Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10208
Title: Ποικιλιακή σύνθεση εσπεριδοειδών στην Κύπρο
Authors: Αριστείδης, Σταύρος 
Keywords: Citrus;Valencia;Acidity;Juice content;Soluble solids
Advisor: Μαγγανάρης, Γιώργος Α.
Issue Date: 2017
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Citrus fruits are one of the most important crops worldwide, both in production as in marketability and economic value, with total world production of over 120 million tonnes. Since ancient times, Cyprus has grown and marketed citrus fruits, rendering it one of the most important horticultural crop of the island today. Unfortunately, the situation has changed considerably in recent decades, after large areas of citrus have been grubbed up and production has decreased dramatically. Nevertheless, due to the favorable climate of the island and the know-how that exists, their cultivation continues incessantly and with the prospect of being there. In Cyprus, four different types of citrus are grown, with each having its own distinct varieties. These species are oranges with production 34%, mandarins with production 40%, lemons 12% of production and grapefruits 14% of production. In addition, remarkable mention can also be made to the mandarins “Mandora” which was successfully grown on the island in the previous years, but there are now tendencies to eradicate it, mainly due to the promotion of new varieties. In the next section, I dealt with 5 new promising citrus varieties (Orri, M7, Kinnow LS, US Furr-ST, Tango), which have recently been marketed and constitute improved varieties with desirable characteristics for the consumer. The “Valencia” orange is one of the major varieties cultivated worldwide, which is also cultivated in Cyprus. In the present study, we studied the titratable acidity (TA) by using automatic titrator, total soluble solids (TSS) with sugar refractometer and the juice content from 250 different Valencia fruits, which were harvested from 10 different pieces on the citrus farm in the Fasouri area. Results showed rates of juice content between 45-50%, TSS 12-13%, titratable acidity 1.4-1.7% and maturity index between 7 and 8.
Description: Τα εσπεριδοειδή αποτελούν μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες παγκοσμίως, τόσο σε παραγωγή, όσο σε εμπορευσιμότητα και οικονομική αξία, με συνολική παγκόσμια παραγωγή πέραν των 120 εκατομυρρίων τόνων. Η Κύπρος από αρχαιοτάτων χρόνων καλλιεργεί και εμπορεύεται εσπεριδοειδή, καθιστώντας τα μια εκ των σημαντικότερων δενδροκομικών καλλιεργειών του νησιού μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς, η κατάσταση έχει αλλάξει αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες, αφού εκριζώθηκαν μεγάλες εκτάσεις εσπεριδοειδών και η παραγωγή έχει μειωθεί δραματικά. Παρόλα αυτά, λόγω του ευνοικού κλίματος του νησιού και της τεχνογνωσίας που υπάρχει, η καλλιέργειά τους συνεχίζεται αδιάκοπα και με προοπτικές να υπάρχουν. Στην Κύπρο καλλιεργούνται 4 διαφορετικά είδη εσπεριδοειδών, με το καθένα να έχει τις δικές του ξεχωριστές ποικιλίες. Τα είδη αυτά είναι τα πορτοκάλια, με παραγωγή 34%, τα μανταρίνια/μανταρινοειδή με παραγωγή 40%, τα λεμόνια 12% παραγωγή και ο βοτρυόκαρπος ή γκρέιπφρουτ 14% παραγωγή. Επιπλέον, αξιοσημείωτη αναφορά μπορεί να γίνει και στο μανταρινοειδές «Μαντόρα», το οποίο καλλιεργούταν παλαιότερα στο νησί με επιτυχία, όμως πλέον υπάρχουν τάσεις εκρίζωσής της, κυρίως λόγω της προώθησης νέων ποικιλιών. Στην επόμενη ενότητα ασχολήθηκα με 5 νέες υποσχόμενες ποικιλίες εσπεριδοειδών (Orri, M7, Kinnow LS, US Furr-ST, Tango), οι οποίες κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην αγορά και αποτελούν βελτιωμένες ποικιλίες με επιθυμητά για τον καταναλωτή χαρακτηριστικά. Η ποικιλία πορτοκαλιού ‘Valencia’ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες παγκοσμίως, η οποία καλλιεργείται και στην Κύπρο. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν η ογκομετρούμενη οξύτητα με τη χρήση αυτόματου τιτλοδοτητή, τα διαλυτά στερεά συστατικά με σακχαροδιαθλασίμετρο και η χυμοπεριεκτικότητα 250 καρπών Valencia, οι οποίοι συγκομίστηκαν από 10 διαφορετικά τεμάχια στο αγρόκτημα εσπεριδοειδών στην περιοχή του Φασουρίου και έγινε σύγκριση μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστά χυμοπεριεκτικότητας μεταξύ 45-50%, Δ.Σ.Σ 12-13%, Ογκομετρούμενης οξύτητας 1.4-1.7% και Δείκτη ωριμότητας μεταξύ 7 και 8.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10208
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.pdfAbstract202.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 1

305
Last Week
5
Last month
22
checked on Jun 14, 2019

Download(s) 20

37
checked on Jun 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.