Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10222
Title: In vitro έλεγχος αντιοξειδωτικών, αντιμικροβιακών και αντι-υπερτασικών ιδιοτήτων μελανοϊδινών κουμανδαρίας
Authors: Νικολάου, Δήμητρα 
Keywords: Melanoidins;Comandaria;Antioxidant activity;Antimicrobial activity;Anti-hypertensive activity;Phenolic compounds;Sweet wine
Advisor: Γούλας, Βλάσιος
Issue Date: 2017
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Commandaria is an amber-coloured dessert wine produced in Cyprus since 4000 years ago, being considered a protected designation of origin (PDO) product. It is exclusively produced through the fermenting process of must obtained from sun-dried grapes of two indigenous grape cultivars, namely ‘Xynisteri’ and ‘Mavro’. In general, a direct exposure to sunlight results to a significant water loss in the grape berry and several changes in its chemical composition. Among them, the formation of brown-colored melanoidins via Maillard reaction is carried out. The aim of the present study was to isolate and characterisize melanoidins from Commandaria wine. In addition, functional properties such as in vitro antioxidant (DPPH and FRAP assays), antimicrobial (Listeria monocytogenes ATCC23074, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis NCTC 5188 and Escherichia coli ATCC 11775) and anti-hypertensive properties were evaluated. Commandaria wines were dialyzed using three types of cellulose dialysis tubing that retain melanoidins bigger than 3.5 kDa, 7 kDa and 12-14 kDa, respectively. The chemical characterization of isolated melanoidins was performed by spectroscopic analysis as well as the determination of total sugars and total phenolic content. Results showed that their molecular weight was mostly bigger than 12-14 kDa; whereas sugars mainly compose the skeleton of melanoidins. In addition, significant amounts of phenolic compounds are attached to the skeleton; total phenolic content ranges from 47.1 to 165.2 mg gallic acid equivalents per g melanoidin. Results also highlights a great impact of wine aging on the structure of melanoidins. In a next step, the in vitro antioxidant potential of melanoidins were evaluated. The antioxidant activity of Commandaria melanoidins ranged between 85 and 216 μmol ascorbic acid equivalents per g melanoidins and 49 to 130 μmol ascorbic acid equivalents per g melanoidins for FRAP assay, respectively. Regarding to the antimicrobial capacity, melanoidins had higher potency agianst gram-positive bacteria than gram-negative; whereas the minimum inhibitory concentrations (MIC) values of melanoidins was between 5 and 20 mg mL-1. Finally, the angiotensin-converting enzyme (ACE) assay was used to determine the anti-hypertensive capacity of melanoidins. Results showed that the ACE-inhibitory activity of Commandaria melanoids reached up to 66 %.
Description: Η Κουμανδαρία είναι ένα ερυθρό γλυκό κρασί, που παράγεται από αφυδατωμένα σταφύλια των γηγενών ποικιλιών ‘Μαύρο’ και ‘Ξυνιστέρι’. Η αφυδάτωση των σταφυλιών επιτυχγάνεται με έκθεση στο ήλιo και συνοδεύεται από ένα σύνολο βιοχημικών μεταβολών. Εκτός από την συμπύκνωση των σακχάρων, σχηματίζονται μέσω της αντίδρασης Maillard οι μελανοϊδίνες με το χαρακτηριστικό καστανό χρώμα. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η απομόνωση, ο χημικός χαρακτηρισμός και ο έλεγχος των βιολογικών ιδιοτήτων των μελανοϊδινών της Κουμανδαρίας. Η απομόνωση τους πραγματοποιήθηκε με την χρήση μεμβρανών κυτταρίνης με κατώφλι 3,5 kDa, 7 kDa, και 12-14 kDa. Για το χημικό χαρακτηρισμό τους πραγματοποιήθηκε φασματοσκοπική μελέτη (345 nm, 420 nm και 440 nm) και προσδιορισμός ολικών σάκχαρων και ολικών φαινολικών συστατικών. Ακόμη, εκτιμήθηκαν οι in vitro αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες με τις δοκιμές DPPH και FRAP και η αντιμικροβιακή ικανότητά τους έναντι των μικροοργανισμών Listeria monocytogenes ATCC23074, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis NCTC 5188 και Escherichia coli ATCC 11775. Τέλος, ελέγχθηκε η in vitro αντι-υπερτασική ικανότητα τους μέσω της αναστολής της δράσης του ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι. Ο χημικός χαρακτηρισμός των απομονωμένων μελανοϊδινών έδειξε ότι το μοριακό τους βάρος είναι μεγαλύτερο από 12-14 kDa και ο σκελετός τους αποτελείται κυρίως από σάκχαρα. Ακόμη, σημαντικές ποσότητες φαινολικών ενώσεων είναι προσδεδεμένες στο σκελετό των μελανοϊδινών με τη συγκέντρωση τους να κυμαίνεται από 47,1 έως 165,2 mg ισοδύναμων γαλλικού οξύ ανα g μελανοϊδινών. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δομή των μελανοϊδινών επηρεάζεται και από την παλαίωση της Κουμανδαρίας. Οι δοκιμές DPPH και FRAP έδειξαν ότι οι απομονωμένες μελανοϊδίνες εμφανίζουν αντιοξειδωτική δράση, η οποία κυμαίνεται από 85 έως 216 μmol ασκορβικού οξέος ανα g μελανοϊδινών και 49-130 μmol ασκορβικού οξέος ανα g μελανοϊδινών, αντίστοιχα. Όσον αφορά την αντιμικροβιακή ικανότητα των μελανοϊδινών εμφανίζεται ισχυρότερη έναντι των gram-θετικών βακτηρίων σε σχέση με τα gram-αρνητικά. Η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (MIC) μελανοϊδινών έναντι των τριων βακτηρίων κυμαίνονται από 5-20 mg mL-1. Τελος, στον έλεγχο αντι-υπερτασικής ικανότητας των απομονωμένων μελανοϊδινών, το ποσοστό παρεμπόδισης της αγγειοτενσίνης Ι φθάνει έως και 66 %, που είναι συγκρίσιμό με την εμπορική δραστική ουσία καπτοπριλ.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10222
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Δήμητρα Νικολάου.pdfAbstract380.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

62
Last Week
1
Last month
7
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 20

19
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.