Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11086
Title: Σχεδιασμός παραβολικού συλλέκτη για παραγωγή θερμότητας σε βιομηχανίες
Authors: Κτίστης, Παναγιώτης 
Keywords: Parabolic trough collector;Industrial process heat
Advisor: Kalogirou, Soteris A.
Issue Date: May-2017
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: The use of solar energy to meet energy necessities is the most widespread form of Renewable Energy Source. While it was proven that a very large percentage of the global energy consumption is used by industries that are using medium temperatures (120°C - 250°C), manufacturers do not seem to prefer solar systems to meet their thermal needs. On the contrary, in addition to the given environmental contamination, they remain dependent on the fluctuation of the fuel price, which directly affects the final cost of the product. At the same time, several researchers have suggested the use of small-scale parabolic tough collectors as an ideal solution, but the industries do not adopt this technology. Initially, the study looked at why this technology did not find the expected response. Furthermore, the cost of thermal energy production were studied in order to design a collector that meets the requirements of industries that have a genuine need to find a solution. The overall scope of the research is to design a small-scale parabolic collector with low manufacturing and operating costs in order to be evaluated in a production system. The parabolic collector has a rim angle of 90°, a width of 1.5m and a length of 3m. No vacuum conditions are maintained in the absorber, with the outer receiving and glass diameter being 35mm and 73mm respectively. For a required temperature of 150οC, a very good yield curve is observed, with a collector overall efficiency of 71.9%. To conclude with, once the collector is applied to a solar system, its contribution to production is assessed. After economic analysis and optimization is estimated that seven parabolic collectors can cover 73.4% of the total dairy industry thermal needs (615MJ per day) as presented in an extreme scenario, depreciation of the expenditures of the whole system could be achieved in the 4th year of operation.
Description: Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για κάλυψη ενεργειακών αναγκών είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας. Ενώ αποδεδειγμένα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας οφείλεται σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν μεσαίες θερμοκρασίες (120oC - 250oC), εντούτοις οι βιομήχανοι δε φαίνεται να προτιμούν ηλιακά συστήματα για κάλυψη των θερμικών τους αναγκών. Αντίθετα, πέραν της δεδομένης μόλυνσης του περιβάλλοντος, παραμένουν εξαρτώμενοι από την αυξομείωση της τιμής του καυσίμου, κόστος το οποίο επηρεάζει άμεσα το τελικό κόστος του προϊόντος. Παράλληλα, αρκετοί ερευνητές προτείνουν τη χρήση μικρής κλίμακας παραβολικών συλλεκτών τύπου σκάφης ως ιδανική λύση χωρίς όμως οι βιομηχανίες να υιοθετούν την τεχνολογία αυτή. Αρχικά, η έρευνα μελέτησε τους λόγους για τους οποίους η τεχνολογία αυτή δεν βρήκε την αναμενόμενη ανταπόκριση. Στη συνέχεια έγινε μελέτη του κόστους παραγωγής θερμικής ενέργειας με σκοπό να σχεδιαστεί συλλέκτης που να απαντά στις απαιτήσεις των βιομηχανιών οι οποίες έχουν πραγματική ανάγκη εξεύρεσης λύσης. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι ο σχεδιασμός μικρής κλίμακας παραβολικού συλλέκτη με χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας ώστε να αξιολογηθεί σε σύστημα παραγωγής. Ο παραβολικός συλλέκτης έχει γωνία χείλους 90ο, πλάτος ανοίγματος 1.5m και μήκος 3m. Ο απορροφητήρας έχει εξωτερική διάμετρο 73mm, εσωτερική διάμετρο 35mm και δε διατηρούνται συνθήκες κενού στο διάκενο. Σε θερμοκρασία λειτουργίας 150οC παρατηρείται αρκετά καλή καμπύλη απόδοσης, με γενική απόδοση συλλέκτη 71.9%. Συμπερασματικά, αφού ο συλλέκτης εφαρμοστεί σε ηλιακό σύστημα αξιολογείται η συνεισφορά του στην παραγωγή. Μετά από οικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση προκύπτει ότι 7 παραβολικοί συλλέκτες μπορούν να καλύψουν το 73.4% των συνολικών θερμικών αναγκών βιομηχανίας γάλακτος (615MJ/day) παρουσιάζοντας σε ακραίο σενάριο απόσβεση στον 4ο χρόνο λειτουργίας του συστήματος.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11086
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Abstract.pdfAbstract280.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

88
Last Week
0
Last month
8
checked on Nov 12, 2019

Download(s)

20
checked on Nov 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.