Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10750
Title: Επιπολασμός της Legionella spp σε νερά από ξενοδοχειακές μονάδες και νοσοκομεία στην Κύπρο
Authors: Τάκη, Αναστασία 
Keywords: Legionella spp;Βacteria;Water
Advisor: Botsaris, George
Issue Date: May-2017
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων,Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: The Legionella spp is one of bacteria that cause disease (Pontiac fever and Legionnaires' disease). A remarkable point of research throughout the world, due to its high mortality caused by this bacterium in humans. Multiplication in environments where there is water, such as piping, air conditioning systems, fountains, medical equipment, tanks ,hot tubs, etc make it responsible for many cases of Legionellosis. The bacterium can also infect airborne, through inhalation of contaminated with Legionella water droplets. Legionella spp can be in general in all areas where there is water, such as workplaces, entertainment areas, even in our homes where we can inhale droplets of contaminated water. Temperatures between 20°C and 45°C, the biomembrane presence of various microorganisms as well as the stagnation of water are the main factors that favor its growth. In this study data, we will be reviewing matters concerning the causal factor, epidemiology and symptomatology, risk factors, decontamination methods and diagnostic laboratory analyses that are used for the detection of Legionella spp. The ultimate purpose of this paper is to examine the existence of Legionella spp in water distribution circuits of tourist facilities and hospitals in Cyprus, as well as to provide data from the international literature that are documented evidence for the presence and participation of Legionella spp as a causative factor of causing the disease. For conducting this thesis, held control in waters 5 hotel units and 3 hospitals, for detecting Legionella spp. As a general result, of the 100 samples collected, in 40% of the samples were detected with Legionella spp. The Legionella spp was detected in 36% and 42% of water samples collected from hospitals and hotels respectively.
Description: Η Legionella spp είναι ένα από τα βακτήρια που προκαλούν νόσο (πυρετό Pontiac και νόσο των Λεγεωνάριων). Αποτελεί αξιοσημείωτο σημείο έρευνας σε όλο το κόσμο, λόγω της υψηλής θνησιμότητας που προκαλεί το βακτήριο αυτό στους ανθρώπους. Ο πολλαπλασιασμός της σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει νερό, όπως σωληνώσεις κτηρίων, κλιματιστικά συστήματα, συντριβάνια. ιατρικά μηχανήματα, δεξαμενές υδρομασάζ κ.α., την καθιστούν υπεύθυνη για πολλά κρούσματα Λεγιονέλλωσης. Το βακτήριο αυτό μπορεί να μολύνει αερογενώς, μέσω της εισπνοής μολυσμένων με Legionella σταγονιδίων νερού. Μπορεί να βρίσκεται γενικά σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει νερό, όπως χώρους εργασίας, ψυχαγωγίας, ακόμη και στα σπίτια μας, όπου μπορούμε να εισπνεύσουμε σταγονίδια μολυσμένου νερού. Οι θερμοκρασίες μεταξύ 20 °C και 45 °C, η παρουσία βιομεμβράνης από διάφορους μικροοργανισμούς καθώς και η στασιμότητα του νερού είναι οι κυριότεροι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της. Στη μελέτη αυτή θα γίνει ανασκόπηση των δεδομένων που αφορούν τον αιτιολογικό παράγοντα, την επιδημιολογία και τη συμπτωματολογία, τους παράγοντες κινδύνου, τις μεθόδους απολύμανσης και τις διαγνωστικές εργαστηριακές αναλύσεις που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της Legionella spp.. Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε την ύπαρξη της Legionella spp στα κυκλώματα διανομής νερού ξενοδοχειακών μονάδων και νοσοκομείων στη Κύπρο, καθώς επίσης να δοθούν στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία που αποτελούν τεκμηριωμένες ενδείξεις για την ύπαρξη και τη συμμετοχή της Legionella spp ως αιτιολογικό παράγοντα πρόκλησης νόσου. Για τη διεξαγωγή της διατριβής αυτής πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα νερά 5 ξενοδοχειακών μονάδων και 3 νοσοκομείων, για ανίχνευση Legionella spp. Ως γενικό αποτέλεσμα, από τα 100 δείγματα που συλλέχθηκαν, στο 40% των δειγμάτων ανιχνεύθηκε Legionella spp.. Η Legionella spp. ανιχνεύθηκε στο 36% και 42% των δειγμάτων νερού που συλλέχθηκαν από νοσοκομεία και ξενοδοχεία αντίστοιχα.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10750
Rights: Απαγορέυεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή,ηλεκτρονική η άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdfAbstract182.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

17
Last Week
0
Last month
checked on Nov 14, 2018

Download(s) 50

3
checked on Nov 14, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.