Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10212
Title: Χαρουπιά: προοπτικές καλλιέργειας στην Κύπρο
Authors: Ευσταθίου, Στυλιάνα 
Keywords: Carob;Carob tree;Cultivation
Advisor: Μαγγανάρης, Γιώργος Α.
Issue Date: 2017
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Carob (Ceratonia siliqua) has always been an integral part of the Cypriot countryside as in many agricultural areas of the island was being cultivated constituting one of the main sources of income of many people. In the pasts years, Cyprus was among the most important countries which exported carobs. Unfortunately, over the years a decline was observed in both its cultivation area and exportation volumes. However, the “black gold of Cyprus” started recovering and promises to generate profits on the island. Its cultivation is neither considered difficult nor problematic. In addition, apart from the cultivation and harvesting of carobs, postharvest processing is important to enable human consumption, since several products with beneficial properties on human health can be produced using locust beans. Furthermore, processing of carobs is in many cases intended to promote the product as food for animals. The purpose of this thesis is to address the large gap that exists in the literature regarding the carob tree and to focus on its growing prospects in Cyprus and the economic and cultural gain that can be derived from its cultivation. Overall, this thesis aims to be used as a manual for carob tree cultivation in Cyprus.
Description: Η χαρουπιά (Ceratonia siliqua) αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής υπαίθρου λόγω του ότι σε πολλές γεωργικές περιοχές του νησιού η καλλιέργεια χαρουπιών ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος τους. Παλαιότερα η Κύπρος θεωρείτο μια από τις κυριότερες χώρες σε εξαγωγές χαρουπιών. Δυστυχώς με την πάροδο των χρόνων παρατηρήθηκε μια φθίνουσα πορεία τόσο στην καλλιέργεια όσο και στις εξαγωγές. Ωστόσο, ο «μαύρος χρυσός της Κύπρου» άρχισε πάλι να ανακάμπτει και να υπόσχεται να αποφέρει κέρδη. Ως καλλιέργεια δεν θεωρείται δύσκολη αλλά ούτε και αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα είναι ευπροσάρμοστη σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών, δεν χρειάζεται άρδευση παρά μόνο κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης της καλλιέργειας, δεν προσβάλλεται συχνά από εχθρούς και ασθένειες. Ίσως το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η προσβολή της από την ποντίκα ή οποία όμως αν παρθούν προληπτικά μέτρα δεν θα υπάρχει κίνδυνος προσβολής. Επιπρόσθετα, πέραν από την καλλιέργεια και την συγκομιδή των χαρουπιών η μετέπειτα μετασυλλεκτική επεξεργασία τους αποτελεί κομβικό σημείο για την διατροφή των ανθρώπων, αφού από τα χαρούπια μπορούν να παρασκευαστούν πολλά προϊόντα με ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου η περαιτέρω επεξεργασία τους έχει ως σκοπό την προώθηση τους ως ζωοτροφή. Παρόλα αυτά καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα γνώσεων από τους καλλιεργητές. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής διατριβής είναι να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία όσο αφορά τη χαρουπιά αλλά και να δοθεί έμφαση στις προοπτικές καλλιέργειας της στην Κύπρο και στο οικονομικό και πολιτισμικό κέρδος που μπορεί να αποφέρει. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο εγχειρίδιο για την καλλιέργεια χαρουπιάς στην Κύπρο.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10212
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑ.pdf93.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 1

245
Last Week
1
Last month
9
checked on Jun 13, 2019

Download(s) 50

50
checked on Jun 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.