Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10252
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetinou, Kakia-
dc.contributor.authorΜιχαήλ, Νεοφύτα-
dc.date.accessioned2017-09-29T11:16:10Z-
dc.date.available2017-09-29T11:16:10Z-
dc.date.issued2017-05-
dc.identifier.urihttp://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10252-
dc.descriptionDevelopmental Language Disorder (DLD), appears on various occasions, due to unknown idiopathic reasons or secondary effects of other disorders (Leonard, 2014). Due to increased incidents, which are diagnosed with communication disorders, various methods were created to improve the communication difficulties associated with speech problems. This study aims to review literature, in order to present the Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets (PROMPT) method, as suggested by Chumpelik Hayden (Square & Hayden, 1989). The contribution of this method for addressing communication problems in the paediatric population is also presented. To prepare the study, data and information were used from sources, including systematic bibliographic search in the databases of the PROMPT Institute and the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Specifically, four studies were included, of which the first three involve children with a diagnosis of Childhood Apraxia of Speech (CAS), (Shriberg, Aram & Kwiatkowski, 1997). Moreover, the fourth study involved children with Autism Spectrum Disorder (ASD), (the American Psychiatric Association, 2013). The results demonstrated a positive contribution to treatment in CAS and DLD populations. In terms of results in research involving children with ASD, they were partly positive, after observing that children had improved in spontaneous speech during the intervention. However, they presented difficulties in generalizing spontaneous speech in normal therapies and other activities, such as free play. Although PROMPT appears to bring positive changes to children diagnosed with DLD. Further research should be carried out, involving more participants, so that the results better represent the general population with ADHD.en_US
dc.description.abstractΗ Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (εφεξής ΑΓΔ), εμφανίζεται σε διάφορες περιπτώσεις, λόγω άγνωστων ιδιοπαθών αιτιολογιών ή μπορεί να είναι δευτερεύουσα επίπτωση κάποιας άλλης διαταραχής (Leonard, 2014). Λόγω των αυξημένων περιστατικών που διαγιγνώσκονται με επικοινωνιακές διαταραχές, αναδύεται και η δημιουργία πολλών μεθόδων για την βελτίωση των επικοινωνιακών δυσκολιών που συνοδεύονται με προβλήματα λόγου. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με σκοπό την παρουσίαση και συζήτηση που αφορά στη μέθοδο «Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets» (εφεξής PROMPT) όπως προτάσσει η Chumpelik Hayden (Square & Hayden, 1989). Παρουσιάζεται επίσης και η συμβολή της εν λόγω μεθόδου στην αποκατάσταση των προβλημάτων επικοινωνίας στον παιδιατρικό πληθυσμό. Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα και πληροφορίες από πηγές συμπεριλαμβανομένης συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων του PROMPT Institute και του American Speech-Language-Hearing Association (εφεξής ASHA). Συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκαν τέσσερις μελέτες, εκ των οποίων οι τρείς πρώτες αφορούν συμμετοχή παιδιών με διάγνωση Παιδικής Απραξίας Λόγου (εφεξής ΠΑΛ) (Shriberg, Aram & Kwiatkowski, 1997), ενώ στην τέταρτη συμμετείχαν παιδιά που εμπίπτουν στη Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού (εφεξής ΔΦΑ) (American Psychiatric Association, 2013). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν θετική συμβολή στη θεραπεία σε πληθυσμούς με ΠΑΛ και ΑΓΔ. Αναφορικά, αποτελέσματα στην έρευνα που αφορούσε παιδιά με ΔΦΑ, ήταν εν μέρει θετικά, αφού παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά, είχαν βελτίωση όσο αφορά τον αυθόρμητο λόγο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Παρολαυτά, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πρόβλημα στη γενίκευση του αυθόρμητου λόγου σε κανονικές θεραπείες και σε άλλες δραστηριότητες, όπως το ελεύθερο παιχνίδι. Αν και φαίνεται ότι η μέθοδος PROMPT επιφέρει θετικές αλλαγές σε παιδιά με διάγνωση ΑΓΔ, επιβάλλεται η εκπόνηση περαιτέρω έρευνες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν περισσότερους συμμετέχοντες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον γενικό πληθυσμό με ΑΓΔ.en_US
dc.formatpdfen_US
dc.language.isoelen_US
dc.publisherΤμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουen_US
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen_US
dc.subjectΑναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχέςen_US
dc.subjectΜέθοδος PROMPTen_US
dc.subjectΕννέα Βασικά Στοιχείαen_US
dc.subjectΈρευναen_US
dc.subjectΠαιδική Απραξία Λόγουen_US
dc.subjectΔιαταραχή του Φάσματος του Αυτισμούen_US
dc.subject.otherDevelopmental Language Disorderen_US
dc.subject.otherPROMPT methoden_US
dc.subject.otherNine basic elementsen_US
dc.subject.otherResearchen_US
dc.subject.otherChildhood Apraxia of Speechen_US
dc.subject.otherAutism Spectrum Disorderen_US
dc.titleΗ χρήση της μεθόδου «prompts for restructuring oral muscular phonetic targets» στην αποκατάσταση των γλωσσικών διαταραχώνen_US
dc.typeBachelors Thesisen_US
dc.affiliationCyprus University of Technologyen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1other-
crisitem.author.deptDepartment of Rehabilitation Sciences-
crisitem.author.facultyFaculty of Health Sciences-
crisitem.author.orcid0000-0001-6580-5190-
crisitem.author.parentorgFaculty of Health Sciences-
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη.pdf120.71 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s) 50

108
Last Week
0
Last month
3
checked on Sep 17, 2019

Download(s) 50

70
checked on Sep 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.