Organization name
Plovdiv University Paisii Hilendarski