Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11090
Τίτλος: Συστήματα συστάσεων σε ηλεκτρονικούς συμβούλους ψήφου
Συγγραφείς: Αγαθοκλέους, Μαριλένα 
Λέξεις-κλειδιά: Recommender systems;Voting advice applications;Collaborative filtering;Machine learning;Support vector machines
metadata.dc.contributor.advisor: Tsapatsoulis, Nicolas
Ημερομηνία Έκδοσης: 30-Μαΐ-2018
Εκδότης: Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Περίληψη: Recommender Systems (RSs) are software tools and techniques that make suggestions for products and services to potentially interested users. Voting Advice Applications (VAAs) are online tools that compare the political views of users with the political positions of political parties or candidates and indirectly suggest to the user the candidate or party with similar views. This thesis uses techniques and methods from RSs to the EU-wide VAA “EUvox” 2 to explore specific research questions. At the beginning, the subject, purpose and objectives of the thesis are introduced. Then, reference is made to the existing literature on RSs and VAAs. The rest of the work presents the methodology used and the experiments conducted in order to answer the research questions. The results of the experiments are compared to the existing research. The results showed, among other things, that non-linear methods perform better than other machine learning techniques, and the use of supplementary questions increases the performance of the voting prediction. Matrix factorization techniques can be implemented with great success in estimating supplementary questions that were not answered by users. There is heterogeneity within the parties, and many users give similar responses with other users who support different parties. As far as the identity of the European voter is concerned, he seems to be a man, young, highly educated and very interested in politics. Male educated users tend to be more interested in politics than women or those with a low level of education. As well as the age group does not seem to be an important factor for the user’s interest in politics.
Description: Τα Συστήματα Συστάσεων (ΣΣ) είναι μέθοδοι και εργαλεία λογισμικού που κάνουν προτάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες προς πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες. Οι Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου (Voting Advice Applications - VAAs) είναι online εργαλεία, τα οποία συγκρίνουν τις πολιτικές απόψεις των χρηστών με τις πολιτικές θέσεις των πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων και, έμμεσα, προτείνουν στο χρήστη τον υποψήφιο ή το κόμμα που έχει όμοιες απόψεις μαζί του. Η παρούσα διατριβή κατα- πιάνεται με τη χρήση τεχνικών και μεθοδολογιών από τα Συστήματα Συστάσεων στην πανευρωπαϊκή εφαρμογή ηλεκτρονικού συμβούλου ψήφου “EUvox” 1, για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στο θέμα, στο σκοπό και στους στόχους της διατριβής. Ακολου- θεί αναφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα ΣΣ και τα VAAs. Η υπόλοιπη εργασία πα- ρουσιάζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τα πειράματα με τη σειρά που διεξήχθησαν για να απαντήσουν τα ερευνητικά ερωτήματα. Γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων και σύγκριση με την υπάρχουσα έρευνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ άλλων πως οι μη γραμμικές μέθοδοι αποδίδουν καλύτερα από άλ- λες τεχνικές μηχανικής μάθησης, καθώς επίσης η χρήση συμπληρωματικών ερωτήσεων αυξάνει την από- δοση της πρόβλεψης ψήφου. Τεχνικές παραγοντοποίησης πινάκων μπορούν να εφαρμοστούν με μεγάλη επιτυχία για την εκτίμηση των συμπληρωματικών ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν από τους χρήστες. Υπάρχει ανομοιογένεια εντός των κομμάτων, ενώ παρατηρούνται πολλοί χρήστες να δίνουν όμοιες απα- ντήσεις με άλλους χρήστες που υποστηρίζουν διαφορετικά κόμματα. Όσον αφορά την ταυτότητα του Ευρωπαίου ψηφοφόρου, φαίνεται να είναι άντρας, νέος, με υψηλή μόρφωση και μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική. Οι άντρες χρήστες που είναι μορφωμένοι τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική από ότι οι γυναίκες ή αυτοί με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Καθώς επίσης η ηλικιακή ομάδα φαίνεται να μην αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το ενδιαφέρον του χρήστη προς την πολιτική.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/11090
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: PhD Thesis
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διδακτορικές Διατριβές/ PhD Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος
MarilenaThesis.pdfFulltext23.58 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε
Δείξε την πλήρη περιγραφή του τεκμηρίου

Page view(s) 20

86
Last Week
6
Last month
5
checked on 20 Φεβ 2019

Download(s) 10

44
checked on 20 Φεβ 2019

Google ScholarTM

Check


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα