Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10745
Title: Παραγωγή ενέργειας από τα παράκτια κύματα
Authors: Χρυσάνθου, Ραφαήλ 
Keywords: Ενέργεια;Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;Παράκτια κύματα
Advisor: Lazari, Lazaros
Issue Date: 2017
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Economy progress, the modernization of the current trend of living, and the improvement in living standards, coupled with the fact that people consume enormous amounts of energy in order to improve the quality of their lives, lead to the phenomenon of exponential growth in energy demand. Until a few years ago, global energy needs were predominantly covered by fossil fuels, but uncontrolled consumption had a large number of negative impacts on the environment and on humanity itself. The combination of these problems, and the upcoming depletion of fossil fuels reserves, led us to the conclusion that the development and implementation of renewable energy sources is the only way to go. A promising renewable energy source, which can be used to meet current energy demand, is wave energy, which is also the main subject of this dissertation. The aim of this diploma thesis, has been the study of wave energy technologies and coastal waves energy converters, in order to select the most appropriate system, based on Cyprus sea and seabed conditions. Initially, an extensive study, and a comparison between some of the most important energy converters that have been developed and tested over the past years is implemented. Furthermore, this thesis looks into the factors and parameters which should be taken into consideration when choosing a wave energy converter installation site. Based on those factors, and parameters, the selection of the most suitable location on the coast of Cyprus, is performed, with a view to constructing in place, a wave energy pilot system. Based on the characteristics of the installation site, the appropriate wave energy converter is chosen. After the selection process, a study is carried out regarding the parameters that govern the chosen wave energy converter. In addition, a mechanical analysis and material selection is performed, for the basic equipment and the main parts of the chosen wave energy converter. Following the previous analysis, is the presentation of the engineering drawings, for the basic equipment and the main parts of the chosen system. The design of the engineering drawings is carried out with using "SOLIDWORKS" CAD software. Finally, an economic analysis, including both economic viability analysis, and risk analysis is performed, for the proposed wave energy project. The analysis is carried out using “RETscreen Expert” software, which is an intelligent decision support tool, used for evaluating the performance of clean energy projects.
Description: Η πρόοδος της οικονομίας, ο εκσυγχρονισμός της τρέχουσας τάσης διαβίωσης, και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο σύγχρονος άνθρωπος καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, οδηγούν στο φαινόμενο της ολοένα αυξανομένης ενεργειακής ζήτησης. Μέχρι και πριν μερικά χρονιά, οι παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες καλύπτονταν κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, των οποίων όμως η ανεξέλεγκτη κατανάλωση επέφερε ένα μεγάλο αριθμό αρνητικών επιπτώσεων, τόσο στο περιβάλλον αλλά και στη ιδιά την ανθρωπότητα. Ο συνδυασμός αυτών των προβλημάτων, καθώς και της επερχόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων, μας οδήγησαν στο συμπέρασμα πως η ανάπτυξη, και η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν πλέον τη μόνη λύση. Μια πολλά υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη κάλυψη της σημερινής ενεργειακής ζήτησης, είναι η κυματική ενέργεια, η οποία αποτελεί και το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αποσκοπεί στη μελέτη των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα παράκτια κύματα, και στην επιλογή του καταλληλότερου συστήματος για τα δεδομένα της Κύπρου. Αρχικά πραγματοποιείται μια εκτενής μελέτη και σύγκριση, μερικών από τους πιο σημαντικούς ενεργειακούς μετατροπείς, που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρονιά. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας στις ακτές της Κύπρου, με σκοπό την τοποθέτηση ενός πιλοτικού συστήματος εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας. Στη συνέχεια ακολουθεί η επιλογή του κατάλληλου συστήματος εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας, καθώς και η μελέτη των παραμέτρων που το διέπουν. Ακόμη, πραγματοποιείται η ανάλυση και η επιλογή των καταλληλότερων υλικών, για τα βασικά τμήματα του κυματικού ενεργειακού μετατροπέα, που έχει επιλεγεί. Επιπλέον γίνεται η παρουσίαση των μηχανολογικών σχεδίων του εξοπλισμού, και των βασικών τμημάτων του συστήματος, όπως αυτά προέκυψαν από τον σχεδιασμό που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος “SOLIDWORKS”. Τέλος, πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση, ο έλεγχος της οικονομικής βιωσιμότητα, άλλα και η ανάλυση της επικινδυνότητας του προτεινόμενου κυματικού έργου, όπου και γίνεται χρήση του λογισμικού προγράμματος “RETscreen Expert”, το οποίο είναι ένα από τα πλέον αξιολογά, εργαλεία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10745
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdfAbstract357.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

41
Last Week
1
Last month
checked on Nov 14, 2018

Download(s) 5

75
checked on Nov 14, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.