Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/9477
Title: Υφαλμύρινση στον υδροφορέα του Ακρωτηρίου στην Κύπρο
Authors: Θεοχάρους, Μελέτης 
Keywords: Υπόγεια υδατικά στρώματα;Υδροφορείς;Ακρωτήρι
Advisor: Akylas, Evangelos
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τους στόχους και τις βάσεις με την Οδηγία και τώρα αναμένεται από κάθε κράτος μέλος να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες των υδατικών του πόρων και να διαμορφώσει τη δική του εθνική στρατηγική. Παρόλη τη σταδιακή εναρμόνιση της Κύπρου με την οδηγία Πλαίσιο η κατάσταση στα υπόγεια υδατικά στρώματα της είναι μάλλον απογοητευτική. Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σχεδόν σε όλους τους υδροφορείς, παρατηρούνται τάσεις εξάντλησης. Μερικοί από τους παραθαλάσσιους υδροφορείς παρατηρούνται να έχουν την στάθμη των υδάτων τους κάτω από το επίπεδο των νερών της θάλασσας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των συχνών και μεγάλης διάρκειας ανομβριών και ξηρασίας των περασμένων δεκαετιών. Η κατασκευή φραγμάτων είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες μειώσεις και σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και ολοκληρωτική εξάλειψη του φυσικού εμπλουτισμού των υδροφορέων. Την ίδια στιγμή οι αγρότες στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την αγροτική τους παραγωγή στα ίδια επίπεδα, συνεχίζουν να εξάγουν τις ίδιες ποσότητες υπογείων υδάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνουν κατά πολύ την απόληψη. Όλες αυτές οι δυσμενείς συνθήκες είχαν σαν αποτέλεσμα την εισχώρηση αλμυρού νερού και ως εκ τούτου την αλλοίωση της ποιότητας των παραθαλάσσιων υδροφορέων και της εξάντλησης των υδροφορέων στην ενδοχώρα. Όπως δείξαμε και από την επεξεργασία πρόσφατων μετρήσεων η κατάσταση στον υδροφορέα του Ακρωτηρίου που είναι και ο μεγαλύτερος της Κύπρου είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη με μεγάλο τμήμα του υδροφορέα να έχει ήδη υποστεί υφαλμύρινση από την εισδοχή θαλασσινού νερού λόγω μειωμένων ροών και υπεράντλησης. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσμενής καθώς πλησιάζουμε προς τη θάλασσα και κυρίως κοντά σε γεωργικές περιοχές. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης συνολικά του προβλήματος της διαχείρισης των υδροφορέων είναι το πρόγραμμα WASSER που υπέδειξε την ορθή εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την αειφόρο ανάπτυξη του υδροφορέα της χερσονήσου του Ακρωτηρίου στην Λεμεσό. Η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι το προτεινόμενο σύστημα γενικής διαχείρισης του υδροφορέα δίνει μια λύση που είναι προτιμότερη από την ευρέως προωθούμενη αφαλάτωση θαλασσινού νερού, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων στην άρδευση. Με λίγα λόγια, η μελέτη του προγράμματος WASSER στη Κύπρο, αποδεικνύει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι σαφώς μια ανώτερη οικονομικά και περιβαλλοντικά λύση σε σχέση με την απλή αφαλάτωση θαλασσινού νερού, η οποία είναι ευάλωτη και εξαρτάται από τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως, με σαφώς ανοδική τάση.
Description: The European Union has set the goals and bases with the Directive and is now expected from each Member State to assess the current situation and characteristics of water resources and to develop their own national strategy. Despite the gradual harmonization with the Framework Directive, the situation of Cyprus in the underground water layers is rather disappointing. During the last decade in almost all aquifers, trends of depletion observed. Some of the coastal aquifers observed to have the level of the water beneath the sea level. This is the result of the frequent and long droughts over the past decades. Dam construction has resulted in major reductions in many cases up to complete elimination of the natural recharge of aquifers. At the same time, farmers in their effort to maintain their agricultural production at the same level, they continue to extract the same amounts of groundwater and in some cases they increase the extraction. All these adverse conditions resulted in the intrusion of salt water and therefore the deterioration of the quality of coastal aquifers and the depletion of inland aquifers. As shown by recent measurements processing, condition in the aquifer of Akrotiri, which is the largest of Cyprus, are particularly burdened and a large area of the aquifer has already been salinate due to the intrusion of seawater caused by the reduced flows and over pumping. The situation is getting worse as we get closer to the sea, especially near agricultural areas. A pilot program to tackle the whole problem of aquifer management is the WASSER project which indicates the proper implementation of a methodology for sustainable development of the aquifer of the Akrotiri peninsula in Limassol. This study showed that the proposed general management of the aquifer provides a solution that is better than the widely promoted desalination of seawater, and it is also taking into account the use of treated wastewater for irrigation. In general, the study of WASSER program in Cyprus demonstrates that the integrated management of water resources is clearly a superior economic and environmental friendly solution than the simple desalination of sea water, which is fragile and depends on the price large fluctuations energy worldwide, with clearly upward trend.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/9477
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μελέτης Θεοχάρους.pdfFull text1.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

56
Last Week
1
Last month
1
checked on Dec 17, 2018

Download(s) 5

94
checked on Dec 17, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.