Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10866
Title: Η φυσιολογική διαταραχή του ιώδους μεταχρωματισμού σε καρπούς μεσπιλιάς
Authors: Ευσταθίου, Επιφάνειος 
Keywords: Cultivation;Diseases;Fruit
Advisor: Manganaris, George A.
Issue Date: 2017
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Nowadays, loquat cultivation is constantly expanding in due to the high nutritional value of its fruits (carotenoids, antioxidants, etc.) and because loquats ripe during spring; a period with deficit of fleshy fruit in the market. Therefore, the need to investigate and solve important problems such as diseases, insects and physiological disorders affecting the quantity and quality of the fruit is increasing. The physiological disorder of the purple spot on loquat fruit, has significant economic impact on both quantitative and qualitative aspects. Purple spot is a violet-brown spot that is limited to the epidermal tissue of the fruit and is characterized by an irregular shape that affects up to 30% of the exposed area of the fruit. The disorder starts from the deeper layers of the skin and extends outward and not towards the flesh. However, a relatively small number of researchers have dealt with this disorder. The aim of the current study was to describe and justify the disorder, focusing on the most important findings of the literature. Additionally, through an experimental approach, the evolution of purple spot disorder was recorded in three cultivars (‘Obusa’, ‘Karantoki’, ‘Morphitiki’) with different intensity of symptoms. Phenotypic data of the progress of the disorder were recorded. The onset of the disorder has been attributed to the change in water relations between flesh and skin, during the color change stage of the fruit. In this stage completed the maximum concentration of sugars (90%) is reached in the flesh. Thus, with respect to abiotic factors (low temperatures and exposure to solar radiation) as well as cultivation practices such as thinning, flesh leads to better assimilation and sealing of sugars - minerals than to the skin. As a result, increasing the slope of the soluble substance concentration between the two tissues and causing dehydration in the skin responsible for the disorder. In the experimental part of the dissertation, the recording and evaluation of the fruits was carried out on a weekly basis, which lasted 8 weeks from the dilution stage until the fruits of the harvest matured. On January 17/2016, ten representative fruits were selected per variety, where they were marked with a numbered adhesive tape. Every week were taken photos on the selected fruits of each variety, and in order to have more complete details measured the length, width and color of each fruit. The results of the experimental process confirm all the factors responsible for causing the disorder, but they find the different sensitivity to the disorder between the three varieties. The most sensitive variety of the three studied were “Obusa”, then “Karantoki” and finally “Morphitiki”, which can be described as asymptomatic. For the further confirmation of the solubility imbalance between healthy and symptomatic tissue, the above finding of susceptibility of the varieties is proved after soluble solids analysis. (between varieties and the same fruit of the most susceptible variety). The ultimate aim of the dissertation is to create a background that will provide a basis for further research with molecular methods, determining if there are endogenous (genetic) factors that contribute to the disorder in cultivated varieties in Cyprus. Therefore, full justification and clarification of the disorder will be possible to solve the losses which is causes.
