Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10739
Title: Εντοπισμός και επιλογή κλινικών δεικτών ποιότητας αξιολόγησης της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και δοκιμαστική εφαρμογή τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
Authors: Ευαγγέλου, Έφη 
Keywords: Intensive Care Unit;Health care quality indicators;Delphi method;Nursing care;Nursing care;Quality assessment
Advisor: Lambrinou, Ekaterini
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Introduction Nurses play an important role on patients’ health outcomes in the Intensive Care Unit (ICU). Literature lacks of a set of quality indicators (QIs) that quantifies the nursing care delivered in the ICU. Aim The development of a set of nursing sensitive QIs and its pilot testing. Methods It is a combination of a methodological study investigating and achieving a consensus among participants of two groups of experts (A and B). A Delphi method approach and descriptive observational methods were used. More specifically, a two round Delphi study of 139 and seven experts were employed in Group A and B, respectively, using a questionnaire which included nursing sensitive QIs. In round one, the pri ori level of concensus was set to 60% among the two groups of experts, and in round two the Context Validity Index (CVI) was taken into consideration. The selected QIs revealed from the Delphi study were recorded on daily basis. The sample consisted of 321 ICU patients that were admitted in the ICU within the time period of six months. Chi square tests were applied to investigate the possible statistical significant correlations. Results The Delphi study extracted 15 nursing QIs. Heterogenity was observed between the experts regarding the country of origin, the age, the background and clinical experience. Country of origin and education were the main characteristics that were associated to positive responses based on the criteria set at the beginning (p<0,001). The incidence rates for infections recorded in the ICU for a six month period time were: surgical wound infection (1,9%), urinary tract infection associated to urethral catheter (2,8%), multidrug resistant infections (14%), central line associated blood stream infections (3,7%) and ventilator associated pneumonia (VAP) (2,5%). The incidence rates for pressure ulcers were found 4,05% and for accidental extubation were found 0,3%. Physical restraints were applied in 3,74% of the sample. Accidental removal of intravascular catheters, removal of nasogastric tube due to occlusion and falls were not observed. Length of stay was significantly associated with infection and complication occurrence (p<0,001). The development of complication and infection in the ICU was significantly associated with patients’ outcomes (p<0,019) and ventilator days (p<0,001), respectively. The newly onset infection development was significantly associated with the number of days using an external device: nasogastric tube (p<0,001), central line catheter (p<0,001) and urethral catheter (p<0,001). Conclusions The set of nursing QIs proposed in the current PhD thesis is evidence based and includes relevant and valid QIs that quantify nursing care delivered in the ICU. Delphi methodology was found to be the most appropriate for the current study and the form used in the ICU as a user friendly tool. In this study, the incidence of selected nursing QIs in a particular ICU is presented through pilot testing. The set of nursing QIs may be applied in similar type of ICUs.
