Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10171
Title: Κάθετα φωτοβολταϊκά στο κέλυφος κτιρίου: η παραγωγή, τα θερμικά κέρδη, οι προοπτικές και αισθητική άποψη
Authors: Μαυρογένης, Μάριος 
Keywords: Κάθετα φωτοβολταϊκά;ΠΕΑ;ΣΜΚΚ;Διπλό κέλυφος κτιρίου
metadata.dc.contributor.advisor: Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος Γ.
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Σε αυτή τη διπλωματική έρευνα παρουσιάζετε για πρώτη φορά στη Κύπρο μία κάθετη 90⁰ εγκατάσταση με διπλό κέλυφος φωτοβολταϊκό σύστημα δυναμικότητας 5kW που εφαρμόστηκε στο κτίριο ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ιδέα για ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στο κέλυφος των κτιρίων για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας για επίτευξη ενεργειακών στόχων και μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια είναι ο κινητήριος μοχλός για τα επόμενα χρόνια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα εξετάζει τις δυνατότητες της παραγωγής ενέργειας του προτεινόμενου συστήματος σε σύγκριση με μια τυπική εφαρμογή σε οροφή υπό κλίση 30⁰, τις ιδιότητες φυσικής διάδοσης θερμότητας του διάκενου που δημιουργείται, τις αισθητικές απόψεις και γνώμες μέσω ερωτηματολογίου που τίθεται στο κοινό πριν και μετά την εγκατάσταση. Άλλοι ερευνητές παρουσίασαν κυρίως θετικά αποτελέσματα σε παρόμοιες εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, θερμοκρασίες, είδη φωτοβολταϊκών πλαισίων, κλίσεις και άλλες παραμέτρους. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της κάθετης εφαρμογής φωτοβολταϊκών παρουσίασε παραγωγή 5.307 kWh/a και λόγο αναλογίας 0.804 συγκριτικά με την ιδανική τοποθέτηση των πλαισίων στην οροφή με παραγωγή 7.896 kWh/a με λόγο αναλογίας 0.710. Μέσω του ερωτηματολογίου βρέθηκε ότι η αισθητική άποψη και γνώσεις του ερωτώμενου κοινού είναι θετική με ποσοστά αρεσκείας της νέας εγκατάστασης και εμφάνισης του νότιου τοίχου στο 84%. Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν πάνω στα πλαίσια, πίσω από αυτά και στο διάκενο έδειξαν ότι είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με τη ταχύτητα ανέμου που δέχεται η εγκατάσταση. Προσθέτοντας, ο χρόνος απόσβεσης επένδυσης της εγκατάστασης με πραγματικά οικονομικά δεδομένα παρουσιάζεται να είναι 7 έτη και τελικά εκδίδεται μέσω λογισμικού η μεταβολή του ΠΕΑ του κτιρίου ΥΣΦΜ πριν και μετά την ολοκλήρωση της κάθετης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από 423 kWh/m2/yr, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 123,35 kgCO2/m2/yr και χρήση ΑΠΕ 0 kWh/m2/yr σε 417 kWh/m2/yr, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 121,56 kgCO2/m2/yr και χρήση ΑΠΕ 6 kWh/m2/yr αντίστοιχα.
Description: In this dissertation thesis will be presented for the first time in Cyprus a façade 90⁰ installation with double skin photovoltaic system of 5kW which was implemented at SHS building of Cyprus University of Technology. The idea for intergrading photovoltaic panels in the building envelop for production and saving energy for achieving energy targets and energy reduction in buildings is the main goal for the upcoming years that the European Union has set. The research studies the prospect power production of the proposed system in comparison of a typical installation on a rooftop inclined by 30⁰, its natural ventilation properties through the gap which it forms due to the installation, the aesthetic point of view and opinion of the public through a questionnaire prior and after the installation. Other researchers presented mainly positive results in similar installations throughout the world, with different climatology, temperatures, various photovoltaic panels, inclinations and other parameters. Results of the simulation regarding the façade installation showed power production of 5.307 kWh/a and performance ratio 0.804 comparing to the ideal installation to the rooftop produced 7.896 kWh/a and performance ratio 0.710. Through the questionnaire conducted it was proven that the aesthetics opinion of the public was positive with percentages of pleasing of the new installation and looks of the south wall was 84%. The recorded temperatures on the photovoltaic panels, behind the panels and the chimney showed that they are directly interacting with the current weather conditions and wind speeds which the installation endures. Concluding, the analysed data of the payback period of the installation with real financial data was found 7 years and finally assessed were the changes of the Energy Performance Certificate of the SHS building prior and after implementing the double skin façade installation from 423 kWh/m2/yr, carbon dioxide emissions 123,35 kgCO2/m2/yr and use of RES 0 kWh/m2/yr to 417 kWh/m2/yr, carbon dioxide emissions 121,56 kgCO2/m2/yr and use of RES 6 kWh/m2/yr respectively.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10171
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf269.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

85
Last Week
1
Last month
3
checked on Feb 20, 2019

Download(s) 20

37
checked on Feb 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.