Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12835
Title: Πορεία Ναύλων και Οικονομία: Παράγοντες που επηρεάζουν τους Δείκτες Ναύλων της Ναυτιλίας
Authors: Γιώρκας, Αντρέας 
Keywords: Ναύλα;Ναυτιλία;Οικονομική κρίση;Τιμή πετρελαίου;Διεθνές εμπόριο
Advisor: Τσουκνίδης, Δημήτρης
Issue Date: May-2018
Publisher: Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Σχολή Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κλάδους σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένων των σχετικών μεγεθών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Βασική πηγή εσόδων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων είναι τα ναύλα που εισπράττουν για την εκτέλεση μιας διαδρομής ή και περισσότερων διαδρομών, ανάλογα με το περιεχόμενο του ναυλοσυμφώνου. Ωστόσο όμως ο τρόπος με τον οποίο θα εισπράξουν τα ναύλα αλλά κάποιες φορές και το πόσο του ναύλου καθορίζεται από παρούσες συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν εύκολα να προβλεφθούν. Μια επιχείρηση που έχει αποφασίσει να λάβει ένα ναύλο για το πλοίο της που βρίσκεται είτε σε Spot θέση είτε σε Time Charter θέση ή σε οποιοδήποτε άλλη θέση για την εκτέλεση ενός ταξιδιού ή πολλών ταξιδιών δεν μπορεί να γνωρίζει την τιμή του δείκτη Ναύλων την επόμενη μέρα του ταξιδίου, κατά την διάρκεια ή κατά το τέλος του συμφωνηθέντος ταξιδίου. Το μόνο που γνωρίζει είναι τα ναύλα /χρήματα που θα πάρει με την ολοκλήρωση του συμβολαίου νοουμένου ότι όλα πήγαν βάση της συμφωνίας. Παρά το γεγονός ότι η Baltic Exchange όταν ενημερώνει σε καθημερινή βάση τους ενδιαφερόμενους για την τιμή του δείκτη στέλνει και μια πρόβλεψη για το μέλλον, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλους σοβαρούς κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με την αγορά, το περιβάλλον, το μεταφορικό κόστος και τις γενικότερες συνθήκες που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο. Τα έσοδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων εξαρτώνται από πολυάριθμους παράγοντες και μπορεί να σχετίζονται ακόμα και με την τιμή του πετρελαίου, την γενικότερη τάση του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης θα παρουσιαστεί η πορεία των ναύλων από το 2010 μέχρι και τον Απρίλιο του 2018, η πορεία της τιμής του πετρελαίου και γενικά θα συζητηθούν όλες οι σημαντικές διαστάσεις που αφορούν στους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της τιμής των βασικών κατηγοριών ναύλων για ξηρό και υγρό φορτίο. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης έδειξαν ότι μετά από το 2010 η πτώση της τιμής των ναύλων είναι αρκετά μεγάλη, υπάρχουν περίοδοι ανάκαμψης ενώ παρατηρούμε εποχιακούς οικονομικούς κύκλους σε όλες τις κατηγορίες ναύλων.
Description: Shipping is one of the world's most powerful industries, given the relative magnitude of the companies operating in the industry. A basic source of revenue for shipping companies is the freight rates they receive for the execution of a route or multiple routes depending on the content of the charter party. However, the way in which they receive the fares but sometimes also the amount of the price is determined by the present circumstances, which cannot easily be predicted. A shipping company that has decided to receive a freight for its ship located either in a Spot position or in a Time Charter position or in any other position for a trip or multiple trips cannot know the Freight Rate on the next day during or at the end of the agreed voyage. All they know is the freight fares / money they will get on the completion of the contract, provided everything was based on the agreement. Even though the Baltic Exchange, when it informs its stakeholders about the price of the index on a day-to-day basis, also sends a forecast for the future, shipping companies face serious risks related to the market, the environment, the transport costs and the general conditions which affect international trade. Revenue from shipping companies depends on many factors and may even be related to the price of oil, the general trend of international trade and the world economy. In the context of this study, the price trend will be presented from 2010 to April 2018, the course of the oil price and, in general, all significant dimensions will be discussed regarding the factors affecting the price path of the basic dry price categories and wet load. The results of the review showed that after 2010 the fall in the fare price is quite high, there are periods of recovery while we observe seasonal economic cycles in all categories of fares.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12835
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΩΡΚΑΣ.pdfΠερίληψη416.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

90
Last Week
2
Last month
6
checked on Aug 19, 2019

Download(s)

54
checked on Aug 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.