Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11867
Title: Χαρακτηρισμός ελαιόλαδων και προσδιορισμός α-τοκοφερόλης με φασματοσκοπία ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού και κινητική
Authors: Νικολάου, Ξένια 
Keywords: Παρθένο Ελαιόλαδο;Αντιοξειδωτικά;α-Τοκοφερόλη;EPR;19F-NMR
Advisor: Δρούζα, Χρυσούλλα
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Το ελαιόλαδο εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσογειακής Διατροφής. Το κυριότερο χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν κάποιες από αυτές τις ενώσεις που περιέχει είναι η αντιοξειδωτική τους δράση όταν βρίσκονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις και η προοξειδωτική τους δράση όταν βρίσκονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις μέσα στα ελαιόλαδα. Η α-Τοκοφερόλη θεωρείται μια από τις σημαντικότερες αντιοξειδωτικές ενώσεις με αποτέλεσμα να έχει προστατευτική δράση στη διάρκειας ζωής του ελαιόλαδου, καθώς και στη διατήρηση των επιθυμητών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του, λόγω της παρεμπόδισης της υπεροξείδωσης των λιπών. Επίσης, έχει μεγάλη βιολογική αξία καθώς μελέτες έχουν δείξει την συμβολή της στην βελτίωση της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Συνεπώς, η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση της α-Τοκοφερόλης στα ελαιόλαδα είναι πολύ μεγάλης ερευνητικής σημασίας. Σε αυτή την πτυχιακή εργασία διερευνήθηκε η δυνατότητα ποσοτικοποίησηςτης α–Τοκοφερόλης στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα με τη φασματοσκοπία EPR με τη χρήση λιπόφιλων μεταλλοϊόντων βαναδίου (V), ως εναρκτήρια μόρια της ενεργοποίησης του μοριακού οξυγόνου για την υπεροξείδωση των λιπών. Στη διερεύνηση αυτή, τα πειράματα που έγιναν έδειξαν ότι υπάρχει γραμμική εξάρτηση μεταξύ της έντασης του σήματος της α-Τοκοφέρυλ ρίζας στο φάσμα EPR και της συγκέντρωσης της α-Τοκοφερόλης που περιέχεται, κατόπιν προσθήκης, σε εμπορικά δείγματα ελαιόλαδων. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 5 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Στα περισσότερα δείγματα, οι τιμές συγκέντρωσης της α-Τοκοφερόλης που προσδιορίστηκαν ήταν πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές που προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο 19F NMR. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η ποσοτικοποίηση της α-Τοκοφερόλης χρησιμοποιώντας λιπόφιλα μεταλοϊόντα ως εναρκτήρια μόρια για τη έναρξη της υπεροξείδωσης των λιπών. Tα ποιοτικά χαρακτηριστικά πέντε εμπορικών ελαιόλαδων, όπως ο αριθμός οξύτητας, αριθμός υπεροξειδίου και οι ειδικοί συντελεστές απορρόφησης (Κ232, Κ268, ΔΚ), προσδιορίστηκαν με κλασικές μεθόδους και έδειξαν ότι τα ελαιόλαδα ήταν εξαιρετικά παρθένα. Επίσης, προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες με τη μέθοδο Folin Ciocalteau και η αντιοξειδωτική/αντιριζική ικανότητα τους με τη μέθοδο DPPH•. Οι παραπάνω παράμετροι συσχετίστηκαν με τα αποτελέσματα της περιεκτικότητας των δειγμάτων σε α-Τοκοφερόλη, η οποία προσδιορίστηκε με τη υπό ανάπτυξη μέθοδο βάση της EPR φασματοσκοπίας. Τέλος, 8διερευνήθηκαν οι παράγοντες που θα βελτιώσουν περαιτέρω την υπό ανάπτυξη μέθοδο προσδιορισμού της συγκέντρωσης της α-Τοκοφερόλης στα ελαιόλαδα με την EPR φασματοσκοπία.
Description: For thousands of years, olive oil is an integral part of Mediterranean Diet. Some of the olive oil components have very characteristic properties, such as antioxidant action when are been in low concentrations, but pro-oxidant action when are found in high concentrations. α-Tocopherol is considered as one of the most important antioxidant compound, resulting in the protection of olive oil increasing its shelf life and in preserving its desirable organoleptic characteristics, due to the inhibition of the peroxidation of the fats contained therein. It also exhibits a great biological value, as studies have demonstrated its contribution to improve the health of the human body. Thus, the development of new methods for α-Tocopherol quantification is a very important research field. In this thesis, the ability to quantify α-Tocopherol in extra virgin olive oils by EPR spectroscopy has been investigated using vanadium (V) lipophilic metal complexes as radical initiators and for the dioxygen activation, targeting fat peroxidation. In this investigation, the experimental results showed that there is a linear relationship between the intensity of the signal of the α-Tocopheryl radical in the EPR spectrum and the concentration of α-Tocopherol contained, upon addition, in commercial samples of olive oil. This method has been successfully applied on five extra virgin olive oils. In most samples, the α-Tocopherol concentration values determined for the olive oils were very close to the actual values determined by the 19F NMR method. This is the first time, that quantification of α-tocopherol is attempted using lipophilic metal complexes as radical initiators for lipid peroxidation. The quality indices of five commercial olive oils, such as the acidity number, the peroxide value and the specific absorption coefficients (K232, K268, ΔΚ), were determined by conventional methods and showed that olive oils were extra virgin olive oils. Also, the total polar phenol content of the samples was determined by the Folin Ciocalteau method, and their antioxidant / anti-radical capacity was determined by the DPPH method. The above parameters were correlated with the results of the α-Tocopherol content of the samples, which was determined by the new EPR method under development. Finally, the factors that will further improve the under-development method were investigated for quantification of the α-Tocopherol concentration in olive oils by EPR spectroscopy.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11867
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Νικολάου Ξένια.pdfΠερίληψη286.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

71
Last Week
1
Last month
6
checked on Aug 20, 2019

Download(s) 50

31
checked on Aug 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.