Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11901
Title: Η γλωσσική ικανότητα των ατόμων με σύνδρομο down
Authors: Κουντούρη, Μαγδαληνή 
Keywords: Σύνδρομο Down;Τρισωμία 21;Γλωσσική ικανότητα;Μορφολογία;Φωνολογία;Φωνητική;Ομοιομορφία;Ανομοιομορφία;Τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά
Advisor: Πετινού, Κάκια
Issue Date: May-2018
Publisher: Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Το σύνδρομο Down ή αλλιώς Τρισωμία 21 αποτελεί την πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία στους ανθρώπους. Το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι μία ιδιαίτερη υποομάδα στον γενικότερο πληθυσμό των ατόμων με νοητική καθυστέρηση, καθώς εκτός από τις άλλες ιδιαιτερότητες, τα άτομα αυτά εμφανίζουν και ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό προφίλ, ιδιαίτερα στον γλωσσικό τομέα. (Wisnieswky et al. 1996). Σκοπός: H πιο κάτω πτυχιακή εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με θέμα το σύνδρομο Down και ειδικότερα την γλωσσική ικανότητα των παιδιών που έχουν το σύνδρομο αυτό. Σκοπός είναι να αναφερθούν οι ομοιομορφίες και οι ανομοιομορφίες της γλώσσας των ατόμων με σύνδρομο Down και να εντοπιστούν οι διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά το κομμάτι της γλώσσας. Σχεδιασμός (Μέθοδοι και Υλικά): Αναλύθηκαν περαιτέρω άρθρα και παλαιότερες έρευνες. Στις μελέτες αυτές, οι συμμετέχοντες ήταν δεκαέξι Ελληνοκύπριοι ηλικίας 19 ετών μέχρι 45;11 ετών που παρουσιάζουν σύνδρομο Down και μέτρια νοητική καθυστέρηση. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν περάσει από ακοολογικό έλεγχο και είχαν χρήσει μερική έως και καθόλου παρέμβαση λογοθεραπείας. Η άλλη ομάδα αποτελείτο από δεκαεπτά ελληνοκύπρια παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Τα παιδιά αυτά ήταν ηλικίας από 7 ετών μέχρι 8;11 ετών. Επιλέχθηκαν παιδιά αυτής της ηλικίας επειδή αντιστοιχούν με την πνευματική ηλικία των παιδιών της πρώτης ομάδας Αποτελέσματα: Τα άτομα με σύνδρομο Down και ειδικότερα τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, παρουσιάζουν ένα αρκετά περίπλοκο γλωσσικό προφίλ με πολλά δυνατά και αδύνατα σημεία όσον αφορά τις πτυχές της πραγμάτωσης της γλώσσας. Αναμφισβήτητα, τα άτομα αυτά έχουν το πλεονέκτημα και είναι ικανά να χρήζουν μιας ποικιλίας επικοινωνιακών λειτουργιών, την ικανότητα να παραμένουν σε κάποιο θέμα συζήτησης, να απαντούν σε ερωτήματα τύπου διευκρίνησης και να αφηγούνται με ικανοποιητικό περιεχόμενο όταν υπάρχει χρήση οπτικής υποστήριξης (Martin et al., 2009). Συμπεράσματα: Μέσα από αυτή την έρευνα προέκυψε μια εικόνα για το κατά πόσο πλήρης μπορεί να φτάσει το επίπεδο της φωνητικής και φωνολογικής απόκτησης των Ελληνοκύπριων ατόμων με σύνδρομο Down και πώς οι περιορισμοί στην άρθρωσή τους επηρεάζουν την περαιτέρω ομιλία τους. Έχοντας εις γνώση το πλήρες επίπεδο της γλωσσικής απόκτησης που μπορούν να φτάσουν τα άτομα με σύνδρομο Down, απομένει τώρα να μελετηθεί από πού ξεκινά και ποιοι είναι οι μεσολαβητές της γλωσσικής ανάπτυξης των ατόμων με σύνδρομο Down (Christodoulou, 2015).
Description: Introduction: Down syndrome is the most common chromosomal anomaly in humans. This particular symptom is a particular subject in the general population of mentally retarded people, as, apart from the other peculiarities, these individuals also have a particular developmental profile, especially in the language field (Wisnieswky et al. 1996). Aim: Is a bibliographic review of Down's syndrome and, in particular, the language skills of children who have this syndrome. The aim is to refer to the homogeneities and disparities of the language of people with Down syndrome and to identify the various difficulties they face especially in the language part. Design (Methods and materials): Further articles and previous investigations have been analyzed. The participants are sixteen Greek Cypriot children with down syndrome aged 19- 45;11 years old. The other group includes 17 Greek Cypriots children with typical development. These children were between 7 years old and 8;11 years old. Results: People with Down syndrome, especially children, adolescents and young adults, present a rather complex language profile with many strengths and weaknesses in terms of language aspects. These individuals have the advantage and are capable of requiring a variety of communication functions, the ability to remain on a topic of discussion, respond to clarification questions, and narrate with satisfactory content when using visual support (Martin et al., 2009). Conclusion: Through this research, we can see a picture of how far the level of vocal and phonological acquisition of Greek-Cypriot people with Down syndrome can be reached and how the limitations in their articulation affect their further speech (Christodoulou, 2015).
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11901
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Μαγδαληνή Κουντούρη.pdfΠερίληψη308.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

254
Last Week
1
Last month
9
checked on Aug 24, 2019

Download(s)

171
checked on Aug 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.