Please use this identifier to cite or link to this item: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10166
Title: Υδατικό αποτύπωμα για παραγωγή κουμανταρίας στο χωριό Γεράσα
Authors: Κωνσταντίνου, Γιάννης 
Keywords: Υδατικό αποτύπωμα;Εμπόριο εικονικού νερού;Εξατμισοδιαπνοή;Συντελεστές καλλιέργειας Kc;Λογισμικό cropwat
Advisor: Ζαχαριάδης, Θεόδωρος
Issue Date: 2017
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Σήμερα, σε πολλές χώρες στον πλανήτη, τα αποθέματα του νερού εξαντλούνται και η ποιότητα του επιδεινώνεται συνεχώς. Οι έντονες ανησυχίες έφεραν στο προσκήνιο μέσω των Hoekstra και Hung, το υδατικό αποτύπωμα, το οποίο αποτελεί ένα νέο εργαλείο για την αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η διεξαγωγή της έρευνας προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή κουμανταρίας στην περιοχή μελέτης, καθώς επίσης και τη γνώση των απαραίτητων κλιματικών παραμέτρων οι οποίες δίνονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εισαγωγή των κλιματικών δεδομένων στο λογισμικό CROPWAT, το οποίο υπολογίζει αρχικά την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς χρησιμοποιώντας την εξίσωση Penman-Monteith. Στη συνέχεια, με τη χρήση κατάλληλων φυτικών συντελεστών υπολογίζεται η εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας, ενώ ακολουθεί η εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος, η οποία επιτυγχάνεται μέσω εξισώσεων από τη μεθοδολογία Allen et al. (1998). Ο προσδιορισμός του υδατικού αποτυπώματος αποδίδεται εξολοκλήρου στην μία εκ των τριών συνιστωσών του, την πράσινη. Η μπλε συνιστώσα δε συμβάλλει στον υπολογισμό, εφόσον το 2016, χρονιά κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα, δε χρησιμοποιήθηκε ποσότητα αρδευτικού νερού για την παραγωγή. Εξάλλου, η γκρι συνιστώσα δε συμπεριλήφθηκε στον υπολογισμό, θεωρώντας ότι ο όγκος του νερού που υπέστη ρύπανση είναι αμελητέος. Η μη εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος άρδευσης επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα της διαχείρισης των αμπελιών. Το ΥΑ για την παραγωγή κουμανταρίας κατά την περίοδο 2016 ήταν 5,072 m3/L. Η ποσοτικοποίηση του υδατικού αποτυπώματος σε μικρότερο επίπεδο έδειξε ότι για την παραγωγή ενός ποτηριού κουμανταρίας χωρητικότητας 125 ml, χρειάζονται 634L νερού. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με άλλη έρευνα παρόμοιου περιεχομένου συμπεραίνεται ότι παρουσιάζουν αρκετά καλή αξιοπιστία.
Description: Today, in many countries in the world, stocks are depleted and water quality is deteriorating. The strong concerns brought to the fore through Hoekstra and Hung, the water footprint, which is a new tool for the sustainable management of water resources. The conduct of the survey involves the collection of information on the production of commandaria in the study area, as well as the knowledge of the necessary climatic parameters given by the Meteorological Service of Cyprus. The next step involves the insertion of climatic data into the CROPWAT software, which initially calculates the reference evaporation using the Penman-Monteith equation. Then, using appropriate plant factors, the evaporation of the culture is calculated, followed by the estimation of the water footprint, which is obtained by means of equations from the methodology of Allen et al. (1998). Determining entirely assigned to one of three components, the green. The blue component does not contribute to the calculation, since 2016, the year in which the survey was conducted, no amount of irrigation water used for production. Moreover, the gray component was not included in the calculation, considering that the volume of water that has suffered pollution is negligible. The non-implementation of any irrigation program confirms the viability of vineyards management. The WF for producing commandaria during 2016 was 5,072 m3 / L. The quantification of the water footprint at a lower level showed that for the production of a commandaria beaker 125 ml, 634 L of water is needed. By comparing the results with other research of similar content it is concluded that they are quite reliable.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/10166
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf217.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

70
Last Week
0
Last month
2
checked on Dec 12, 2018

Download(s) 10

36
checked on Dec 12, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.