Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10128
Title: Απομόνωση και χαρακτηρισμός αλόφιλων ενδοφυτικών και ριζοσφαιρικών βακτηρίων από φυτά της Αλυκής Ακρωτηρίου, ως πιθανοί παράγοντες προώθησης της ανάπτυξης των φυτών
Authors: Μιχαηλίδου, Ευτυχία 
Keywords: Φυτική ανάπτυξη ριζοβακτήρια (PGPR);Αλυκής Ακρωτηρίου;NaCl
Advisor: Τσάλτας, Δημήτριος
Issue Date: 2017
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Soil salinity is the major cause limiting plant productivity and growth worldwide. Beside plant growth, salinity also has an impact on microbial activity and diversity. Saline habitants have a unique microbial population, adapted to such environment. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) are beneficial bacteria that colonize plant roots and enhance plant growth by a wide variety of mechanisms. The use of PGPR is steadily increasing in agriculture and offers an attractive way to replace chemical fertilizers and supplements. In our investigation, we have isolated, screened and characterized rhizospheric and endophytic PGPR from plants in saline soil of Akrotiri Salt Lake in Limassol District, Cyprus. Bacterial isolates were screened preliminarily for their ability to grow in conditions of high salinity and also, tested for their attachment ability both in the presence and in the absence of salt. Furthermore, bacterial isolates that showed the highest growth in the presence of 5% NaCl were identified through 16S rDNA sequencing. Twenty six (26) isolates were tested for their PGPR traits such as, nitrogen (N) fixation, phosphorus (P) solubilization and indole-3-acetic acid (IAA) production. Also, the bacterial isolates were tested for protease, chitinase, cellulose, pectinase activity and for their antifungal activity against Fusarium oxysporum and Verticillium dahliae. The present study, suggests that the use of PGPR isolates as inoculants/biofertilizers is potentially beneficial for plant growth, in the presence of salt due to the production of indole-3-acetic acid (IAA), nitrogen (N) fixation, phosphorus (P) solubilization and also having antifungal activity against phytopathogenic fungi. These specific microorganisms should be further studied to test their capability to promote plant growth (in planta) under salinity or drought stress conditions.
Description: Η αλατότητα του εδάφους αποτελεί μια από τις πιο κύριες αιτίες περιορισμού της παραγωγικότητας και ανάπτυξης των φυτών σε όλο τον κόσμο. Εκτός από την ανάπτυξη των φυτών, η αλατότητα έχει επίσης αντίκτυπο και στη μικροβιακή δραστηριότητα και ποικιλομορφία του εδάφους. Oι μικροοργανισμοί που υπάρχουν σε εδάφη με υψηλή αλατότητα, αποτελούν έναν ιδιαίτερο μικροβιακό πληθυσμό, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τα προωθητικά της φυτικής ανάπτυξης ριζοβακτήρια (PGPR) είναι ευεργετικά βακτήρια που αποικίζουν τις ρίζες των φυτών και μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των φυτών μέσω μιας ποικιλίας μηχανισμών. Η χρήση των PGPR αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στη γεωργία, προσφέροντας έτσι έναν ελκυστικό τρόπο αντικατάστασης των χημικών λιπασμάτων. Στην παρούσα εργασία, απομονώθηκαν ενδοφυτικά βακτήρια και βακτήρια της ριζόσφαιρας, από φυτά της Αλυκής Ακρωτηρίου, στη Λεμεσό. Οι απομονώσεις εξετάστηκαν αρχικά όσον αφορά την ικανότητα ανάπτυξης τους παρουσίας υψηλών συγκεντρώσεων NaCl, ενώ επίσης, εξετάστηκε η ικανότητά προσκόλλησης τους, τόσο παρουσία όσο και απουσία διαφόρων συγκεντρώσεων άλατος. Επιπλέον, οι βακτηριακές απομονώσεις οι οποίες είχαν μεγαλύτερη ανάπτυξη, παρουσία 5% NaCl, ταυτοποιήθηκαν μέσω αλληλούχισης του 16S rDNA τους. Είκοσι έξι (26) απομονώσεις ελέγχθηκαν στη συνέχεια, για τυπικά χαρακτηριστικά των PGPR, όπως η δέσμευση του αζώτου (Ν), η διαλυτοποίηση του φωσφόρου (Ρ) και η παραγωγή του ινδολ-3-οξικού οξέος (ΙΑΑ). Επίσης, οι βακτηριακές απομονώσεις ελέγχθηκαν για την παραγωγή ενζύμων όπως η πρωτεάση, χιτινάση, κυτταρινάση και πηκτινάση ενώ επίσης εξετάστηκαν για την ανταγωνιστική τους δράση τους έναντι εδαφογενών παθογόνων όπως, Fusarium oxysporum και Verticillium dahliae. Η παρούσα μελέτη υποδηλώνει ότι η χρήση των απομονωθέντων μικροοργανισμών ως εμβόλια / βιολιπάσματα, θα μπορούσε να είναι επωφελής για την ανάπτυξη των φυτών, παρουσία αλατότητας, αφού κάποια από αυτά παρουσιάζουν παραγωγή ινδολ-3- οξικού οξέος (ΙΑΑ), δέσμευση του αζώτου (Ν), διαλυτοποίηση του φωσφόρου (Ρ) αλλά επίσης και λόγω της ανταγωνιστικής δράσης τους έναντι φυτοπαθογόνων μυκήτων. Οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν εν δυνάμει PGPR, τα οποία πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω για την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών (in planta) παρουσία αλατότητας.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10128
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ABSTRACT.pdf21.62 kBAdobe PDFView/Open
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf93.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

118
Last Week
0
Last month
5
checked on Feb 22, 2020

Download(s)

15
checked on Feb 22, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.