Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4871
Title: Κατάθλιψη και αυτοκτονία
Authors: Τσόγκα, Ευτυχία 
Keywords: Κατάθλιψη;Ψυχιατρική διαταραχή;Παιδιά;Έφηβοι;Προστατειτικοί παράγοντες;Διαταραγμένη συμπεριφορά;Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά;Οικογενειακά προβλήματα;Άτομα θηλυκού γένους
Advisor: Δημητρίου, Μαρία
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η κατάθλιψη είναι η συχνότερη ψυχιατρική διαταραχή στην εποχή μας που μπορεί να επηρεάσει άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων. Η κατάθλιψη συνδέεται με την αυτοκτονία και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για επερχόμενο αυτοκτονικό ιδεασμό σε παιδιά, εφήβους και νέους. Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των παραγόντων κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη των αυτοκτονικών συμπεριφορών. Σκοπός: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με την αυτοκτονία σε παιδιά, εφήβους και νέους, καθώς και η διερεύνηση των παράγοντες κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων. Υλικό και μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ''Pub med'', ''Med line'' ,''Cinahl'', ''Embase'' και ''Cohrane'' χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά ''κατάθλιψη και αυτοκτονία σε παιδιά, εφήβους και νέους, χρήση αντικαταθλιπτικών σε εφήβους, καταθλιπτικοί έφηβοι σε ψυχιατρικές κλινικές, παράγοντες κινδύνου αυτοκτονίας σε εφήβους, προστατευτικοί παράγοντες κατάθλιψης και αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους'' σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς (AND, OR και NOT), από το 1995 μέχρι το 2013. Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν 11 άρθρα. Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι η κατάθλιψη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη αυτοκτονία. Ενώ τα άτομα που ήταν πιο ευάλωτα για κατάθλιψη και αυτοκτονία ήταν παιδιά και έφηβοι με διαταραγμένη προσοχή, άτομα θηλυκού γένους, παιδιά με καταθλιπτικές μητέρες, καθώς και άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαταραγμένη διατροφή, χαμηλή γονική και κοινωνική υποστήριξη. Τέλος στη πλειοψηφία των ερευνών αποδείχτηκε ότι παράγοντες κινδύνου για επερχόμενο αυτοκτονικό ιδεασμό σχετίζονται με τη κατάθλιψη, τη διαταραγμένη συμπεριφορά, την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, οικογενειακά προβλήματα και άτομα θηλυκού γένους. Συμπεράσματα: Φαίνεται πως τα καταθλιπτικά συμπτώματα αποτελούν το κύριο παράγοντα που οδηγεί σε απόπειρα αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Ωστόσο μέσα από τα ερευνητικά άρθρα προέκυψε ότι τα θηλυκά άτομα είναι πιο ευάλωτα σε σκέψεις αυτοκτονίας απ' ότι τα αρσενικά. Παρόλα αυτά χρειάζεται ακόμη περαιτέρω έρευνα του θέματος σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ακόμη χρειάζεται η ανάπτυξη ενός προγράμματος στήριξης των παιδιών με αυτά τα προβλήματα είτε μέσα από το σχολείο ή από τη κοινότητα με προδιάθεση στην κατάθλιψη και αυτοκτονία ούτως ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που προαναφέρθηκαν.
Description: ntroduction: Depression is the most common psychiatric disorder in modern society that can affect people from all ages also children and adolescents. Depression is associated with suicide and constitutes a greater risk for suicidal ideation in children, adolescents and young people. Understanding the relationship between risk factors and protective factors are the cornerstone for the prevention of suicidal behavior. Aim: The literature review of depressive symptoms in relation to suicide in children, adolescents and young people, also to investigate the risk factors and protective factors. Material and method: The search of literature was based on the electronic databases ''Pub med'', ''Med line'',''Cinahl'', ''Embase''and ''Cohrane'' with keywords ''depression and suicide in adolescents and children, antipressants use in adolescents, depression and psychiatric clinic in adults, risk factors of suicide in adolescents, protective factors of depression and suicide in children and adolescents'' in all possible combinations (AND, OR and NOT) from 1995- 2013. In the present study have been included 11 articles. Results: Found that depression is highly associated with suicide. Individuals who were more vulnerable to depression and suicide were children and adolescents with impaired attention, females, children with depressed mothers, people with low self-esteem, disordered eating, and low parental social support. Finally the majority of investigations proved that careful risk factors for suicidal ideation associated with depression, disruptive behavior, suicidal behavior, family problems and female individuals. Conclusions: It seems that depressive symptoms are the main factor leading to attempted suicide during childhood and adolescence. However through research articles showed that females are more vulnerable to suicidal thoughts than males. Although this subject needs further research to the future especially in longer period of research and older ages. Furthermore, there is a need to develop a program to support children with these problems either through the school or the community predisposed to depression and suicide in order to reduce the risks mentioned above.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4871
http://hdl.handle.net/10488/4871
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ.pdf733.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 1

292
Last Week
11
Last month
16
checked on Dec 11, 2018

Download(s) 1

1,079
checked on Dec 11, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.