Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11237
Title: Προσδιορισμός δεικτών για το βοτανικό και γεωγραφικό διαχωρισμό των Κυπριακών Ελαιολάδων
Authors: Κρητιώτη, Αγγελίνα 
Keywords: Cypriot virgin olive oil;FAME; Volatiles;Antioxidants;GC-MS;GC-FID;Folin – Ciocalteau;DPPH;Monovarietal;Chemometrics;Altitude;Microclimate
Advisor: Drouza, Chryssoula
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: The effects of the geographical region and the botanical origin of olive oils on the profile of fatty acids, volatile compounds and antioxidants, isolated from monovarietal virgin olive oils from Cyprus were investigated in order to establish for the first time, promising models for authentication and classification of monovarietal virgin olive oils produced on the island. The two dominant Cypriot olive cultivars, Cypriot (ladoelia), and Koroneiki (lianolia), were analyzed for fatty acid composition by GC/FID and volatile compounds were determined by HS-SPME, GC/MS Analysis. Folin-Ciocalteau and DPPH methods were used for total phenol content determination and antiradical activity respectively. The data obtained were analyzed statistically using multivariate and univariate ANOVA, PCA, Hierarchical Cluster Analysis and LDA. Results showed that the olive oils can be separated into two distinct groups using the FAME data bank obtained from 225 samples. Furthermore, significant differences in the concentrations of some volatile compounds from oils of different varieties and geographical regions were detected. The altitude where olive trees are cultivated seems to strongly affect the total phenol content, therefore the susceptibility of olive oil to autoxidation. This is the firt time the Cypriot virgin olive oils are separated according to their botanical origin based on the profile of the fatty acids. Also, new markers have been determined among the volatile components owning stong discriminant power, classifying the virgin olive oils according to variety and to the altitude where olive trees were cultivated.
Description: Οι επιδράσεις της γεωγραφικής περιοχής και της βοτανικής προέλευσης στο προφίλ των λιπαρών οξέων, των πτητικών ενώσεων και των αντιοξειδωτικών των μονοποικιλιακών παρθένων ελαιολάδων της Κύπρου, διερευνήθηκαν, προκειμένου να εντοπιστούν για πρώτη φορά πιθανοί δείκτες διαφοροποίησης των ελαιολάδων για σκοπούς αυθεντικότητας και ταξινόμησης. Οι δύο κυρίαρχες κυπριακές ποικιλίες ελαιόδεντρων, η Κυπριακή (λαδοελιά) και η Κορωνέικη (λιανολιά), αναλύθηκαν για τη σύνθεση λιπαρών οξέων με αέρια χρωματογραφία GC / FID και οι πτητικές ενώσεις προσδιορίστηκαν με HS-SPME, GC / MS. Η μέθοδος Folin-Ciocalteau και η μέθοδος DPPH χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό ολικού πολικού φαινολικού κλάσματος και την αντιριζική ικανότητα αντίστοιχα. Τα δεδομένα που ελήφθησαν αναλύθηκαν στατιστικά χρησιμοποιώντας πολυπαραγοντική και μονομεταβλητή ανάλυση ANOVA, PCA, ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες και LDA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ελαιόλαδα μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ομάδες χρησιμοποιώντας την τράπεζα δεδομένων των λιπαρών οξέων (FAME) που λήφθηκε από 225 δείγματα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στις συγκεντρώσεις ορισμένων πτητικών ενώσεων από ελαιόλαδα διαφορετικών ποικιλιών και γεωγραφικών περιοχών. Το υψόμετρο όπου καλλιεργούνται τα ελαιόδενδρα φάνηκε να επηρεάζει ισχυρά το ολικό φαινολικό περιεχόμενο, επομένως και την ευαισθησία του ελαιολάδου ως προς την αυτοξείδωση. Είναι η πρώτη φορά όπου τα κυπριακά παρθένα ελαιόλαδα διαχωρίζονται ανάλογα με τη βοτανική προέλευση τους στη βάση της σύστασης τους σε λιπαρά οξέα και στις ομάδες τους. Επίσης, νέοι δείκτες μεταξύ των πτητικών συστατικών προσδιορίζονται με ισχυρή διαχωριστική ισχύ και ταξινομούν τα ελαιόλαδα με βάση την ποικιλία και το υψόμετρο στο οποίο καλλιεργήθηκαν τα ελαιόδεντρα.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11237
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: PhD Thesis
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές/ PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Kritioti-PhD Abstract 2018.pdfAbstract204.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

71
Last Week
0
Last month
8
checked on Aug 25, 2019

Download(s)

42
checked on Aug 25, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.