Description: Εισαγωγή Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υγείας του ασθενή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Στη βιβλιογραφία δεν εντοπίστηκε ομάδα δεικτών ποιότητας η οποία να ποσοτικοποιεί την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας στη ΜΕΘ. Σκοπός Η δημιουργία ομάδας δεικτών ποιότητας ευαίσθητων στη νοσηλευτική φροντίδα και η δοκιμαστική τους εφαρμογή. Μέθοδος Πρόκειται για συνδυασμό μεθοδολογικής μελέτης διερεύνησης και επίτευξης συμφωνίας δυο ομάδων ειδικών (Α και Β) με τη μέθοδο των Δελφών και κλινικής περιγραφικής προοπτικής μελέτης παρατήρησης η οποία πραγματοποιήθηκε στη μεγαλύτερη ΜΕΘ μεικτού τύπου σε δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο. Η μέθοδος των Δελφών πραγματοποίηθηκε σε δυο συστηματικές επαναλαμβανόμενες επαφές (γύρους) και συμμετείχαν συνολικά 139 και 7 ειδικοί στην ομάδα Α και Β, αντίστοιχα. Οι νοσηλευτικοί δείκτες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και επιλέγηκαν με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τη μέθοδο των Δελφών. Το επιθυμητό επίπεδο συμφωνίας τέθηκε στο 60% μεταξύ των δυο ομάδων στον πρώτο γύρο, ενώ στο δεύτερο γύρο λήφθηκε υπόψη ο δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου (Context Validity Index, CVI). Οι επιλεγμένοι δείκτες ενσωματώθηκαν σε ένα έντυπο καταγραφής το οποίο δημιουργηθήκε ειδικά για σκοπούς της παρούσας διατριβής και καταγράφηκαν σε καθημερινή βάση. Δείγμα αποτέλεσαν 321 νοσηλευόμενοι ασθενείς οι οποίοι εισήχθηκαν στη ΜΕΘ για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών. Η διερεύνηση των πιθανών στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων πραγματοποίηθηκε με τον έλεγχο Χ2. Αποτελέσματα Μέσα από τη χρήση της μεθόδου των Δελφών και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ειδικών προέκυψαν 15 νοσηλευτικοί δείκτες ποιότητας. Εντοπίστηκε ετερογένεια μεταξύ των συμμετεχόντων αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, την ηλικία, το υπόβαθρο και την κλινική τους εμπειρία. Η χώρα προέλευσης και η εκπαίδευση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρέασαν τις θετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους xi συμμετέχοντες αναφορικά με τα κριτήρια που τέθηκαν (p<0,001). Η επίπτωση των λοιμώξεων που καταγράφηκαν στη ΜΕΘ για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών ήταν λοίμωξη: χειρουργικού τραύματος (1,9%), από πολυανθεκτικά μικρόβια (14%), ουροποιητικού συστήματος σχετιζόμενη με τη χρήση ουροκαθετήρα (2,8%), σχετιζόμενη με τη χρήση κεντρικής φλεβικής γραμμής (ΚΦΓ) (3,7%) και πνευμονία σχετιζόμενη με τη χρήση του αναπνευστήρα (2,5%). Η επίπτωση των επιπλοκών αφορά στα έλκη κατάκλισης (4,05%) και τη μη προγραμματισμένη αποσωλήνωση (0,3%). Περιοριστικά μέτρα εφαρμόστηκαν στο 3,74% των ασθενών. Δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις που να αφορούν στη μη προγραμματισμένη αφαίρεση ενδοαγγειακών καθετήρων, την αφαίρεση ρινογαστρικού σωλήνα λόγω απόφραξης και τις πτώσεις. Οι ημέρες νοσηλείας σχετίστηκαν θετικά με την ανάπτυξη λοίμωξης και επιπλοκής στη ΜΕΘ (p<0,001). Η ανάπτυξη επιπλοκής και λοίμωξης στη ΜΕΘ σχετίστηκε θετικά με την έκβαση του ασθενή (p<0,019) και τις ημέρες χρήσης του αναπνευστήρα (p<0,001). Τέλος, η ανάπτυξη λοίμωξης σχετίστηκε θετικά με τις ημέρες χρήσης εξωτερικής συσκευής: ρινογαστρικού σωλήνα (p<0,001), ΚΦΓ (p<0,001) και ουροκαθετήρα (p<0,001). Συμπεράσματα Η ομάδα νοσηλευτικών δεικτών που προτείνεται στην παρούσα διατριβή βασίζεται στην τεκμηρίωση και περιλαμβάνει έγκυρους και αξιόπιστους δείκτες οι οποίοι ποσοτικοποιούν την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα στη ΜΕΘ. Η μέθοδος των Δελφών που ακολουθήθηκε αποδείχτηκε η ορθότερη μεθοδολογία και το έντυπο καταγραφής ήταν εύχρηστο. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η επίπτωση επιλεγμένων νοσηλευτικών δεικτών σε συγκεκριμένη ΜΕΘ μέσα από τη δοκιμαστική εφαρμογή τους. Η προτεινόμενη ομάδα δεικτών είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε παρόμοιου τύπου ΜΕΘ.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10739
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: PhD Thesis
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές/ PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Περίληψη.pdfAbstract220.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 10

94
Last Week
2
Last month
checked on Nov 14, 2018

Download(s) 20

24
checked on Nov 14, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.