Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4999
Title: Τα προβλήματα που παρεμποδίζουν τους νοσηλευτές για ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού
Authors: Κλεάνθους, Ελισάβετ 
Keywords: Breast--Cancer --Psychological aspects;Women patients--Psychology;Breast--Cancer--Nursing
Advisor: Χαραλάμπους, Ανδρέας
Issue Date: 2011
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Introduction: Breast cancer is one of the most frequent cancers among the women population. The patients who experience this sort of incidents, beyond the physical consequences they suffer from the disease, they also show signs of psychological weakness in the continuing of their lives seeking psychological support. Many times, the psychological support role is taken upon on the nurses. Aim: The aim of the degree review is the investigation of the problems which interfere or make hinder nurses to provide psychological support to patients with breast cancer. Material & Method: Through the electronic data bases, “Pub med, Cochrane, Google Scholar and Cinahl”, Greek and International bibliography was inquired using a number of deferent combination of the words “Breast cancer, psychological support, implementation problems, nurses” and the equivalent Greek ones in order to find relevant bibliographical material. From the search, at first 102 articles were found. After that, at the end, the material was studied and 8 articles which were in accordance with the criteria were selected for inclusion in the review. Results: The main cause of the problems nurses faced in providing psychological support was the lack of training and knowledge in issues of cancer and psychological health. At the same time, problems were created by the relations among the nurses with the patients, the relatives of the patients and the personal perceptions of the nurses. Beyond the problems on a personal level, the working load was affecting this significantly as well. Even though under these conditions, the results of such supporting interventions had positive consequences on the enforcement of the patients’ positive psychology. Conclusions: From all the research articles, the conclusion that comes out is that for a proper psychological support of the patients from the nursing staff, subjects need to be introduced in the training program which must focus on oncology and on general psychological support.
Description: Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού, είναι ένας από τους πιο συχνούς καρκίνους ανάμεσα στον γυναικείο πληθυσμό. Οι ασθενείς που βιώνουν τέτοια περιστατικά, πέραν από τις σωματικές επιπτώσεις που τους επιφέρει η ασθένεια, εμφανίζουν και ψυχολογική αδυναμία για την περαιτέρω συνέχιση της ζωής τους αναζητώντας ψυχολογική στήριξη. Αρκετές φορές, τον ρόλο της ψυχολογικής στήριξης, τον αναλαμβάνουν οι νοσηλευτές. Σκοπός: Σκοπός της πτυχιακής ανασκόπησης, είναι η διερεύνηση των προβλημάτων που παρεμποδίζουν ή δυσκολεύουν τους νοσηλευτές να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Μέθοδος: Μέσα από τις βάσεις δεδομένων “Pub med, Cochrane, Google Scholar και Cinahl”, αναζητήθηκε ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία κάνοντας χρήση διάφορους συνδυασμούς των λέξεων “Breast cancer, psychological support, implementation problems, nurses” και τις ελληνικές “καρκίνος του μαστού, ψυχολογική στήριξη, προβλήματα υλοποίησης, νοσηλευτές” με σκοπό ανεύρεσης σχετικού βιβλιογραφικού υλικού. Από την έρευνα, βρέθηκαν αρχικά 102 άρθρα. Στην συνέχεια, μελετήθηκαν και επιλέγηκαν τελικά για συμπερίληψη τους μέσα στην ανασκόπηση, 8 τίτλοι άρθρων οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια εισδοχής. Αποτελέσματα: Κύρια αιτία των προβλημάτων παροχής ψυχικής υποστήριξης που αντιμετώπιζαν οι νοσηλευτές, ήταν η έλλειψη εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέματα ογκολογίας και ψυχικής υγείας. Παράλληλα, προβλήματα δημιουργούσαν και οι ίδιες οι σχέσεις των νοσηλευτών με τους ασθενείς, τους συγγενείς των ασθενών και οι ίδιες οι προσωπικές αντιλήψεις των νοσηλευτών. Πέραν όμως από τα ατομικού επίπεδου προβλήματα, ο φόρτος εργασίας, επηρέαζε και αυτός σημαντικά. Ακόμη όμως και κάτω από τέτοιες συνθήκες, τα αποτελέσματα τέτοιων υποστηρικτικών παρεμβάσεων είχαν θετικές επιπτώσεις πάνω στην ενίσχυση της θετικής ψυχολογίας των ασθενών. Συμπεράσματα: Από το σύνολο των ερευνητικών άρθρων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι για σωστή ψυχική υποστήριξη των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό, χρειάζεται να εισαχθούν μέσα στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα θέματα που να επικεντρώνονται στην ογκολογία και στην παροχή γενικής ψυχικής υποστήριξης.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4999
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Provlimata pou parembodizoun.pdf314.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

142
Last Week
4
Last month
4
checked on Dec 12, 2018

Download(s) 5

117
checked on Dec 12, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.