Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12756
Title: Βιομιμητικές εφρμογές στο αστικό περιβάλλον
Authors: Περατικού, Ραφαέλα 
Keywords: Βιομίμηση;Αστικό περιβάλλον;Συστήματα ενέργειας και ύδρευσης;Εφαρμογές βιομίμησης
Advisor: Γιατρός, Στυλιανός
Issue Date: May-2018
Abstract: Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι από τα πολύ παλιά χρόνια έστρεφαν το ενδιαφέρον τους στη φύση, ώστε να εμπνευστούν και να μπορέσουν να επιλύσουν τυχόν προβλήματα τους. Η παρατήρηση και κατανόηση της φύσης οδήγησαν στη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών με απόρροια να επηρεαστούν όλες οι πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πλέον, η φύση αποτελεί ένα εκτεταμένο εγχειρίδιο βιολογικών εφαρμογών, οι οποίες δίνουν διέξοδο σε πολλά σύγχρονα προβλήματα. Μια μέθοδος αναγνώρισης αυτών των φυσικών μηχανισμών είναι η διαδικασία της βιομίμησης, η οποία αποτελεί την πρακτική εφαρμογή των διδακτικών στρατηγικών της φύσης με σκοπό την εφεύρεση βιώσιμων τεχνολογιών, σχεδίων και προϊόντων για τους ανθρώπους. Οι πληροφορίες αντλούνται από τρία επίπεδα: από τη μορφή ενός οργανισμού, τον τρόπο λειτουργίας ή τις συμπεριφορές τους, καθώς επίσης και από τα οικοσυστήματα ως σύνολο. Ως εκ τούτου, με τη μίμηση του μοντέλου της φύσης μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη και αποτελεσματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας. Όπως και στους ζωντανούς οργανισμούς, έτσι και το αστικό περιβάλλον, στις πόλεις δηλαδή όπου ζει και εργάζεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη, σχεδιάζεται από μια σειρά στοιχείων τα οποία είναι αυτάρκη και συγχρόνως αλληλοεξαρτώμενα. Σε αυτό το σχεδιασμό, η φύση δεν λειτουργεί μόνο ως βασικός πόρος, αλλά επίσης είναι ενσωματωμένη ως αναπόσπαστο τμήμα της πόλης. Ωστόσο, σήμερα ο σχεδιασμός των κυριότερων συστημάτων υποδομής του αστικού περιβάλλοντος βασίζεται γενικά σε ανθρωπογενείς μαθήσεις και σπάνια ενσωματώνει τις γνώσεις από τη φύση. Κατά συνέπεια, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν μια σειρά προβλημάτων στο φυσικό περιβάλλον με τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο και σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό, κρίνεται επικακτική η ανάγκη για χρήση αειφόρων λύσεων. Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής διατριβής αναφέρονται τα κύρια προβλήματα που παρουσιάζονται στις σύγχρονες αστικές υποδομές, εστιάζοντας στους τομείς της ενέργειας και των υδάτων. Παράλληλα, γίνεται ολοκληρωμένη μελέτη της μεθόδου της βιομίμησης και επίσης, αναλύονται οι αρχές και στρατηγικές στις οποίες στηρίζεται. Ως εκ τούτου, εξετάζεται μια προσέγγιση για την παροχή ενός αειφόρου αστικού περιβάλλοντος με την εξομοίωση της φυσικής μορφής, της λειτουργίας και της διαδικασίας της βιομίμησης, ούτως ώστε να καλύπτονται οι παρούσες ανάγκες και να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που υπάρχουν στα Περίληψη Βιομιμητικές Εφαρμογές στο Αστικό Περιβάλλον vi συστήματα ενέργειας και ύδρευσης. Επιπλέον, αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών της βιομίμησης τα οποία ήδη έχουν σχεδιαστεί, γεγονός που αποδεικνύει πως η φύση μπορεί να δώσει το κίνητρο και να εμπνεύσει τους ερευνητές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι η εφαρμογή της βιομιμητικής διαδικασίας στο πρόβλημα της λειψυδρίας που εμφανίζεται στην Κύπρο. Αναμφισβήτητα, η βιομίμηση βυθίζεται σε έναν εκπληκτικό πλούτο γνώσης για τη φύση, γεγονός που μπορεί να μεταφραστεί με καινοτομίες στον ανθρώπινο σχεδιασμό. Η φύση λοιπόν λειτουργεί ως μοντέλο, μέντορας και μέτρο για τους σχεδιαστές.
Description: It is amazing how people from antiquity got inspired and looked to nature in order to be able to solve their problems. Observation and understanding of nature has led people to develop innovative applications influencing all aspects of human life. Today, the nature is an extensive manual of biological applications, which give solutions to many modern problems. Biomimetics is the method of identifying these physical mechanisms. Also, the process of biomimetics is the practical application of nature's teaching strategies for the invention of sustainable technologies, designs and products for humans. Information is derived from three levels: the shape of an organism, the way an organism operates and its behaviors, as well as the ecosystems as a whole. Therefore, by imitating the model of nature, a sustainable and effective development can be achieved in all areas of the modern society. Like living organisms, the urban environment is designed by a series of elements that are both self-sufficient and interdependent. In this design, nature works not only as a basic resource, but also is integrated, as an integral part of the city. However, the design of the main urban environment infrastructure systems is generally based on the anthropogenic learning and rarely integrates the knowledge from nature. Consequently, the problems created by such behaviors create a series of problems in the natural environment with a huge negative impact and a serious threat to humanity. Due to this, the use of sustainable solutions is imperative need. In this work, a complete study of the biomimetic methodology is carried out, while the principles and strategies over which it is based are analyzed. It also highlights the main problems that arise in the modern urban infrastructure, focusing on the energy and water sectors. Hence, an approach in providing a sustainable urban environment with the simulation of the physical form, operation and biomedical process is considered to meet the present needs and also, to address the challenges in energy and water supply systems. In addition, examples of the existed biomimetic applications are presented, which means that nature can inspire researchers for the urban infrastructure design. Also, the application of the biomimetic process to the problem of water shortage that occurs in Cyprus is examined. Undoubtedly, biomimetics sinks into an amazing wealth of knowledge about nature, which can translated with inninnovations in human design. Thus, nature acts as a model, mentor and measure for designers.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/12756
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ.pdf457.2 kBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

103
Last Week
0
Last month
0
checked on Oct 21, 2021

Download(s) 50

98
checked on Oct 21, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.