Description: Η καλλιέργεια της μεσπιλιάς επεκτείνεται συνεχώς λόγω της υψηλής διατροφικής αξίας των καρπών της (καροτενοειδή, αντιοξειδωτικές ουσίες κ.α), ενώ οι καρποί της ωριμάζουν σε μια περίοδο που υπάρχει πραγματικό έλλειμμα καρπών στην αγορά. Επομένως, η αναγκαιότητα έρευνας και επίλυσης σημαντικών προβλημάτων όπως ασθένειες, εχθροί και φυσιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν την ποσότητα, ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών, ολοένα και αυξάνει για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και διάθεσης του στην αγορά. Η φυσιολογική διαταραχή του ιώδους μεταχρωματισμού του καρπού μεσπιλιάς έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Ως ιώδης μεταχρωματισμός ορίζεται κηλίδα ιώδους-καφέ χρώματος, που περιορίζεται στον επιδερμικό ιστό του καρπού (εξωκάρπιο) και χαρακτηρίζεται από ακανόνιστο σχήμα, που επηρεάζει μέχρι και το 30% της εκτεθειμένης επιφάνειας του καρπού. Η διαταραχή ξεκινά από τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και επεκτείνεται προς τα έξω και όχι προς τη σάρκα. Ωστόσο, μικρός σχετικά αριθμός ερευνητών έχουν ασχοληθεί με την καταγραφή και περιγραφή της. Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η περιγραφή και αιτιολόγηση της διαταραχής, αποτυπώνοντας τα σημαντικότερα ευρήματα της βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα μέσω πειραματικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της εξέλιξης της διαταραχής του ιώδους μεταχρωματισμού της μεσπιλιάς σε τρεις ποικιλίες (ποικ. ‘Obusa’, ‘Karantoki’, ‘Morphitiki’), που εμφανίζουν διαφορετική ένταση συμπτωμάτων. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της διαταραχής πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη καταγραφή των συμπτωμάτων στους καρπούς, αντίστοιχα της κάθε ποικιλίας με τη λήψη φωτογραφιών και μέτρηση της έντασης των συμπτωμάτων. Η εμφάνιση της διαταραχής έχει αποδοθεί στη μεταβολή των υδάτινων σχέσεων μεταξύ επιδερμίδας-σάρκας κατά το στάδιο αλλαγής του χρώματος του καρπού, στάδιο στο όποιο επιτυγχάνεται η μέγιστη συγκέντρωση σακχάρων (90%) στη σάρκα. Συναρτήσει λοιπόν των αβιοτικών παραγόντων (χαμηλών θερμοκρασιών και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία), καθώς και καλλιεργητικών πρακτικών όπως το αραίωμα, η σάρκα οδηγείται στην καλύτερη αφομοίωση και στεγανοποίηση των σακχάρων - ανόργανων συστατικών από ότι η επιδερμίδα, αυξάνοντας έτσι τη κλίση συγκέντρωσης διαλυτής ουσίας μεταξύ των δύο ιστών, προκαλώντας τη αφυδάτωση στη εξωδερμίδα που είναι υπεύθυνη για τη διαταραχή. Στο εργαστηριακό κομμάτι της πτυχιακής, η καταγραφή και αξιολόγηση των καρπών πραγματοποιούταν σε εβδομαδιαία βάση, που διάρκεσε 8 εβδομάδες από το στάδιο του αραιώματος μέχρι ωρίμανση των καρπών σε στάδιο συγκομιδής. Στις 17 Ιανουαρίου 2016 έγινε επιλογή δέκα αντιπροσωπευτικών καρπών ανά ποικιλία όπου μαρκαρίστηκαν με αριθμημένη κολλητική ταινία. Κάθε εβδομάδα γινόταν λήψη φωτογραφιών στους καρπούς της κάθε ποικιλίας και για να έχουμε πιο ολοκληρωμένα στοιχειά ταυτόχρονα μετριόταν το μήκος, το πλάτος και το χρώμα του κάθε καρπού. Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνουν όλους τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση της διαταραχής, αλλά διαπιστώνουν την διαφορετική ευαισθησία στην διαταραχή μεταξύ των τριών ποικιλιών. Η πιο ευαίσθητη ποικιλία από τις τρείς που μελετήθηκαν είναι η ‘Obusa’, μετά η ‘Karantoki’ και τέλος η ‘Morphitiki’ που μπορεί να χαρακτηριστεί και έως ασυμπτωματική. Για την περεταίρω επιβεβαίωση της ανισορροπίας της διαλυτής ουσίας μεταξύ υγιούς και συμπτωματικού ιστού αποδειχθεί μετά από ανάλυση Δ.Σ.Σ (μεταξύ ποικιλιών αλλά και στο ίδιο καρπό της πιο ευπαθής ποικιλίας) η πιο πάνω διαπίστωσή ως προς την ευαισθησία των υπό εξέταση ποικιλιών. Απώτερος σκοπός της πτυχιακής διατριβής ήταν η δημιουργία ενός υπόβαθρου που θα αποτελέσει βάση για περεταίρω έρευνα με μοριακές μεθόδους, προσδιορίζοντας εάν υφίστανται ενδογενείς (γενετικοί) παράγοντες σε καλλιεργούμενες ποικιλίες στη Κύπρο που συνδράμουν στην διαταραχή. Επομένως, η πλήρη αιτιολόγηση και αποσαφήνιση της διαταραχής θα είναι εφικτή, συμβάλλοντας έτσι στη καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10866
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdfAbstract321.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

66
Last Week
2
Last month
checked on Dec 14, 2018

Download(s) 20

21
checked on Dec 14, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.