είναι αυτό της Ιστορίας. Το γεγονός αυτό γίνεται εντονότερο όταν η διδασκαλία εκτελείται μέσα από ένα βιβλίο το οποίο εάν και εικονογραφημένο, δεν προσδίδει στους μαθητές την ακριβέστερη και τη σαφέστερη επεξήγηση των γεγονότων, προσκομίζοντάς τους μία λάθος αντίληψη της νοητής αναπαράστασης των ιστορικών συμβάντων. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την διερεύνηση και τη σύγκριση της χρήσης δισδιάστατων γραφικών του βιβλίου της Ιστορίας Γ΄ τάξης του δημοτικού σαν εκπαιδευτικό βοήθημα έναντι της χρήσης εκπαιδευτικού βοηθήματος με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, με σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας. Επιπλέον, η εργασία απέβλεπε στο να εξετάσει τον βαθμό συμβολής της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας κατά την ένταξή της στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Στην υφιστάμενη έρευνα, συμμετείχαν είκοσι μαθητές, τρίτης (Γ'), τετάρτης (Δ'), πέμπτης (Ε') και έκτης (ΣΤ') του δημοτικού. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες: την ομάδα διδασκαλίας μέσω του βιβλίου και την ομάδα διδασκαλίας μέσω της εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας. Η πρώτη ομάδα (ομάδα βιβλίου) αξιολογήθηκε για τις γνώσεις τις οποίες κέρδισε μέσω της αφήγησης των ιστορικών γεγονότων έχοντας μπροστά της τις σελίδες του βιβλίου, ενώ η δεύτερη ομάδα (ομάδα εφαρμογής Ε.Π.) αξιολογήθηκε με βάση τις γνώσεις τις οποίες κέρδισε μέσω εφαρμογής Ε.Π. η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την χρήση ερωτηματολογίων και τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι συμμετέχοντες της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Εφαρμογής Ε.Π.), εκτός από την αυξημένη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον που παρουσίασαν κατά την αλληλεπίδρασή τους με την εφαρμογή, η επίδοσή τους στη μάθηση των ιστορικών γεγονότων ήταν σε πολύ ποιο ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με την επίδοση της πρώτης ομάδας (ομάδα βιβλίου). Στο τέλος της παρούσας έρευνας αναφέρονται προτάσεις για την βελτίωση της εφαρμογής Ε.Π. καθώς επίσης και εισηγήσεις για μελλοντικές έρευνες.
Description: Several times, it is difficult for elementary students to correctly understand the various concepts and terminology of a theoretical lesson, such as History. This becomes more pronounced when teaching is performed through a book which, although illustrated, does not give students the clearest explanation of the facts, giving them a misconception of the imaginary representation of historical events. The purpose of the present study was to investigate and compare the use of twodimensional graphics in the Grade 3 primary school book as an educational aid against the use of a three-dimensional Virtual Reality - based educational tool. In addition, the task was to examine the extent to which Virtual Reality technology contributed to its inclusion in 21st century education. Twenty studentsfrom the third (C '), fourth (D'), fifth (E ') and sixth (F') grade, participated in the experimental evaluation. The participants were divided into two equal groups: the “Book Group” and the “Virtual Reality Group”. The “Book Group” was evaluated for the knowledge they gained through the narrative of Historical events having the pages of the book in front of them, while the “Virtual Reality Group” was evaluated based on the knowledge gained through the use of a dedicated Virtual Reality application. The data were collected using questionnaires and the results revealed that the participants of the “Virtual Reality Group”, in addition to the increased pleasure and interest shown during their interaction with the teaching material, their performance in learning of historical events was at a very high level compared to the performance of the “Book Group”. At the end of this research, proposals are presented to improve the implementation of the Virtual Reality teaching tool, as well as suggestions for future investigations.
URI: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/17561
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Χαρούλα Κωνσταντίνου.pdf6.15 MBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s)

124
Last Week
1
Last month
7
checked on Dec 4, 2022

Download(s)

165
checked on Dec 4, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.